కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 24)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
భూయ ఏవ తు మథ్రేశ యత తే వక్ష్యామి తచ ఛృణు
యదా పురావృత్తమ ఇథం యుథ్ధే థేవాసురే విభొ
2 యథ ఉక్తవాన పితుర మహ్యం మార్కణ్డేయొ మహాన ఋషిః
తథ అశేషేణ బరువతొ మమ రాజర్షిసత్తమ
తవం నిబొధ న చాప్య అత్ర కర్తవ్యా తే విచారణా
3 థేవానామ అసురాణాం చ మహాన ఆసీత సమాగమః
బభూవ పరదమొ రాజన సంగ్రామస తారకా మయః
నిర్జితాశ చ తథా థైత్యా థైవతైర ఇతి నః శరుతమ
4 నిర్జితేషు చ థైత్యేషు తారకస్య సుతాస తరయః
తారాక్షః కమలాక్షశ చ విథ్యున్మాలీ చ పార్దివ
5 తప ఉగ్రం సమాస్దాయ నియమే పరమే సదితాః
తపసా కర్శయామ ఆసుర థేహాన సవాఞ శత్రుతాపన
6 థమేన తపసా చైవ నియమేన చ పార్దివ
తేషాం పితామహః పరీతొ వరథః పరథథౌ వరాన
7 అవధ్యత్వం చ తే రాజన సర్వభూతేషు సర్వథా
సహితా వరయామ ఆసుః సర్వలొకపితామహమ
8 తాన బరవీత తథా థేవొ లొకానాం పరభుర ఈశ్వరః
నాస్తి సర్వామరత్వం హి నివర్తధ్వమ అతొ ఽసురాః
వరమ అన్యం వృణీధ్వం వై యాథృశం సంప్రరొచతే
9 తతస తే సహితా రాజన సంప్రధార్యాసకృథ బహు
సర్వలొకేశ్వరం వాక్యం పరణమ్యైనమ అదాబ్రువన
10 అస్మాకం తవం వరం థేవ పరయచ్ఛేమం పితామహ
వయం పురాణి తరీణ్య ఏవ సమాస్దాయ మహీమ ఇమామ
విచరిష్యామ లొకే ఽసమింస తవత్ప్రసాథ పురస్కృతాః
11 తతొ వర్షసహస్రే తు సమేష్యామః పరస్పరమ
ఏకీభావం గమిష్యన్తి పురాణ్య ఏతాని చానఘ
12 సమాగతాని చైతాని యొ హన్యాథ భగవంస తథా
ఏకేషుణా థేవవరః స నొ మృత్యుర భవిష్యతి
ఏవమ అస్త్వ ఇతి తాన థేవః పరత్యుక్త్వా పరావిశథ థివమ
13 తే తు లబ్ధవరాః పరీతాః సంప్రధార్య పరస్పరమ
పురత్రయ విసృష్ట్య అర్దం మయం వవ్రుర మహాసురమ
విశ్వకర్మాణమ అజరం థైత్యథానవ పూజితమ
14 తతొ మయః సవతపసా చక్రే ధీమాన పురాణి హ
తరీణి కాఞ్చనమ ఏకం తు రౌప్యం కార్ష్ణాయసం తదా
15 కాఞ్చనం థివి తత్రాసీథ అన్తరిక్షే చ రాజతమ
ఆయసం చాభవథ భూమౌ చక్రస్దం పృదివీపతే
16 ఏకైకం యొజనశతం విస్తారాయామ సంమితమ
గృహాట్టాట్టాలక యుతం బృహత పరాకారతొరణమ
17 గుణప్రసవ సంబాధమ అసంబాధమ అనామయమ
పరాసాథైర వివిధైశ చైవ థవారైశ చాప్య ఉపశొభితమ
18 పురేషు చాభవన రాజన రాజానొ వై పృదక పృదక
కాఞ్చనం తారకాక్షస్య చిత్రమ ఆసీన మహాత్మనః
