కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 17)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
హస్తిభిస తు మహామాత్రాస తవ పుత్రేణ చొథితాః
ధృష్టథ్యుమ్నం జిఘాంసన్తః కరుథ్ధాః పార్షతమ అభ్యయుః
2 పరాచ్యాశ చ థాక్షిణాత్యాశ చ పరవీరా గజయొధినః
అఙ్గా వఙ్గాశ చ పుణ్డ్రాశ చ మాగధాస తామ్రలిప్తకాః
3 మేకలాః కొశలా మథ్రా థశార్ణా నిషధాస తదా
గజయుథ్ధేషు కుశలాః కలిఙ్గైః సహ భారత
4 శరతొమర నారాచైర వృష్టిమన్త ఇవామ్బుథాః
సిషిచుస తే తతః సర్వే పాఞ్చాలాచలమ ఆహవే
5 తాన సంమిమర్థిషుర నాగాన పార్ష్ణ్యఙ్గుష్ఠాఙ్కుశైర భృశమ
పొదితాన పార్షతొ బాణైర నారాచైశ చాభ్యవీవృషత
6 ఏకైకం థశభిః షడ్భిర అష్టాభిర అపి భారత
థవిరథాన అభివివ్యాధ కషిప్తైర గిరినిభాఞ శరైః
పరచ్ఛాథ్యమానొ థవిరథైర మేఘైర ఇవ థివాకరః
7 పర్యాసుః పాణ్డుపాఞ్చాలా నథన్తొ నిశితాయుధాః
తాన నాగాన అభివర్షన్తొ జయాతన్త్రీ శరనాథితైః
8 నకులః సహథేవశ చ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
సాత్యకిశ చ శిఖణ్డీ చ చేకితానశ చ వీర్యవాన
9 తే మలేచ్ఛైః పరేషితా నాగా నరాన అశ్వాన రదాన అపి
హస్తైర ఆక్షిప్య మమృథుః పథ్భిశ చాప్య అతిమన్యవః
10 బిభిథుశ చ విషాణాగ్రైః సమాక్షిప్య చ విక్షిపుః
విషాణ లగ్నైశ చాప్య అన్యే పరిపేతుర విభీషణాః
11 పరముఖే వర్తమానం తు థవిపం వఙ్గస్య సాత్యకిః
నారాచేనొగ్ర వేగేన భిత్త్వా మర్మణ్య అపాతయత
12 తస్యావర్జితనాగస్య థవిరథాథ ఉత్పతిష్యతః
నారాచేనాభినథ వక్షః సొ ఽపతథ భువి సాత్యకేః
13 పుణ్డ్రస్యాపతతొ నాగం చలన్తమ ఇవ పర్వతమ
సహథేవః పరయత్నాత తైర నారాచైర వయహనత తరిభిః
14 విపతాకం వియన్తారం వివర్మ ధవజజీవితమ
తం కృత్వా థవిరథం భూయః సహథేవొ ఽఙగమ అభ్యగాత
15 సహథేవం తు నకులొ వారయిత్వాఙ్గమ ఆర్థయత
నారాచైర యమథణ్డాభైస తరిభిర నాగం శతేన చ
16 థివాకరకరప్రఖ్యాన అఙ్గశ చిక్షేప తొమరాన
నకులాయ శతాన్య అష్టౌ తరిధైకైకం తు సొ ఽచఛినత
17 తదార్ధ చన్థ్రేణ శిరస తస్య చిచ్ఛేథ పాణ్డవః
స పపాత హతొ మలేచ్ఛస తేనైవ సహ థన్తినా
18 ఆచార్య పుత్రే నిహతే హస్తిశిక్షా విశారథే
అఙ్గాః కరుథ్ధా మహామాత్రా నాగైర నకులమ అభ్యయుః
19 చలత పతాకైః పరముఖైర హేమకక్ష్యా తనుచ ఛథైః
