కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 18)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
యుయుత్సుం తవ పుత్రం తు పరాథ్రవన్తం మహథ బలమ
ఉలూకొ ఽభయపతత తూర్ణం తిష్ఠ తిష్ఠేతి చాబ్రవీత
2 యుయుత్సుస తు తతొ రాజఞ శితధారేణ పత్రిణా
ఉలూకం తాడయామ ఆస వజ్రేణేన్థ్ర ఇవాచలమ
3 ఉలూకస తు తతః కరుథ్ధస తవ పుత్రస్య సంయుగే
కషురప్రేణ ధనుశ ఛిత్త్వా తాడయామ ఆస కర్ణినా
4 తథ అపాస్య ధనుశ ఛిన్నం యుయుత్సుర వేగవత్తరమ
అన్యథ ఆథత్త సుమహచ చాపం సంరక్తలొచనః
5 శాకునిం చ తతః షష్ట్యా వివ్యాధ భరతర్షభ
సారదిం తరిభిర ఆనర్ఛత తం చ భూయొ వయవిధ్యత
6 ఉలూకస తం తు వింశత్యా విథ్ధ్వా హేమవిభూషితైః
అదాస్య సమరే కరుథ్ధొ ధవజం చిచ్ఛేథ కాఞ్చనమ
7 సచ్ఛిన్నయష్టిః సుమహాఞ శీర్యమాణొ మహాధ్వజః
పపాత పరముఖే రాజన యుయుత్సొః కాఞ్చనొజ్జ్వలః
8 ధవజమ ఉన్మదితం థృష్ట్వా యుయుత్సుః కరొధమూర్ఛితః
ఉలూకం పఞ్చభిర బాణైర ఆజఘాన సతనాన్తరే
9 ఉలూకస తస్య భల్లేన తైలధౌతేన మారిష
శిరశ చిచ్ఛేథ సహసా యన్తుర భరతసత్తమ
10 జఘాన చతురొ ఽశవాంశ చ తం చ వివ్యాధ పఞ్చభిః
సొ ఽతివిథ్ధొ బలవతా పరత్యపాయాథ రదాన్తరమ
11 తం నిర్జిత్య రణే రాజన్న ఉలూకస తవరితొ యయౌ
పాఞ్చాలాన సృఞ్జయాంశ చైవ వినిఘ్నన నిశితైః శరైః
12 శతానీకం మహారాజ శరుతకర్మా సుతస తవ
వయశ్వ సూత రదం చక్రే నిమేషార్ధాథ అసంభ్రమమ
13 హతాశ్వే తు రదే తిష్ఠఞ శతానీకొ మహాబలః
గథాం చిక్షేప సంక్రుథ్ధస తవ పుత్రస్య మారిష
14 సా కృత్వా సయన్థనం భస్మ హయాంశ చైవ ససారదీన
పపాత ధరణీం తూర్ణం థారయన్తీవ భారత
15 తావ ఉభౌ విరదొ వీరౌ కురూణాం కీర్తివర్ధనౌ
అపాక్రమేతాం యుథ్ధార్తౌ పరేక్షమాణౌ పరస్పరమ
16 పుత్రస తు తవ సంభ్రాన్తొ వివిత్సొ రదమ ఆవిశత
శతానీకొ ఽపి తవరితః పరతివిన్ధ్య రదం గతః
17 సుత సొమస తు శకునిం వివ్యాధ నిశితైః శరైః
నాకమ్పయత సంరబ్ధొ వార్యొఘ ఇవ పర్వతమ
18 సుత సొమస తు తం థృష్ట్వా పితుర అత్యన్తవైరిణమ
శరైర అనేకసాహస్రైశ ఛాథయామ ఆస భారత
19 తాఞ శరాఞ శకునిస తూర్ణం చిచ్ఛేథాన్యైః పతత్రిభిః
లధ్వ అస్త్రశ చిత్రయొధీ చ జితకాశీ చ సంయుగే
20 నివార్య సమరే చాపి శరాంస తాన నిశితైః శరైః
ఆజఘాన సుసంక్రుథ్ధః సుత సొమం తరిభిః శరైః
21 తస్యాశ్వాన కేతనం సూతం తిలశొ వయధమచ ఛరైః
సయాలస తవ మహావీర్యస తతస తే చుక్రుశుర జనాః
22 హతాశ్వొ విరదశ చైవ ఛిన్నధన్వా చ మారిష
ధన్వీ ధనుర్వరం గృహ్య రదాథ భూమావ అతిష్ఠత
వయసృజత సాయకాంశ చైవ సవర్ణపుఙ్ఖాఞ శిలాశితాన
23 ఛాథయామ ఆసుర అద తే తవ సయాలస్య తం రదమ