రాజతం కమలాక్షస్య విథ్యున్మాలిన ఆయసమ
19 తరయస తే థైత్య రాజానస తరీఁల లొకాన ఆశు తేజసా
ఆక్రమ్య తస్దుర వర్షాణాం పూగాన నామ పరజాపతిః
20 తేషాం థానవముఖ్యానాం పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
కొట్యశ చాప్రతివీరాణాం సమాజగ్ముస తతస తతః
మహథ ఐశ్వర్యమ ఇచ్ఛన్తస తరిపురం థుర్గమ ఆశ్రితాః
21 సర్వేషాం చ పునస తేషాం సర్వయొగవహొ మయః
తమ ఆశ్రిత్య హి తే సర్వే అవర్తన్తాకుతొ భయాః
22 యొ హి యం మనసా కామం థధ్యౌ తరిపురసంశ్రయః
తస్మై కామం మయస తం తం విథధే మాయయా తథా
23 తారకాక్ష సుతశ చాసీథ ధరిర నామ మహాబలః
తపస తేపే పరమకం యేనాతుష్యత పితామహః
24 స తుష్టమ అవృణొథ థేవం వాపీ భవతు నః పురే
శస్త్రైర వినిహతా యత్ర కషిప్తాః సయుర బలవత్తరాః
25 స తు లబ్ధ్వా వరం వీరస తారకాక్ష సుతొ హరిః
ససృజే తత్ర వాపీం తాం మృతానాం జీవనీం పరభొ
26 యేన రూపేణ థైత్యస తు యేన వేషేణ చైవ హ
మృతస తస్యాం పరిక్షిప్తస తాథృశేనైవ జజ్ఞివాన
27 తాం పరాప్య తరైపురస్దాస తు సర్వాఁల లొకాన బబాధిరే
మహతా తపసా సిథ్ధాః సురాణాం భయవర్ధనాః
న తేషామ అభవథ రాజన కషయొ యుథ్ధే కదం చన
28 తతస తే లొభమొహాభ్యామ అభిభూతా విచేతసః
నిర్హ్రీకాః సంస్దితిం సర్వే సదాపితాం సమలూలుపన
29 విథ్రావ్య సగణాన థేవాంస తత్ర తత్ర తథా తథా
విచేరుః సవేన కామేన వరథానేన థర్పితాః
30 థేవారణ్యాని సర్వాణి పరియాణి చ థివౌకసామ
ఋషీణామ ఆశ్రమాన్పుణ్యాన యూపాఞ్జన పథాంస తదా
వయనాశయన్త మర్యాథా థానవా థుష్టచారిణః
31 తే థేవాః సహితాః సర్వే పితామహమ అరింథమ
అభిజగ్ముస తథాఖ్యాతుం విప్ర కారం సురేతరైః
32 తే తత్త్వం సర్వమ ఆఖ్యాయ శిరసాభిప్రణమ్య చ
వధొపాయమపృచ్ఛన్త భగవన్తం పితామహమ
33 శరుత్వా తథ భగవాన థేవొ థేవాన ఇథమ ఉవాచ హ
అసురాశ చ థురాత్మానస తే చాపి విభుధ థవిషః
అపరాధ్యన్తి సతతం యే యుష్మాన పీడయన్త్య ఉత
34 అహం హి తుల్యః సర్వేషాం భూతానాం నాత్ర సంశయః
అధార్మికాస తు హన్తవ్యా ఇత్య అహం పరబ్రవీమి వః
35 తే యూయం సదాణుమ ఈశానం జిష్ణుమ అక్లిష్టకారిణమ
యొథ్ధారం వృణుతాథిత్యాః స తాన హన్తా సురేతరాన
36 ఇతి తస్య వచః శరుత్వా థేవాః శక్రపురొగమాః
బరహ్మాణమ అగ్రతః కృత్వా వృషాఙ్కం శరణం యయుః
37 తపః పరం సమాతస్దుర గృణన్తొ బరహ్మ శాశ్వతమ