మిమర్థిశన్తస తవరితాః పరథీప్తైర ఇవ పర్వతైః
20 మేకలొత్కల కాలిఙ్గా నిషాథాస తామ్రలిప్తకాః
శరతొమర వర్షాణి విముఞ్చన్తొ జిఘాంసవః
21 తైశ ఛాథ్యమానం నకులం థివాకరమ ఇవామ్బుథైః
పరి పేతుః సుసంరబ్ధాః పాణ్డుపాఞ్చాల సొమకాః
22 తతస తథ అభవథ యుథ్ధం రదినాం హస్తిభిః సహ
సృజతాం శరవర్షాణి తొమరాంశ చ సహస్రశః
23 నాగానాం పరస్ఫుటుః కుమ్భా మర్మాణి వివిధాని చ
థన్తాశ చైవాతివిథ్ధానాం నారాచైర భూషణాని చ
24 తేషామ అష్టౌ మహానాగాంశ చతుఃషష్ట్యా సుతేజనైః
సహథేవొ జఘానాశు తే పేతుః సహ సాథిభిః
25 అఞ్జొ గతిభిర ఆయమ్య పరయత్నాథ ధనుర ఉత్తమమ
నారాచైర అహనన నాగాన నకులః కురనన్థన
26 తతః శైనేయ పాఞ్చాల్యౌ థరౌపథేయాః పరభథ్రకాః
శిఖణ్డీ చ మహానాగాన సిషిచుః శరవృష్టిభిః
27 తే పాణ్డుయొధామ్బుధరైః శత్రుథ్విరథపర్వతాః
బాణవర్షైర హతాః పేతుర వజ్రవర్షైర ఇవాచలాః
28 ఏవం హత్వా తవ గజాంస తే పాణ్డునరకుఞ్జరాః
థరుతం సేనామ అవైక్షన్త భిన్నకూలామ ఇవాపగామ
29 తే తాం సేనామ అవాలొక్య పాణ్డుపుత్రస్య సైనికాః
విక్షొభయిత్వా చ పునః కర్ణమ ఏవాభిథుథ్రువుః
30 సహథేవం తతః కరుథ్ధం థహన్తం తవ వాహినీమ
థుఃశాసనొ మహారాజ భరాతా భరాతరమ అభ్యయాత
31 తౌ సమేతౌ మహాయుథ్ధే థృష్ట్వా తత్ర నరాధిపాః
సింహనాథ రవాంశ చక్రుర వాసాంస్య ఆథుధువుశ చ హ
32 తతొ భారత కరుథ్ధేన తవ పుత్రేణ ధన్వినా
పాణ్డుపుత్రస తరిభిర బాణైర వక్షస్య అభిహతొ బలీ
33 సహథేవస తతొ రాజన నారాచేన తవాత్మజమ
విథ్ధ్వా వివ్యాధ సప్తత్యా సారదిం చ తరిభిస తరిభిః
34 థుఃశాసనస తథా రాజంశ ఛిత్త్వా చాపం మహాహవే
సహథేవం తరిసప్తత్యా బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
35 సహథేవస తతః కరుథ్ధః ఖడ్గం గృహ్య మహాహవే
వయావిధ్యత యుధాం శరేష్ఠః శరీమాంస తవ సుతం పరతి
36 స మార్గణగణం చాపం ఛిత్త్వా తస్య మహాన అసిః
నిపపాత తతొ భూమౌ చయుతః సర్ప ఇవామ్బరాత
37 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ సహథేవః పరతాపవాన
థుఃశాసనాయ చిక్షేప బాణమ అన్తకరం తతః
38 తమ ఆపతన్తం విశిఖం యమథణ్డొపమత్విషమ
ఖడ్గేన శితధారేణ థవిధా చిచ్ఛేథ కౌరవః
39 తమ ఆపతన్తం సహసా నిస్త్రింశం నిశితైః శరైః
పాతయామ ఆస సమరే సహథేవొ హసన్న ఇవ
40 తతొ బాణాంశ చతుఃషష్టిం తవ పుత్రొ మహారణే
