కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 23)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
పుత్రస తవ మహారాజ మథ్రరాజమ ఇథం వచః
వినయేనొపసంగమ్య పరణయాథ వాక్యమ అబ్రవీత
2 సత్యవ్రత మహాభాగ థవిషతామ అఘవర్ధన
మథ్రేశ్వర రణే శూర పరసైన్యభయంకర
3 శరుతవాన అసి కర్ణస్య బరువతొ వథతాం వర
యదా నృపతిసింహానాం మధ్యే తవాం వరయత్య అయమ
4 తస్మాత పార్ద వినాశార్దం హితార్దం మమ చైవ హి
సారద్యం రదినాం శరేష్ఠ సుమనాః కర్తుమ అర్హసి
5 అస్యాభీశు గరహొ లొకే నాన్యొ ఽసతి భవతా సమః
స పాతు సర్వతః కర్ణం భవాన బరహ్మేవ శంకరమ
6 పార్దస్య సచివః కృష్ణొ యదాభీశు గరహొ వరః
తదా తవమ అపి రాధేయం సర్వతః పరిపాలయ
7 భీష్మొ థరొణః కృపః కర్ణొ భవాన భొజశ చ వీర్యవాన
శకునిః సౌబలొ థరౌణిర అహమ ఏవ చ నొ బలమ
ఏషామ ఏవ కృతొ భాగొ నవధా పృతనా పతే
8 నైవ భాగొ ఽతర భీష్మస్య థరొణస్య చ మహాత్మనః
తాభ్యామ అతీత్య తౌ భాగౌ నిహతా మమ శత్రవః
9 వృథ్ధౌ హి తౌ నరవ్యాఘ్రౌ ఛలేన నిహతౌ చ తౌ
కృత్వా నసుకరం కర్మ గతౌ సవర్గమ ఇతొ ఽనఘ
10 తదాన్యే పురుషవ్యాఘ్రాః పరైర వినిహతా యుధి
అస్మథీయాశ చ బహవః సవర్గాయొపగతా రణే
తయక్త్వా పరాణాన యదాశక్తి చేష్టాః కృత్వా చ పుష్కలాః
11 కర్ణొ హయ ఏకొ మహాబాహుర అస్మత్ప్రియహితే రతః
భవాంశ చ పురుషవ్యాఘ్ర సర్వలొకమహారదః
తస్మిఞ జయాశా విపులా మమ మథ్రజనాధిప
12 పార్దస్య సమరే కృష్ణొ యదాభీశు వరగ్రహః
తేన యుక్తొ రణే పార్దొ రక్ష్యమాణశ చ పార్దివ
యాని కర్మాణి కురుతే పరత్యక్షాణి తదైవ తే
13 పూర్వం న సమరే హయ ఏవమ అవధీథ అర్జునొ రిపూన
అహన్య అహని మథ్రేశ థరావయన థృశ్యతే యుధి
14 భాగొ ఽవశిష్టః కర్ణస్య తవ చైవ మహాథ్యుతే
తం భాగం సహ కర్ణేన యుగపన నాశయాహవే
15 సూర్యారుణౌ యదాథృష్ట్వా తమొ నశ్యతి మారిష
తదా నశ్యన్తు కౌన్తేయాః సపాఞ్చాలాః ససృఞ్జయాః
16 రదానాం పరవరః కర్ణొ యన్తౄణాం పరవరొ భవాన
సంనిపాతః సమొ లొకే భవతొర నాస్తి కశ చన
17 యదా సర్వాస్వ అవస్దాసు వార్ష్ణేయః పాతి పాణ్డవమ
తదా భవాన పరిత్రాతు కర్ణం వైకర్తనం రణే
18 తవయా సారదినా హయ ఏష అప్రధృష్యొ భవిష్యతి
థేవతానామ అపి రణే సశక్రాణాం మహీపతే
కిం పునః పాణ్డవేయానాం మాతిశఙ్కీర వచొ మమ
19 థుర్యొధన వచః శరుత్వా శల్యః కరొధసమన్వితః
తరిశిఖాం భరుకుటీం కృత్వా ధున్వన హస్తౌ పునః పునః
20 కరొధరక్తే మహానేత్రే పరివర్త్య మహాభుజః
కులైశ్వర్యశ్రుతిబలైర థృప్తః శల్యొ ఽబరవీథ ఇథమ
21 అవమన్యసే మాం గాన్ధారే ధరువం మాం పరిశఙ్కసే
యన మాం బరవీషి విస్రబ్ధం సారద్యం కరియతామ ఇతి
22 అస్మత్తొ ఽభయధికం కర్ణం మన్యమానః పరశంససి
న చాహం యుధి రాధేయం గణయే తుల్యమ ఆత్మనా
23 ఆథిశ్యతామ అభ్యధికొ మమాంశః పృదివీపతే
తమ అహం సమరే హత్వా గమిష్యామి యదాగతమ
24 అద వాప్య ఏక ఏవాహం యొత్స్యామి కురునన్థన
పశ్య వీర్యం మమాథ్య తవం సంగ్రామే థహతొ రిపూన
25 న చాభికామాన కౌరవ్య విధాయ హృథయే పుమాన
అస్మథ్విధః పరవర్తేత మా మా తవమ అతిశఙ్కిదాః
26 యుధి చాప్య అవమానొ మే న కర్తవ్యః కదం చన
పశ్య హీమౌ మమ భుజౌ వజ్రసంహననొపమౌ