ఋషిభిః సహధర్మజ్ఞా భవం సర్వాత్మనా గతాః
38 తుష్టువుర వాగ్భిర అర్ద్యాభిర భయేష్వ అభయకృత్తమమ
సర్వాత్మానం మహాత్మానం యేనాప్తం సర్వమ ఆత్మనా
39 తపొ విశేషైర బహుభిర యొగం యొ వేథ చాత్మనః
యః సాంఖ్యమ ఆత్మనొ వేథ యస్య చాత్మా వశే సథా
40 తే తం థథృశుర ఈశానం తేజొరాశిమ ఉమాపతిమ
అనన్యసథృశం లొకే వరతవన్తమ అకల్మషమ
41 ఏకం చ భగవన్తం తే నానారూపమ అకల్పయన
ఆత్మనః పరతిరూపాణి రూపాణ్య అద మహాత్మని
పరస్పరస్య చాపశ్యన సర్వే పరమవిస్మితాః
42 సర్వభూతమయం చేశం తమ అజం జగతః పతిమ
థేవా బరహ్మర్షయశ చైవ శిరొభిర ధరణీం గతాః
43 తాన సవస్తి వాక్యేనాభ్యర్చ్య సముత్దాప్య చ శంకరః
బరూత బరూతేతి భగవాన సమయమానొ ఽభయభాషత
44 తర్యమ్బకేణాభ్యనుజ్ఞాతాస తతస తే ఽసవస్దచేతసః
నమొ నమస తే ఽసతు విభొ తత ఇత్య అబ్రువన భవమ
45 నమొ థేవాతిథేవాయ ధన్వినే చాతిమన్యవే
పరజాపతిమఖఘ్నాయ పరజాపతిభిర ఈడ్యసే
46 నమః సతుతాయ సతుత్యాయ సతూయమానాయ మృత్యవే
విలొహితాయ రుథ్రాయ నీలగ్రీవాయ శూలినే
47 అమొఘాయ మృగాక్షాయ పరవరాయుధ యొధినే
థుర్వారణాయ శుక్రాయ బరహ్మణే బరహ్మచారిణే
48 ఈశానాయాప్రమేయాయ నియన్త్రే చర్మ వాససే
తపొనిత్యాయ పిఙ్గాయ వరతినే కృత్తి వాససే
49 కుమార పిత్రే తర్యక్షాయ పరవరాయుధ ధారిణే
పరపన్నార్తి వినాశాయ బరహ్మ థవిట సంఘఘాతినే
50 వనస్పతీనాం పతయే నరాణాం పతయే నమః
గవాం చ పతయే నిత్యం యజ్ఞానాం పతయే నమః
51 నమొ ఽసతు తే ససైన్యాయ తర్యమ్బకాయొగ్ర తేజసే
మనొవాక కర్మభిర థేవ తవాం పరపన్నాన భజస్వ నః
52 తతః పరసన్నొ భగవాన సవాగతేనాభినన్థ్య తాన
పరొవాచ వయేతు వస్త్రాసొ బరూత కిం కరవాణి వః
53 పితృథేవర్షిసంఘేభ్యొ వరే థత్తే మహాత్మనా
సత్కృత్య శంకరం పరాహ బరహ్మా లొకహితం వచః
54 తవాతిసర్గాథ థేవేశ పరాజాపత్యమ ఇథం పథమ
మయాధితిష్ఠతా థత్తొ థానవేభ్యొ మహాన వరః
55 తాన అతిక్రాన్త మర్యాథాన నాన్యః సంహర్తుమ అర్హతి
తవామ ఋతే భూతభవ్యేశ తవం హయ ఏషాం పరత్య అరిర వధే
56 స తవం థేవ పరపన్నానాం యాచతాం చ థివౌకసామ
కురు పరసాథం థేవేశ థానవాఞ జహి శూలభృత
57 [భగ]
హన్తవ్యాః శత్రవః సర్వే యుష్మాకమ ఇతి మే మతిః
న తవ ఏకొ ఽహం వధే తేషాం సమర్దొ వై సురథ్విషామ
58 తే యూయం సహితాః సర్వే మథీయేనాస్త్ర తేజసా
జయధ్వం యుధి తాఞ శత్రూన సంఘాతొ హి మహాబలః
59 [థేవాహ]