సహథేవ రదే తూర్ణం పాతయామ ఆస భారత
41 తాఞ శరాన సమరే రాజన వేగేనాపతతొ బహూన
ఏకైకం పఞ్చభిర బాణైః సహథేవొ నయకృన్తత
42 స నివార్య మహాబాణాంస తవ పుత్రేణ పరేషితాన
అదాస్మై సుబహూన బబాణాంర మాథ్రీపుత్రః సమాచినొత
43 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ సహథేవః పరతావనా
సమాధత్త శరం ఘొరం మృత్యుకాలాన్తకొపమమ
వికృష్య బలవచ చాపం తవ పుత్రాయ సొ ఽసృజత
44 స తం నిర్భిథ్య వేగేన భిత్త్వా చ కవచం మహత
పరావిశథ ధరణీం రాజన వల్మీకమ ఇవ పన్నగః
తతః స ముముహే రాజంస తవ పుత్రొ మహారదః
45 మూఢం చైనం సమాలక్ష్య సారదిస తవరితొ రదమ
అపొవాహ భృశం తరస్తొ వధ్యమానం శితైః శరైః
46 పరాజిత్య రణే తం తు పాణ్డవః పాణ్డుపూర్వజ
థుర్యొధన బలం హృష్టః పరామదథ వై సమన్తతః
47 పిపీలికా పుటం రాజన యదామృథ్నాన నరొ రుషా
తదా సా కౌరవీ సేనా మృథితా తేన భారత
48 నకులం రభసం యుథ్ధే థారయన్తం వరూదినీమ
కర్ణొ వైకర్తనొ రాజన వారయామ ఆస వై తథా
49 నకులశ చ తథా కర్ణం పరహసన్న ఇథమ అబ్రవీత
చిరస్య బత థృష్టొ ఽహం థైవతైః సౌమ్య చక్షుషా
50 యస్య మే తవం రణే పాపచక్షుర విషయమ ఆగతః
తవం హి మూలమ అనర్దానాం వైరస్య కలహస్య చ
51 తవథ థొషాత కురవః కషీణాః సమాసాథ్య పరస్పరమ
తవామ అథ్య సమరే హత్వా కృతకృత్యొ ఽసమి విజ్వరః
52 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ నకులం సూతనన్థనః
సథృశం రాజపుత్రస్య ధన్వినశ చ విశేషతః
53 పరహరస్వ రణే బాల పశ్యామస తవ పౌరుషమ
కర్మకృత్వా రణే శూర తతః కత్దితుమ అర్హసి
54 అనుక్త్వా సమరే తాత శూరా యుధ్యన్తి శక్తితః
స యుధ్యస్వ మయా శక్త్యా వినేష్యే థర్పమ అథ్య తే
55 ఇత్య ఉక్త్వా పరాహరత తూర్ణం పాణ్డుపుత్రాయ సూతజః
వివ్యాధ చైనం సమరే తరిసప్తత్యా శిలీముఖైః
56 నకులస తు తతొ విథ్ధః సూతపుత్రేణ భారత
అశీత్య ఆశీవిషప్రఖ్యైః సూతపుత్రమ అవిధ్యత
57 తస్య కర్ణొ ధనుశ ఛిత్త్వా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
తరింశతా పరమేష్వాసః శరైః పాణ్డవమ ఆర్థయత
58 తే తస్య కవచం భిత్త్వా పపుః శొణితమ ఆహవే
ఆశీవిషా యదా నాగా భిత్త్వా గాం సలిలం పపుః
59 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ హేమపృష్ఠం థురాసథమ
కర్ణం వివ్యాధ వింశత్యా సారదిం చ తరిభిః శరైః
