కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
సవేనచ ఛన్థేన నః సర్వాన నావధీథ వయక్తమ అర్జునః
న హయ అస్యా సమరే ముచ్యేతాన్తకొ ఽపయ ఆతతాయినః
2 పార్దొ హయ ఏకొ ఽహరథ భథ్రామ ఏకశ చాగ్నిమ అతర్పయత
ఏకశ చేమాం మహీం జిత్వా చక్రే బలిభృతొ నృపాన
3 ఏకొ నివాతకవచాన అవధీథ థివ్యకార్ముకః
ఏకః కిరాత రూపేణ సదితం శర్వమ అయొధయత
4 ఏకొ ఽభయరక్షథ భరతాన ఏకొ భవమ అతొషయత
తేనైకేన జితాః సర్వే మథీయా ఉగ్రతేజసః
తే న నిన్థ్యాః పరశస్యాశ చ యత తే చక్రుర బరవీహి తత
5 [స]
హతప్రహత విధ్వస్తా వివర్మాయుధ వాహనాః
థీనస్వరా థూయమానా మానినః శత్రుభిర జితాః
6 శిబిరస్దాః పునర మన్త్రం మన్త్రయన్తి సమ కౌరవాః
భగ్నథంష్ట్రా హతవిషాః పథాక్రాన్తా ఇవొరగాః
7 తాన అబ్రవీత తతః కర్ణః కరుథ్ధః సర్ప ఇవ శవసన
కరం కరేణాభిపీడ్య పరేక్షమాణస తవాత్మజమ
8 యత్తొ థృఢశ చ థక్షశ చ ధృతిమాన అర్జునః సథా
స బొధయతి చాప్య ఏనం పరాప్తకాలమ అధొక్షజః
9 సహస్రాస్త్ర విసర్గేణ వయం తేనాథ్య వఞ్జితాః
శవస తవ అహం తస్య సంకల్పం సర్వం హన్తా మహీపతే
10 ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఉక్త్వా సొ ఽనుజజ్ఞే నృపొత్తమాన
సుఖొషితాస తే రజనీం హృష్టా యుథ్ధాయ నిర్యయుః
11 తే ఽపశ్యన విహితం వయూహం ధర్మరాజేన థుర్జయమ
పరయత్నాత కురుముఖ్యేన బృహస్పత్యుశనొ మతాత
12 అద పరతీప కర్తారం సతతం విజితాత్మనామ
సస్మార వృషభస్కన్ధం కర్ణం థుర్యొధనస తథా
13 పురంథరసమం యుథ్ధే మరుథ్గణసమం బలే
కార్తవీర్య సమం వీర్యే కర్ణం రాజ్ఞొ ఽగమన మనః
సూతపుత్రం మహేష్వాసం బన్ధుమ ఆత్యయికేష్వ ఇవ
14 [ధృ]
యథ వొ ఽగమన మనొ మన్థాః కర్ణం వైకర్తనం తథా
అప్య అథ్రాక్షత తం యూయం శీతార్తా ఇవ భాస్కరమ
15 కృతే ఽవహారే సైన్యానాం పరవృత్తే చ రణే పునః
కదం వైకర్తనః కర్ణస తత్రాయుధ్యత సంజయ
కదం చ పాణ్డవాః సర్వే యుయుధుస తత్ర సూతజమ
16 కర్ణొ హయ ఏకొ మహాబాహుర హన్యాత పార్దాన ససొమకాన
కర్ణస్య భుజయొర వీర్యం శక్ర విష్ణుసమం మతమ
తదాస్త్రాణి సుఘొరాణి విక్రమశ చ మహాత్మనః
17 థుర్యొధనం తథా థృష్ట్వా పాణ్డవేన భృశార్థితమ
పరాక్రాన్తాన పాణ్డుసుతాన థృష్ట్వా చాపి మహాహవే
18 కర్ణమ ఆశ్రిత్య సంగ్రామే థర్పొ థుర్యొధనే పునః
జేతుమ ఉత్సహతే పార్దాన సపుత్రాన సహ కేశవాన
19 అహొ బత మహథ థుఃఖం యత్ర పాణ్డుసుతాన రణే
నాతరథ రభసః కర్ణొ థైవం నూనం పరాయణమ