అస్మత తేజొబలం యావత తావథ థవిగుణమ ఏవ చ
తేషామ ఇతి హ మన్యామొ థృష్టతేజొబలా హి తే
60 [భగ]
వధ్యాస తే సర్వతః పాపా యే యుష్మాస్వ అపరాధినః
మమ తేజొబలార్ధేన సర్వాంస తాన ఘనత శాత్రవాన
61 [థేవాహ]
బిభర్తుం తేజసొ ఽరధం తే న శక్ష్యామొ మహేశ్వర
సర్వేషాం నొ బలార్ధేన తవమ ఏవ జహి శాత్రవాన
62 [థుర]
తతస తదేతి థేవేశస తైర ఉక్తొ రాజసత్తమ
అర్ధమ ఆథాయ సర్వేభ్యస తేజసాభ్యధికొ ఽభవత
63 స తు థేవొ బలేనాసీత సర్వేభ్యొ బలవత్తరః
మహాథేవ ఇతి ఖయాతస తథా పరభృతి శంకరః
64 తతొ ఽబరవీన మహాథేవొ ధనుర బాణధరస తవ అహమ
హనిష్యామి రదేనాజౌ తాన రిపూన వై థివౌకసః
65 తే యూయం మే రదం చైవ ధనుర బాణం తదైవ చ
పశ్యధ్వం యావథ అథ్యైతాన పాతయామి మహీతలే
66 [థేవాహ]
మూర్తి సర్వస్వమ ఆథాయ తరైలొక్యస్య తతస తతః
రదం తే కల్పయిష్యామ థేవేశ్వర మహౌజసమ
67 తదైవ బుథ్ధ్యా విహితం విశ్వకర్మ కృతం శుభమ
తతొ విబుధశార్థూలాస తం రదం సమకల్పయన
68 వన్ధురం పృదివీం థేవీం విశాలపురమాలినీమ
సపర్వతవనథ్వీపాం చక్రూర భూతధరాం తథా
69 మన్థరం పర్వతం చాక్షం జఙ్ఘాస తస్య మహానథీః
థిశశ చ పరథిశశ చైవ పరివారం రదస్య హి
70 అనుకర్షాన గరహాన థీప్తాన వరూదం చాపి తారకాః
ధర్మార్దకామసంయుక్తం తరివేణుం చాపి బన్ధురమ
ఓషధీర వివిధాస తత్ర నానాపుష్పఫలొథ్గమాః
71 సూర్యా చన్థ్రమసౌ కృత్వా చక్రే రదవరొత్తమే
పక్షౌ పూర్వాపరౌ తత్ర కృతే రాత్ర్యహనీ శుభే
72 థశనాగపతీనీషామ ధృతరాష్ట్ర ముఖాన థృఢామ
థయాం యుగం యుగచర్మాణి సంవర్తక బలాహకాన
73 శమ్యాం ధృతిం చ మేఘాం చ సదితిం సంనతిమ ఏవ చ
గరహనక్షత్రతారాభిశ చర్మ చిత్రం నభస్తలమ
74 సురామ్బుప్రేతవిత్తానాం పతీఁల లొకేశ్వరాన హయాన
సినీవాలీమ అనుమతిం కుహూం రాకాం చ సువ్రతామ
యొక్త్రాణి చక్రుర వాహానాం రొహకాంశ చాపి కణ్ఠకమ
75 కర్మ సత్యం తపొ ఽరదశ చ విహితాస తత్ర రశ్మయః
అధిష్ఠానం మనస తవ ఆసీత పరిరద్యం సరస్వతీ
76 నానావర్ణాశ చ చిత్రాశ చ పతాకాః పవనేరితాః
విథ్యుథ ఇన్థ్ర ధనుర నథ్ధం రదం థీప్తం వయథీపయత
77 ఏవం తస్మిన మహారాజ కల్పితే రదసత్తమే
థేవైర మనుజశార్థూల థవిషతామ అభిమర్థనే
78 సవాన్య ఆయుధాని ముఖ్యాని నయథధాచ ఛంకరొ రదే
రదయష్టిం వియత కృష్టాం సదాపయామ ఆస గొవృషమ
79 బరహ్మథణ్డః కాలథణ్డొ రుథ్ర థణ్డస తదా జవరః