60 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ నకులః పరవీరహా
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన కర్ణస్య ధనుర అచ్ఛినత
61 అదైనం ఛిన్నధన్వానం సాయకానాం శతైస తరిభిః
ఆజఘ్నే పరహసన వీరః సర్వలొకమహారదమ
62 కర్ణమ అభ్యర్థితం థృష్ట్వా పాణ్డుపుత్రేణ మారిష
విస్మయం పరమం జగ్మూ రదినః సహ థైవతైః
63 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ కర్ణొ వైకర్తనస తథా
నకులం పఞ్చభిర బాణైర జత్రు థేశే సమార్థయత
64 ఉరఃస్దైర అద తైర బాణైర మాథ్రీపుత్రొ వయరొచత
సవరశ్మిభిర ఇవాథిత్యొ భువనే విసృజన పరభామ
65 నకుకస తు తతః కర్ణం విథ్ధ్వా సప్తభిర ఆయసైః
అదాస్య ధనుషః కొటిం పునశ చిచ్ఛేథ మారిష
66 సొ ఽనయత కార్ముకమ ఆథాయ సమరే వేగవత్తరమ
నకులస్య తతొ బాణైః సర్వతొ ఽవారయథ థిశః
67 సంఛాథ్యమానః సహసా కర్ణ చాపచ్యుతైః శరైః
చిచ్ఛేథ స శరాంస తూర్ణం శరైర ఏవ మహారదః
68 తతొ బాణమయం జాలం వితతం వయొమ్న్య అథృశ్యత
ఖథ్యొతానాం గణైర ఏవం సంపతథ్భిర యదా నభః
69 తైర విముక్తైః శరశతైశ ఛాథితం గగనం తథా
శలభానాం యదా వరాతైస తథ్వథ ఆసీత సమాకులమ
70 తే శరా హేమవికృతాః సంపతన్తొ ముహుర ముహుః
శరేణీ కృతా అభాసన్త హంసాః శరేణీ గతా ఇవ
71 బాణజాలావృతే వయొమ్ని ఛాథితే చ థివాకరే
సమసర్పత తతొ భూతం కిం చిథ ఏవ విశాం పతే
72 నిరుథ్ధే తత్ర మార్గే తు శరసంఘైః సమన్తతః
వయరొచతాం మహాభాగౌ బాలసూర్యావ ఇవొథితౌ
73 కర్ణ చాపచ్యుతైర బాణైర వధ్యమానాస తు సొమకాః
అవాలీయన్త రాజేన్థ్ర వేథనార్తాః శరార్థితాః
74 నకులస్య తదా బాణైర వధ్యమానా చమూస తవ
వయశీర్యత థిశొ రాజన వాతనున్నా ఇవామ్బుథాః
75 తే సేనే వధ్యమానే తు తాభ్యాం థివ్యైర మహాశరైః
శరపాతమ అపక్రమ్య తతః పరేక్షకవత సదితే
76 పరొత్సారితే జనే తస్మిన కర్ణ పాణ్డవయొః శరైః
వివ్యాధాతే మహాత్మానావ అన్యొన్యం శరవృష్టిభిః
77 నిథర్శయన్తౌ తవ అస్త్రాణి థివ్యాని రణమూర్ధని
ఛాథయన్తౌ చ సహసా పరస్పరవధైషిణౌ
78 నకులేన శరా ముక్తాః కఙ్కబర్ణిణ వాససః
తే తు కర్ణమ అవచ్ఛాథ్య వయతిష్ఠన్త యదా పురే
79 శరవేశ్మ పరవిష్టౌ తౌ థథృశాతే న కైశ చన
చన్థ్రసూర్యౌ యదా రాజంశ ఛాథ్యమానౌ జలాగమే
80 తతః కరుథ్ధొ రణే కర్ణః కృత్వా ఘొరతరం వపుః