అహొ థయూతస్య నిష్ఠేయం ఘొరా సంప్రతి వర్తతే
20 అహొ థుఃఖాని తీవ్రాణి థుర్యొధనకృతాన్య అహమ
సహిష్యామి సుఘొరాణి శల్య భూతాని సంజయ
21 సౌబలం చ తదా తాత నీతిమాన ఇతి మన్యతే
22 యుథ్ధేషు నామ థివ్యేషు వర్తమానేషు సంజయ
అశ్రౌషం నిహతాన పుత్రాన నిత్యమ ఏవ చ నిర్జితాన
23 న పాణ్డవానాం సమరే కశ చిథ అస్తి నివారకః
సత్రీమధ్యమ ఇవ గాహన్తి థైవం హి బలవత్తరమ
24 [స]
అతిక్రాన్తం హి యత కార్యం పశ్చాచ చిన్తయతీతి చ
తచ చాస్య న భవేత కార్యం చిన్తయా చ వినశ్యతి
25 తథ ఇథం తవ కార్యం తు థూరప్రాప్తం విజానతా
న కృతం యత తవయా పూర్వం పరాప్తాప్రాప్త విచారణే
26 ఉక్తొ ఽసి బహుధా రాజన మా యుధ్యస్వేతి పాణ్డవైః
గృహ్ణీషే న చ తన మొహాత పాణ్డవేషు విశాం పతే
27 తవయా పాపాని ఘొరాణి సమాచీర్ణాని పాణ్డుషు
తవత్కృతే వర్తతే ఘొరః పార్దివానాం జనక్షయః
28 తత తవ ఇథానీమ అతిక్రమ్య మా శుచొ భరతర్షభ
శృణు సర్వం యదావృత్తం ఘొరం వైశసమ అచ్యుత
29 పరభాతాయాం రజన్యాం తు కర్ణొ రాజానమ అభ్యయాత
సమేత్య చ మహాబాహుర థుర్యొధనమ అభాషత
30 అథ్య రాజన సమేష్యామి పాణ్డవేన యశస్వినా
హనిష్యామి చ తం వీరం స వా మాం నిహనిష్యతి
31 బహుత్వాన మమ కార్యాణాం తదా పార్దస్య పార్దివ
నాభూత సమాగమొ రాజన మమ చైవార్జునస్య చ
32 ఇథం తు మే యదా పరజ్ఞం శృణు వాక్యం విశాం పతే
అనిహత్య రణే పార్దం నాహమ ఏష్యామి భారత
33 హతప్రవీరే సైన్యే ఽసమిన మయి చైవ సదితే యుధి
అభియాస్యతి మాం పార్దః శక్ర శక్త్యా వినాకృతమ
34 తతః శరేయః కరం యత తే తన నిబొధ జనేశ్వర
ఆయుధానాం చ యథ వీర్యం థరవ్యాణామ అర్జునస్య చ
35 కాయస్య మహతొ భేథే లాఘవే థూరపాతనే
సౌష్ఠవే చాస్త్రయొగే చ సవ్యసాచీ న మత్సమః
36 సర్వాయుధమహామాత్రం విజయం నామ తథ ధనుః
ఇన్థ్రార్దమ అభికామేన నిర్మితం విశ్వకర్మణా
37 యేన థైత్య గణాన రాజఞ జితవాన వై శతక్రతుః
యస్య ఘొషేణ థైత్యానాం విముహ్యన్తి థిశొ థశ
తథ భార్గవాయ పరాయచ్ఛచ ఛక్రః పరమసంమతమ
38 తథ థివ్యం భార్గవొ మహ్యమ అథథాథ ధనుర ఉత్తమమ
యేన యొత్స్యే మహాబాహుమ అర్జునం జయతాం వరమ
యదేన్థ్రః సమరే సర్వాన థైతేయాన వై సమాగతాన
39 ధనుర ఘొరం రామథత్తం గాణ్డీవాత తథ విశిష్యతే
తరిః సప్తకృత్వః పృదివీ ధనుషా తేన నిర్జితా
40 ధనుషొ యస్య కర్మాణి థివ్యాని పరాహ భార్గవః
తథ రామొ హయ అథథాన మహ్యం యేన యొత్స్యామి పాణ్డవమ