పరిస్కన్థా రదస్యాస్య సర్వతొథిశమ ఉథ్యతాః
80 అదర్వాఙ్గిరసావ ఆస్తాం చక్రరక్షౌ మహాత్మనః
ఋగ్వేథః సామవేథశ చ పురాణం చ పురఃసరాః
81 ఇతిహాస యజుర్వేథౌ పృష్ఠరక్షౌ బభూవతుః
థివ్యా వాచశ చ విథ్యాశ చ పరిపార్శ్వ చరాః కృతాః
82 తొత్త్రాథయశ చ రాజేన్థ్ర వషట్కారస తదైవ చ
ఓంకారశ చ ముఖే రాజన్న అతిశొభా కరొ ఽభవత
83 విచిత్రమ ఋతుభిః షడ్భిః కృత్వా సంవత్సరం ధనుః
తస్మాన నౄణాం కాలరాత్రిర జయా కృతా ధనుషొ ఽజరా
84 ఇషుశ చాప్య అభవథ విష్ణుర జవలనః సొమ ఏవ చ
అగ్నీ షొమౌ జగత కృత్స్నం వైష్ణవం చొచ్యతే జగత
85 విష్ణుశ చాత్మా భగవతొ భవస్యామిత తేజసః
తస్మాథ ధనుర్జ్యా సంస్పర్శం న విషేహుర హరస్య తే
86 తస్మిఞ శరే తిగ్మమన్యుర ముమొచావిషహం పరభుః
భృగ్వఙ్గిరొ మన్యుభవం కరొధాగ్నిమ అతిథుఃసహమ
87 స నీలలొహితొ ధూమ్రః కృత్తివాసా భయంకరః
ఆథిత్యాయుత సంకాశస తేజొ జవాలావృతొ జవలన
88 థుశ్చ్యావశ చయావనొ జేతా హన్తా బరహ్మ థవిషాం హరః
నిత్యం తరాతా చ హన్తా చ ధర్మాధర్మాశ్రితాఞ జనాన
89 పరమాదిభిర ఘొరరూపైర భీమొథగ్రైర గణైర వృతః
విభాతి భగవాన సదాణుస తైర ఏవాత్మ గుణైర వృతః
90 తస్యాఙ్గాని సమాశ్రిత్య సదితం విశ్వమ ఇథం జగత
జఙ్గమాజఙ్గమం రాజఞ శుశుభే ఽథభుతథర్శనమ
91 థృష్ట్వా తు తం రదం థివ్యం కవచీ స శరాసనీ
బాణమ ఆథత్త తం థివ్యం సొమవిష్ణ్వ అగ్నిసంభవమ
92 తస్య వాజాంస తతొ థేవాః కల్పయాం చక్రిరే విభొః
పుణ్యగన్ధవహం రాజఞ శవసనం రాజసత్తమ
93 తమ ఆస్దాయ మహాథేవస తరాసయన థైవతాన్య అపి
ఆరురొహ తథా యత్తః కమ్పయన్న ఇవ రొథసీ
94 స శొభమానొ వరథః ఖడ్గీ బాణీ శరాసనీ
హసన్న ఇవారవీథ థేవొ సారదిః కొ భవిష్యతి
95 తమ అబ్రువన థేవగణా యం భవాన సంనియొక్ష్యతే
స భవిష్యతి థేవేశ సారదిస తే న సంశయః
96 తాన అబ్రవీత పునర థేవొ మత్తః శరేష్ఠతరొ హి యః
తం సారదిం కురుధ్వం మే సవయం సంచిన్త్య మాచిరమ
97 ఏతచ ఛరుత్వా తతొ థేవా వాక్యమ ఉక్తం మహాత్మనా
గత్వా పితామహం థేవం పరసాథ్యైవం వచొ ఽబరువన
98 థేవ తవయేథం కదితం తరిథశారినిబర్హణమ
తదా చ కృతమ అస్మాభిః పరసన్నొ వృషభధ్వజః
99 రదశ చ విహితొ ఽసమాభిర విచిత్రాయుధ సంవృతః
సారదిం తు న జానీమః కః సయాత తస్మిన రదొత్తమే
100 తస్మాథ విధీయతాం కశ చిత సారదిర థేవ సత్తమ
సఫలాం తాం గిరం థేవకర్తుమ అర్హసి నొ విభొ