పాణ్డవం ఛాథ్థయామ ఆస సమన్తాచ ఛరవృష్టిభిః
81 సచ్ఛాథ్యమానః సమరే సూతపుత్రేణ పాణ్డవః
న చకార వయదాం రాజన భాస్కరొ జలథైర యదా
82 తతః పరహస్యాధిరదిః శరజాలాని మారిష
పరేషయామ ఆస సమరే శతశొ ఽద సహస్రశః
83 ఏకచ ఛాయమ అభూత సర్వం తస్య బాణైర మహాత్మనః
అభ్రచ ఛాయేవ సంజజ్ఞే సంపతథ్భిః శరొత్తమైః
84 తతః కర్ణొ మహారాజ ధనుశ ఛిత్త్వా మహాత్మనః
సారదిం పాతయామ ఆస రదనీడాథ ధసన్న ఇవ
85 తదాశ్వాంశ చతురశ చాస్య చతుర్భిర నిశితైః శరైః
యమస్య సథనం తూర్ణం పరేషయామ ఆస భారత
86 అదాస్య తం రదం తూర్ణం తిలశొ వయధమచ ఛరైః
పతాకాం చక్రరక్షౌ చ ధవజం ఖడ్గం చ మారిష
శతచన్థ్రం తతశ చర్మ సర్వొపకరణాని చ
87 హతాశ్వొ విరదశ చైవ వివర్మా చ విశాం పతే
అవతీర్య రదాత తూర్ణం పరిఘం గృహ్య విష్ఠితః
88 తమ ఉథ్యతం మహాఘొరం పరిఘం తస్య సూతజః
వయహనత సాయకై రాజఞ శతశొ ఽద సహస్రశః
89 వయాయుధం చైనమ ఆలక్ష్య శరైః సంనతపర్వభిః
ఆర్థయథ బహుశః కర్ణొ న చైనం సమపీడయత
90 స వధ్యమానః సమరే కృతాస్త్రేణ బలీయసా
పరాథ్రవత సహసా రాజన నకులొ వయాకులేన్థ్రియః
91 తమ అభిథ్రుత్య రాధేయః పరహసన వై పునః పునః
స జయమ అస్య ధనుః కణ్ఠే సొ ఽవాసృజత భారత
92 తతః స శుశుభే రాజన కణ్ఠాసక్తమహాధనుః
పరివేషమ అనుప్రాప్తొ యదా సయాథ వయొమ్ని చన్థ్రమాః
యదైవ చ సితొ మేఘః శక్రచాపేన శొభితః
93 తమ అబ్రవీత తథా కర్ణొ వయర్దం వయాహృతవాన అసి
వథేథానీం పునర హృష్టొ వధ్యం మాం తవం పునః పునః
94 మా యొత్సీర గురుభిః సార్ధం బలవథ్భిశ చ పాణ్డవ
సథృశైస తాత యుధ్యస్వ వరీడాం మా కురు పాణ్డవ
గృహం వా గచ్ఛ మాథ్రేయ యత్ర వా కృష్ణ ఫల్గునౌ
95 ఏవమ ఉక్త్వా మహారాజ వయసర్జయత తం తతః
వధప్రాప్తం తు తం రాజన నావధీత సూతనన్థనః
సమృత్వా కున్త్యా వచొ రాజంస తత ఏనం వయసర్జయత
96 విసృష్టః పాణ్డవొ రాజన సూతపుత్రేణ ధన్వినా
వరీడన్న ఇవ జగామాద యుధిష్ఠిర రదం పరతి
97 ఆరురొహ రదం చాపి సూతపుత్ర పరతాపినః
నిఃశ్వసన థుఃఖసంతప్తః కుమ్భే కషిప్త ఇవొరగః
98 తం విసృజ్య రణే కర్ణః పాఞ్చాలాంస తవరితొ యయౌ
రదేనాతిపతాకేన చన్థ్ర వర్ణహయేన చ
99 తత్రాక్రన్థొ మహాన ఆసీత పాణ్డవానాం విశాం పతే
థృష్ట్వా సేనాపతిం యాన్తం పాఞ్చాలానాం రదవ్రజాన
100 తత్రాకరొన మహారాజ కథనం సూతనన్థనః
మధ్యం గతే థినకరే చక్రవత పరచరన పరభుః