41 అథ్య థుర్యొధనాహం తవాం నన్థయిష్యే సబాన్ధవమ
నిహత్య సమరే వీరమ అర్జునం జయతాం వరమ
42 సపర్వతవనథ్వీపా హతథ్విడ్భిః ససాగరా
పుత్రపౌత్ర పరతిష్ఠా తే భవిష్యత్య అథ్య పార్దివ
43 నాసాధ్యం విథ్యతే మే ఽథయ తవత్ప్రియార్దం విశేషతః
సమ్యగ ధర్మానురక్తస్య సిథ్ధిర ఆత్మవతొ యదా
44 న హి మాం సమరే సొఢుం స శక్తొ ఽగనిం తరుర యదా
అవశ్యం తు మయా వాచ్యం యేన హీనొ ఽసమి ఫల్గునాత
45 జయా తస్య ధనుషొ థివ్యా తదాక్షయ్యౌ మహేషుధీ
తస్య థివ్యం ధనుఃశ్రేష్ఠం గాణ్డీవమ అజరం యుధి
46 విజయం చ మహథ థివ్యం మమాపి ధనుర ఉత్తమమ
తత్రాహమ అధికః పార్దాథ ధనుషా తేన పార్దివ
47 మయా చాభ్యధికొ వీరః పాణ్డవస తన నిబొధ మే
రశ్మిగ్రాహశ చ థాశార్హః సర్వలొకనమస్కృతః
48 అగ్నిథత్తశ చ వై థివ్యొ రదః కాఞ్చనభూషణః
అచ్ఛేథ్యః సర్వతొ వీర వాజినశ చ మనొజవాః
ధవజశ చ థివ్యొ థయుతిమాన వానరొ విస్మయం కరః
49 కృష్ణశ చ సరష్టా జగతొ రదం తమ అభిరక్షతి
ఏభిర థరవ్యైర అహం హీనొ యొథ్ధుమ ఇచ్ఛామి పాణ్డవమ
50 అయం తు సథృశొ వీరః శల్యః సమితిశొభనః
సారద్యం యథి మే కుర్యాథ ధరువస తే విజయొ భవేత
51 తస్య మే సారదిః శల్యొ భవత్వ అసు కరః పరైః
నారాచాన గార్ధ్రపత్రాంశ చ శకటాని వహన్తు మే
52 రదాశ చ ముఖ్యా రాజేన్థ్ర యుక్తా వాజిభిర ఉత్తమైః
ఆయాన్తు పశ్చాత సతతం మామ ఏవ భరతర్షభ
53 ఏవమ అభ్యధికః పార్దాథ భవిష్యామి గుణైర అహమ
శల్యొ హయ అభ్యధికః కృష్ణాథ అర్జునాథ అధికొ హయ అహమ
54 యదాశ్వహృథయం వేథ థాశార్హః పరవీరహా
తదా శల్యొ ఽపి జానీతే హయానాం వై మహారదః
55 బాహువీర్యే సమొ నాస్తి మథ్రరాజస్య కశ చన
తదాస్త్రైర మత్సమొ నాస్తి కశ చిథ ఏవ ధనుర్ధరః
56 తదా శల్య సమొ నాస్తి హయయానే హ కశ చన
సొ ఽయమ అభ్యధికః పార్దాథ భవిష్యతి రదొ మమ
57 ఏతత కృతం మహారాజ తవయేచ్ఛామి పరంతప
ఏవం కృతే కృతం మహ్యం సర్వకామైర భవిష్యతి
58 తతొ థరష్టాసి సమరే యత కరిష్యామి భారత
సర్వదా పాణ్డవాన సర్వాఞ జేష్యామ్య అథ్య సమాగతాన
59 [థుర]
సర్వమ ఏతత కరిష్యామి యదా తవం కర్ణ మన్యసే
సొపాసఙ్గా రదాః సాశ్వా అనుయాస్యన్తి సూతజ
60 నారాచాన గార్ధ్రపక్షాంశ చ శకటాని వహన్తు తే
అనుయాస్యామ కర్ణ తవాం వయం సర్వే చ పార్దివాః
61 [స]
ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ తవ పుత్రాః పరతాపవాన
అభిగమ్యాబ్రవీథ రాజా మథ్రరాజమ ఇథం వచః