పతంగానామ ఇవ వరాతాః శరవ్రాతా మహారదమ
24 రదొపస్దాన సమీక్ష్యాపి వివ్యదే నైవ సౌబలః
పరమృథ్నంశ చ శరాంస తాంస తాఞ శరవ్రాతైర మహాయశాః
25 తత్రాతుష్యన్త యొధాశ చ సిథ్ధాశ చాపి థివి సదితాః
సుత సొమస్య తత కర్మ థృష్ట్వాశ్రథ్ధేయమ అథ్భుతమ
రదస్దం నృపతిం తం తు పథాతిః సన్న అయొధయత
26 తస్య తీక్ష్ణైర మహావేగైర భల్లైః సంనతపర్వభిః
వయహనత కార్ముకం రాజా తూణీరం చైవ సర్వశః
27 సచ్ఛిన్నధన్వా సమరే ఖడ్గమ ఉథ్యమ్య నానథన
వైడూర్యొత్పల వర్ణాభం హస్తిథన్త మయ తసరుమ
28 భరామ్యమాణం తతస తం తు విమలామ్బ్బర వర్చసమ
కాలొపమ తతొ మేనే సుత సొమస్య ధీమతః
29 సొ ఽచరత సహసా ఖడ్గీ మణ్డలాని సహస్రశః
చతుర్వింశన మహారాజ శిక్షా బలసమన్వితః
30 సౌబలస తు తతస తస్య శరాంశ చిక్షేప వీర్యవాన
తాన ఆపతత ఏవాశు చిచ్ఛేథ పరమాసినా
31 తతః కరుథ్ధొ మహారాజ సౌబలః పరవీరహా
పరాహిణొత సుత సొమస్య శరాన ఆశీవిషొపమాన
32 చిచ్ఛేథ తాంశ చ ఖడ్గేన శిక్షయా చ బలేన చ
థర్శయఁల లాఘవం యుథ్ధే తార్క్ష్య వీర్యసమథ్యుతిః
33 తస్య సంచరతొ రాజన మణ్డలావర్తనే తథా
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన ఖడ్గం చిచ్ఛేథ సుప్రభమ
34 సచ్ఛిన్నః సహసా భూమౌ నిపపాత మహాన అసిః
అవశస్య సదితం హస్తే తం ఖడ్గం సత్సరుం తథా
35 ఛిన్నమ ఆజ్ఞాయ నిస్త్రింశమ అవప్లుత్య పథాని షట
పరావిధ్యత తతః శేషం సుత సొమొ మహారదః
36 సచ ఛిత్త్వా సగుణం చాపం రణే తస్య మహాత్మనః
పపాత ధరణీం తూర్ణం సవర్ణవజ్రవిభూషితః
సుత సొమస తతొ ఽగచ్ఛచ ఛరుత కీర్తేర మహారదమ
37 సౌబలొ ఽపి ధనుర గృహ్య ఘొరమ అన్యత సుథుఃసహమ
అభ్యయాత పాణ్డవానీకం నిఘ్నఞ శత్రుగణాన బహూన
38 తత్ర నాథొ మహాన ఆసీత పాణ్డవానాం విశాం పతే
సౌబలం సమరే థృష్ట్వా విచరన్తమ అభీతవత
39 తాన్య అనీకాని థృప్తాని శస్త్రవన్తి మహాన్తి చ
థరావ్యమాణాన్య అథృశ్యన్త సౌబలేన మహాత్మనా
40 యదా థైత్య చమూం రాజన థేవరాజొ మమర్థ హ
తదైవ పాణ్డవీం సేనాం సౌబలేయొ వయనాశయత
41 ధృష్టథ్యుమ్నం కృపొ రాజన వారయామ ఆస సంయుగే
యదా థృప్తం వనే నాగం శరభొ వారయేథ యుధి
42 నిరుథ్ధః పార్షతస తేన గౌతమేన బలీయసా
పథాత పథం విచలితుం నాశక్నొత తత్ర భారత
43 గౌతమస్య వపుర థృష్ట్వా ధృష్టథ్యుమ్న రదం పరతి
విత్రేసుః సర్వభూతాని కషయం పరాప్తం చ మేనిరే
44 తత్రావొచన విమనసొ రదినః సాథినస తదా
థరొణస్య నిధనే నూనం సంక్రుథ్ధొ థవిపథాం వరః
45 శారథ్వతొ మహాతేజా థివ్యాస్త్రవిథ ఉథారధీః
అపి సవస్తి భవేథ అథ్య ధృష్టథ్యుమ్నస్య గౌతమాత
46 అపీయం వాహినీ కృత్స్నా ముచ్యేత మహతొ భయాత