101 ఏవమ అస్మాసు హి పురా భగవన్న ఉక్తవాన అసి
హితంకర్తాస్మి భవతామ ఇతి తత కర్తుమ అర్హసి
102 స థేవ యుక్తొ రదసత్తమొ నొ; థురావరొ థరావణః శాత్రవాణామ
పినాక పాణిర విహితొ ఽతర యొథ్ధా; విభీషయన థానవాన ఉథ్యతొ ఽసౌ
103 తదైవ వేథాశ చతురొ హయాగ్ర్యా; ధరా సశైలా చ రదొ మహాత్మన
నక్షత్రవంశొ ఽనుగతొ వరూదే; యస్మిన యొథ్ధా సారదినాభిరక్ష్యః
104 తత్ర సారదిర ఏష్టవ్యః సర్వైర ఏతైర విశేషవాన
తత పరతిష్ఠొ రదొ థేవ హయా యొథ్ధా తదైవ చ
కవచాని చ శస్త్రాణి కార్ముకం చ పితామహ
105 తవామ ఋతే సారదిం తత్ర నాన్యం పశ్యామహే వయమ
తవం హి సర్వైర గుణైర యుక్తొ థేవతాభ్యొ ఽధికః పరభొ
సారద్యే తూర్ణమ ఆరొహ సంయచ్ఛ పరమాన హయాన
106 ఇతి తే శిరసా నత్వా తరిలొకేశం పితామహమ
థేవాః పరసాథయామ ఆసుః సారద్యాయేతి నః శరుతమ
107 [బరహ్మా]
నాత్ర కిం చిన మృషా వాక్యం యథ ఉక్తం వొ థివౌకసః
సంయచ్ఛామి హయాన ఏష యుధ్యతొ వై కపర్థినః
108 తతః స భగవాన థేవొ లొకస్రష్టా పితామహః
సారద్యే కల్పితొ థేవైర ఈశానస్య మహాత్మనః
109 తస్మిన్న ఆరొహతి కషిప్రం సయన్థనం లొకపూజితే
శిరొభిర అగమంస తూర్ణం తే హయా వాతరంహసః
110 మహేశ్వరే తవారుహతి జానుభ్యామ అగమన మహీమ
111 అభీశూన హి తరిలొకేశః సంగృహ్య పరపితామహః
తాన అశ్వాంశ చొథయామ ఆస మనొమారుతరంహసః
112 తతొ ఽధిరూఢే వరథే పరయాతే చాసురాన పరతి
సాధు సాధ్వ ఇతి విశ్వేశః సమయమానొ ఽభయభాషత
113 యాహి థేవ యతొ థైత్యాశ చొథయాశ్వాన అతన్థ్రితః
పశ్య బాహ్వొర బలం మే ఽథయ నిఘ్నతః శాత్రవాన రణే
114 తతస తాంశ చొథయామ ఆస వాయువేగసమాఞ్జవే
యేన తన్త్రిపురం రాజన థైత్యథానవరక్షితమ
115 అదాధిజ్యం ధనుః కృత్వా శర్వః సంధాయ తం శరమ
యుక్త్వా పాశుపతాస్త్రేణ తరిపురం సమచిన్తయత
116 తస్మిన సదితే తథా రాజన కరుథ్ధే విధృత కార్ముకే
పురాణి తాని కాలేన జగ్ముర ఏకత్వతాం తథా
117 ఏకీభావం గతే చైవ తరిపురే సముపాగతే
బభూవ తుములొ హర్షొ థైవతానాం మహాత్మనామ
118 తతొ థేవగణాః సర్వే సిథ్ధాశ చ పరమర్షయః
జయేతి వాచొ ముముచుః సంస్తువన్తొ ముథాన్వితాః
119 తతొ ఽగరతొ పరాథురభూత తరిపురం జఘ్నుషొ ఽసురాన
అనిర్థేశ్యొగ్ర వపుషొ థేవస్యాసహ్య తేజసః
120 స తథ వికృష్య భగవాన థివ్యం లొకేశ్వరొ ధనుః
తరైలొక్యసారం తమ ఇషుం ముమొచ తరిపురం పరతి