101 భగ్నచక్రై రదైః కేచ చిచ ఛన్నధ్వజపతాకిభిః
ససూతైర హతసూతైశ చ భగ్నాక్షైశ చైవ మారిష
హరియమాణాన అపశ్యామ పాఞ్చాలానాం రదవ్రజాన
102 తత్ర తత్ర చ సంభ్రాన్తా విచ్చేరుర మత్తకుఞ్జరాః
థవాగ్నినా పరీతాఙ్గా యదైవ సయుర మహావనే
103 భిన్నకుమ్భా విరుధిరాశ ఛిన్నహస్తాశ చ వారణాః
భిన్నగాత్రవరాశ చైవ ఛిన్నవాలాశ చ మారిష
ఛిన్నాబ్భ్రాణీవ సంపేతుర వధ్యమానా మహాత్మనా
104 అపరే తరాసితా నాగా నారాచశతతొమరైః
తమ ఏవాభిముఖా యాన్తి శలభా ఇవ పావకమ
105 అపరే నిష్టనన్తః సమ వయథృశ్యన్త మహాథ్విపాః
కషరన్తః శొణితం గాత్రైర నగా ఇవ జలప్లవమ
106 ఉరశ ఛథైర విముక్తాశ చ వాలబన్ధైశ చ వాజినః
రాజతైశ చ తదా కాంస్యైః సౌవర్ణైశ చైవ భూషణైః
107 హీనా ఆస్తరణైశ చైవ ఖలీనైశ చ వివర్జితాః
చామరైశ చ కుదాభిశ చ తూణీరైః పతితైర అపి
108 నిహతైః సాథిభిశ చైవ శూరైర ఆహవశొభిభిః
అపశ్యామ రణే తత్ర భరామ్యమాణాన హయొత్తమాన
109 పరాసైః ఖడ్గైశ చ సంస్యూతాన ఋష్టిబ్భిశ చ నరాధిప
హయయొధాన అపశ్యామ కఞ్చుకొష్ణీష ధారిణః
110 రదాన హేమపరిష్కారాన సుయుక్తాఞ జవనైర హయైః
భరమమాణాన అపశ్యామ హతేషు రదిషు థరుతమ
111 భగ్నాక్షకూబరాన కాంశ చిచ ఛిన్నచక్రాంశ చ మారిష
విపతాకాధ్వజాంశ చాన్యాఞ ఛిన్నేషాయుగ బన్ధురాన
112 విహీనాన రదినస తత్ర ధావమానాన సమన్తతః
సూర్యపుత్ర శరైస తరస్తాన అపశ్యామ విశాం పతే
113 విశస్త్రాంశ చ తదైవాన్యాన సశస్త్రాంశ చ బహూన హతాన
తావకాఞ జాలసంఛన్నాన ఉరొ ఘణ్టా విభూషితాన
114 నానావర్ణవిచిత్రాభిః పతాకాభిర అలంకృతాన
పథాతీన అన్వపశ్యామ ధావమానాన సమన్తతః
115 శిరాంసి బాహూన ఊరూంశ చ ఛిన్నాన అన్యాంస తదా యుధి
కర్ణ చాప చయుతైర బాణైర అపశ్యామ వినాకృతాన
116 మహాన వయతికరొ రౌథ్రొ యొధానామ అన్వథృశ్యత
కర్ణ సాయకనున్నానాం హతానాం నిశితైః శరైః
117 తే వధ్యమానాః సమరే సూతపుత్రేణ సృఞ్జయాః
తమ ఏవాభిముఖా యాన్తి పతంగా ఇవ పావకమ
118 తం థహన్తమ అనీకాని తత్ర తత్ర మహారదమ
కషత్రియా వర్జయామ ఆసుర యుగాన్తాగ్నిమ ఇవొల్బణమ
119 హతశేషాస తు యే వీరాః పాఞ్చాలానాం మహారదాః
తాన పరభగ్నాన థరుతాన కర్ణః పృష్ఠతొ వికిరఞ శరైః
అభ్యధావత తేజస్వీ విశీర్ణకవచధ్వజాన
120 తాపయామ ఆస తాన బాణైః సూతపుత్రొ మహారదః
మధ్యంథినమ అనుప్రాప్తొ భూతానీవ తమొనుథః