27 ధనుః పశ్య చ మే చిత్రం శరాంశ చాశీవిషొపమాన
రదం పశ్య చ మే కౢప్తం సథశ్వైర వాతవేగితైః
గథాం చ పశ్య గాన్ధారే హేమపట్ట విభూషితామ
28 థారయేయం మహీం కరుథ్ధొ వికిరేయం చ పర్వతాన
శొషయేయం సముథ్రాంశ చ తేజసా సవేన పార్దివ
29 తన మామ ఏవంవిధం జానన సమర్దమ అరినిగ్రహే
కస్మాథ యునక్షి సారద్యే నయూనస్యాధిరదేర నృప
30 న నామ ధురి రాజేన్థ్ర పరయొక్తుం తవమ ఇహార్హసి
న హి పాపీయసః శరేయాన భూత్వా పరేష్యత్వమ ఉత్సహే
31 యొ హయ అభ్యుపగతం పరీత్యా గరీయాంసం వశే సదితమ
వశే పాపీయసొ ధత్తే తత పాపమ అధరొత్తరమ
32 బరాహ్మణా బరహ్మణా సృష్టా ముఖాత కషత్రమ అదొరసః
ఊరుభ్యామ అసృజథ వైశ్యాఞ శూథ్రాన పథ్భ్యామ ఇతి శరుతిః
తేభ్యొ వర్ణవిశేషాశ చ పరతిలొమానులొమజాః
33 అదాన్యొన్యస్య సంయొగాచ చాతుర్వర్ణ్యస్య భారత
గొప్తారః సంగ్రహీతారౌ థాతారః కషత్రియాః సమృతాః
34 యాజనాధ్యాపనైర విప్రా విశుథ్ధైశ చ పరతిగ్రహైః
లొకస్యానుగ్రహార్దాయ సదాపితా బరహ్మణా భువి
35 కృషిశ చ పాశుపాల్యం చ విశాం థానం చ సర్వశః
బరహ్మక్షత్రవిశాం శూథ్రా విహితాః పరిచారకాః
36 బరహ్మక్షత్రస్య విహితః సూతా వై పరిచారకాః
న విట శూథ్రస్య తత్రైవ శృణు వాక్యం మమానఘ
37 సొ ఽహం మూర్ధావసిక్తః సన రాజర్షికులసంభవః
మహారదః సమాఖ్యాతః సేవ్యః సతవ్యశ చ బన్థినామ
38 సొ ఽహమ ఏతాథృశొ భూత్వా నేహారి కులమర్థన
సూతపుత్రస్య సంగ్రామే సారద్యం కర్తుమ ఉత్సహే
39 అవమానమ అహం పరాప్య న యొత్స్యామి కదం చన
ఆపృచ్ఛ్య తవాథ్య గాన్ధారే గమిష్యామి యదాగతమ
40 ఏవమ ఉక్త్వా నరవ్యాఘ్రః శల్యః సమితిశొభనః
ఉత్దాయ పరయయౌ తూర్ణం రాజమధ్యాథ అమర్షితః
41 పరణయాథ బహుమానాచ చ తం నిగృహ్య సుతస తవ
అబ్రవీన మధురం వాక్యం సామ సర్వార్దసాధకమ
42 యదా శల్య తవమ ఆత్దేథమ ఏవమ ఏతథ అసంశయమ
అభిప్రాయస తు మే కశ చిత తం నిబొధ జనేశ్వర
43 న కర్ణొ ఽభయధికస తవత్తః శఙ్కే నైవ కదం చన
న హి మథ్రేశ్వరొ రాజా కుర్యాథ యథ అనృతం భవేత
44 ఋతమ ఏవ హి పూర్వాస తే వహన్తి పురుషొత్తమాః
తస్మాథ ఆర్తాయనిః పరొక్తొ భవాన ఇతి మతిర మమ
45 శల్య భూతశ చ శత్రూణాం యస్మాత తవం భువి మానథ
తస్మాచ ఛల్యేతి తే నామ కద్యతే పృదివీపతే
46 యథ ఏవ వయాహృతం పూర్వం భవతా భూరిథక్షిణ
తథ ఏవ కురు ధర్మజ్ఞ మథర్దం యథ యథ ఉచ్యసే
47 న చ తవత్తొ హి రాధేయొ న చాహమ అపి వీర్యవాన
వృణీమస తవాం హయాగ్ర్యాణాం యన్తారమ ఇతి సంయుగే
48 యదా హయ అభ్యధికం కర్ణం గుణైస తాత ధనంజయాత
వాసుథేవాథ అపి తవాం చ లొకొ ఽయమ ఇతి మన్యతే
49 కర్ణొ హయ అభ్యధికః పార్దాథ అస్త్రైర ఏవ నరర్షభ
భవాన అప్య అధికః కృష్ణాథ అశ్వయానే బలే తదా
50 యదాశ్వహృథయం వేథ వాసుథేవొ మహామనాః
థవిగుణం తవం తదా వేత్ద మథ్రరాజ న సంశయః
51 [ష]
యన మా బరవీషి గాన్ధారే మధ్యే సైన్యస్య కౌరవ
విశిష్టం థేవకీపుత్రాత పరీతిమాన అస్మ్య అహం తవయి
52 ఏష సారద్యమ ఆతిష్ఠే రాధేయస్య యశస్వినః
యుధ్యతః పాణ్డవాగ్ర్యేణ యదా తవం వీర మన్యసే
53 సమయశ చ హి మే వీర కశ చిథ వైకర్తనం పరతి
ఉత్సృజేయం యదాశ్రథ్ధమ అహం వాచొ ఽసయ సంనిధౌ
54 [స]
తదేతి రాజన పుత్రస తే సహ కర్ణేన భారత
అబ్రవీన మథ్రరాజస్య సుతం భరతసత్తమ