తత సాసురగణం థగ్ధ్వా పరాక్షిపత పశ్చిమార్ణవే
121 ఏవం తత తరిపురం థగ్ధం థానవాశ చాప్య అశేషతః
మహేశ్వరేణ కరుథ్ధేన తరైలొక్యస్య హితైషిణా
122 స చాత్మక్రొధజొ వహ్నిర హాహేత్య ఉక్త్వా నివారితః
మా కార్షీర భస్మసాల లొకాన ఇతి తర్యక్షొ ఽబరవీచ చ తమ
123 తతః పరకృతిమ ఆపన్నా థేవా లొకాస తదర్షయః
తుష్టువుర వాగ్భిర అర్ద్యాభిః సదాణుమ అప్రతిమౌజసమ
124 తే ఽనుజ్ఞాతా భగవతా జగ్ముః సర్వే యదాగతమ
కృతకామాః పరసన్నేన పరజాపతిముఖాః సురాః
125 యదైవ భగవాన బరహ్మా లొకధాతా పితా మహః
సంయచ్ఛ తవం హయాన అస్య రాధేయస్య మహాత్మనః
126 తవం హి కృష్ణాచ చ కర్ణాచ చ ఫల్గునాచ చ విశేషతః
విశిష్టొ రాజశార్థూల నాస్తి తత్ర విచారణా
127 యుథ్ధే హయ అయం రుథ్ర కల్పస తవం చ బరహ్మ సమొ ఽనఘ
తస్మాచ ఛక్తౌ యువాం జేతుం మచ్ఛత్రూంస తావ ఇవాసురాన
128 యదా శల్యాథ్య కర్ణొ ఽయం శవేతాశ్వం కృష్ణసారదిమ
పరమద్య హన్యాత కౌన్తేయం తదా శీఘ్రం విధీయతామ
తవయి కర్ణశ చ రాజ్యం చ వయం చైవ పరతిష్ఠితాః
129 ఇంమం చాప్య అపరం భూయ ఇతిహాసం నిబొధ మే
పితుర మమ సకాశే యం బరాహ్మణః పరాహ ధర్మవిత
130 శరుత్వా చైతథ వచశ చిత్రం హేతుకార్యార్ద సంహితమ
కురు శల్య వినిశ్చిత్య మా భూథ అత్ర విచారణా
131 భార్గవాణాం కులే జాతొ జమథ అగ్నిర మహాతపాః
తస్య రామేతి విఖ్యాతః పుత్రస తేజొ గుణాన్వితః
132 స తీవ్రం తప ఆస్దాయ పరసాథయితవాన భవమ
అస్త్రహేతొః పరసన్నాత్మా నియతః సంయతేన్థ్రియః
133 తస్య తుష్టొ మహాథేవొ భక్త్యా చ పరశమేన చ
హృథ్గతం చాస్య విజ్ఞాయ థర్శయామ ఆస శంకరః
134 [ఇష్వర]
రామ తుష్టొ ఽసమి భథ్రం తే విథితం మే తవేప్సితమ
కురుష్వ పూతమ ఆత్మానం సర్వమ ఏతథ అవాప్స్యసి
135 థాస్యామి తే తథాస్త్రాణి యథా పూతొ భవిష్యసి
అపాత్రమ అసమర్దం చ థహన్త్య అస్త్రాణి భార్గవ
136 ఇత్య ఉక్తొ జామథగ్న్యస తు థేవథేవేన శూలినా
పరత్యువాచ మహాత్మానం శిరసావనతః పరభుమ
137 యథా జానాసి థేవేశ పాత్రం మామ అస్త్రధారణే
తథా శుశ్రూషతే ఽసత్రాణి భవాన మే థాతుమ అర్హతి
138 [థుర]
తతః స తపసా చైవ థమేన నియమేన చ
పూజొపహార బలిభిర హొమమన్త్రపురస్కృతైః
139 ఆరాధయితవాఞ శర్వం బహూన వర్షగణాంస తథా
పరసన్నశ చ మహాథేవొ భార్గవస్య మహాత్మనః
140 అబ్రవీత తస్య బహుశొ గుణాన థేవ్యాః సమీపతః
భక్తిమాన ఏష సతతం మయి రామొ థృఢవ్రతః
