కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 25)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
ఏవం స భగవాన థేవః సర్వలొకపితామహః
సారద్యమ అకరొత తత్ర యత్ర రుథ్రొ ఽభవథ రదీ
2 రదినాభ్యధికొ వీరః కర్తవ్యొ రదసారదిః
తస్మాత తవం పురుషవ్యాఘ్ర నియచ్ఛ తురగాన యుధి
3 [స]
తతః శల్యః పరిష్వజ్య సుతం తే వాక్యమ అబ్రవీత
థుర్యొధనమ అమిత్రఘ్నః పరీతొ మథ్రాధిపస తథా
4 ఏవం చేన మన్యసే రాజన గాన్ధారే పరియథర్శన
తస్మాత తే యత పరియం కిం చిత తత సర్వం కరవాణ్య అహమ
5 యత్రాస్మి భరతశ్రేష్ఠ యొగ్యః కర్మణి కర్హి చిత
తత్ర సర్వాత్మనా యుక్తొ వక్ష్యే కార్యధురం తవ
6 యత తు కర్ణమ అహం బరూయాం హితకామః పరియాప్రియమ
మమ తత్క్షమతాం సర్వం భవాన కర్ణశ చ సర్వశః
7 [కర్ణ]
ఈశానస్య యదా బరహ్మా యదా పార్దస్య కేశవః
తదా నిత్యం హితే యుక్తొ మథ్రరాజభజస్వ నః
8 [షల్య]
ఆత్మనిన్థాత్మపూజా చ పరనిన్థా పరస్తవః
అనాచరితమ ఆర్యాణాం వృత్తమ ఏతచ చతుర్విధమ
9 యత తు విథ్వాన పరవక్ష్యామి పరత్యయార్దమ అహం తవ
ఆత్మనః సతవసంయుక్తం తన నిబొధ యదాతదమ
10 అహం శక్రస్య సారద్యే యొగ్యొ మాతలివత పరభొ
అప్రమాథ పరయొగాచ చ జఞానవిథ్యా చికిత్సితైః
11 తతః పార్దేన సంగ్రామే యుధ్యమానస్య తే ఽనఘ
వాహయిష్యామి తురగాన విజ్వరొ భవ సూతజ