141 ఏవం తస్య గుణాన పరీతొ బహుశొ ఽకదయత పరభుః
థేవతానాం పితౄణాం చ సమక్షమ అరిసూథనః
142 ఏతస్మిన్న ఏవ కాలే తు థైత్యా ఆసన మహాబలాః
తైస తథా థర్పమొహాన్ధైర అబాధ్యన్త థివౌకసః
143 తతః సంభూయ విబుధాస తాన హన్తుం కృతనిశ్చయాః
చక్రుః శత్రువధే యత్నం న శేకుర జేతుమ ఏవ తే
144 అభిగమ్య తతొ థేవా మహేశ్వరమ అదాబ్రువన
పరసాథయన్తస తం భక్త్యా జహి శత్రుగణాన ఇతి
145 పరతిజ్ఞాయ తతొ థేవొ థేవతానాం రిపుక్షయమ
రామం భార్గవమ ఆహూయ సొ ఽభయభాషత శంకరః
146 రిపూన భార్గవ థేవానాం జహి సర్వాన సమాగతాన
లొకానాం హితకామార్దం మత్ప్రీత్యర్దం తదైవ చ
147 [రామ]
అకృతాస్త్రస్య థేవేశ కా శక్తిర మే మహేశ్వర
నిహన్తుం థానవాన సర్వాన కృతాస్త్రాన యుథ్ధథుర్మథాన
148 [ఇష్వర]
గచ్ఛ తవం మథ అనుధ్యానాన నిహనిష్యసి థానవాన
విజిత్య చ రిపూన సర్వాన గుణాన పరాప్స్యసి పుష్కలాన
149 [థుర]
ఏతచ ఛరుత్వా చ వచనం పరతిగృహ్య చ సర్వశః
రామః కృతస్వస్త్యయనః పరయయౌ థానవాన పరతి
150 అవధీథ థేవశత్రూంస తాన మథథర్ప బలాన్వితాన
వజ్రాశనిసమస్పర్శైః పరహారైర ఏవ భార్గవః
151 స థానవైః కషతతనుర జామథ అగ్న్యొ థవిజొత్తమః
సంస్పృష్టః సదాణునా సథ్యొ నిర్వ్రణః సమజాయత
152 పరీతశ చ భగవాన థేవః కర్మణా తేన తస్య వై
వరాన పరాథాథ బరహ్మ విథే భార్గవాయ మహాత్మనే
153 ఉక్తశ చ థేవథేవేన పరీతియుక్తేన శూలినా
నిపాతాత తవ శస్త్రాణాం శరీరే యాభవథ రుజా
154 తయా తే మానుషం కర్మ వయపొఢం భృగునన్థన
గృహాణాస్త్రాణి థివ్యాని మత్సకాశాథ యదేప్సితమ
155 తతొ ఽసత్రాణి సమస్తాని వరాంశ చ మనసేప్సితాన
లబ్ధ్వా బహువిధాన రామః పరణమ్యా శిరసా శివమ
156 అనుజ్ఞాం పరాప్య థేవేశాఞ జగామ స మహాతపాః
ఏవమ ఏతత పురావృత్తం తథా కదితవాన ఋషిః
157 భార్గవొ ఽపయ అథథాత సర్వం ధనుర్వేథం మహాత్మనే
కర్ణాయ పురుషవ్యాఘ్ర సుప్రీతేనాన్తరాత్మనా
158 వృజినం హి భవేత కిం చిథ యథి కర్ణస్య పార్దివ
నాస్మై హయ అస్త్రాణి థివ్యాని పరాథాస్యథ భృగునన్థనః
159 నాపి సూత కులే జాత్మ కర్ణం మన్యే కదం చన
థేవపుత్రమ అహం మన్యే కషత్రియాణాం కులొథ్భవమ
160 సకుణ్డలం సకవచం థీర్ఘబాహుం మహారదమ
కదమ ఆథిత్యసథృశం మృగీ వయాఘ్రం జనిష్యతి
161 పశ్య హయ అస్య భుజౌ పీనౌ నాగరాజకరొపమౌ
వక్షః పశ్య విశాలం చ సర్వశత్రునిబర్హణమ