అప్య అయం బరాహ్మణః సర్వాన న నొ హన్యాత సమాగతాన
47 యాథృశం థృశ్యతే రూపమ అన్తకప్రతిమం భృశమ
గమిష్యత్య అథ్య పథవీం భారథ్వాజస్య సంయుగే
48 ఆచార్యః కషిప్రహస్తశ చ విజయీ చ సథా యుధి
అస్త్రవాన వీర్యసంపన్నః కరొధేన చ సమన్వితః
49 పార్షతశ చ భృశం యుథ్ధే విముఖొ ఽథయాపి లక్ష్యతే
ఇత్య ఏవం వివిధా వాచస తావకానాం పరైః సహ
50 వినిఃశ్వస్య తతః కరుథ్ధః కృపః శారథ్వతొ నృప
పార్షతం ఛాథయామ ఆస నిశ్చేష్టం సర్వమర్మసు
51 స వధ్యమానః సమరే గౌతమేన మహాత్మనా
కర్తవ్యం న పరజానాతి మొహితః పరమాహవే
52 తమ అబ్రవీత తతొ యన్తా కచ చిత కషేమం ను పార్షత
ఈథృశం వయసనం యుథ్ధే న తే థృష్టం కథా చన
53 థైవయొగాత తు తే బాణా నాతరన మర్మభేథినః
పరేషితా థవిజముఖ్యేన మర్మాణ్య ఉథ్థిశ్య సర్వశః
54 వయావర్తయే తత్ర రదం నథీవేగమ ఇవార్ణవాత
అవధ్యం బరాహ్మణం మన్యే యేన తే విక్రమొ హతః
55 ధృష్టథ్యుమ్నస తతొ రాజఞ శనకైర అబ్రవీథ వచః
ముహ్యతే మే మనస తాత గాత్రే సవేథశ చ జాయతే
56 వేపదుం చ శరీరే మే రొమహర్షం చ పశ్య వై
వర్జయన బరాహ్మణం యుథ్ధే శనైర యాహి యతొ ఽచయుతః
57 అర్జునం భీమసేనం వా సమరే పరాప్య సారదే
కషేమమ అథ్య భవేథ యన్తర ఇతి మే నైష్ఠికీ మతిః
58 తతః పరాయాన మహారాజ సారదిస తవరయన హయాన
యతొ భీమొ మహేష్వాసొ యుయుధే తవ సైనికైః
59 పరథ్రుతం తు రదం థృష్ట్వా ధృష్టథ్యుమ్నస్య మారిష
కిరఞ శరశతాన్య ఏవ గౌతమొ ఽనుయయౌ తథా
60 శఙ్ఖం చ పూరయామ ఆస ముహుర ముహుర అరింథమః
పార్షతం పరాథ్రవథ యన్తం మహేన్థ్ర ఇవ శమ్బరమ
61 శిఖణ్డినం తు సమరే భీష్మమృత్యుం థురాసథమ
హార్థిక్యొ వారయామ ఆస సమయన్న ఇవ ముహుర ముహుః
62 శిఖణ్డీ చ సమాసాథ్య హృథికానాం మహారదమ
పఞ్చభిర నిశితైర భల్లైర జత్రు థేశే సమార్థయత
63 కృతవర్మా తు సంక్రుథ్ధొ భిత్త్వా షష్టిభిర ఆశుగైః
ధనుర ఏకేన చిచ్ఛేథ హసన రాజన మహారదః
64 అదాన్యథ ధనుర ఆథాయ థరుపథస్యాత్మజొ బలీ
తిష్ఠ తిష్ఠేతి సంక్రుథ్ధొ హార్థిక్యం పరత్యభాషత
65 తతొ ఽసయ నవతిం బాణాన రుక్మపుఙ్ఖాన సుతేజనాన
పరేషయామ ఆస రాజేన్థ్ర తే ఽసయాభ్రశ్యన్త వర్మణః
66 వితదాంస తాన సమాలక్ష్య పతితాంశ చ మహీతలే
కషురప్రేణ సుతీక్ష్ణేన కార్ముకం చిచ్ఛిథే బలీ
67 అదైనం ఛిన్నధన్వానం భగ్నశృఙ్గమ ఇవర్షభమ
అశీత్యా మార్గణైః కరుథ్ధొ బాహ్వొర ఉరసి చార్థయత
68 కృతవర్మా తు సంక్రుథ్ధొ మార్గణైః కృతవిక్షతః
ధనుర అన్యత సమాథాయ సమార్గణ గణం పరభొ
శిఖణ్డినం బాణవరైః సకన్ధథేశే ఽభయతాడయత
69 సకన్ధథేశే సదితైర బాణైః శిఖణ్డీ చ రరాజ హ
శాఖా పరతానైర విమలైః సుమహాన స యదా థరుమః
70 తావ అన్యొన్యం భృశం విథ్ధ్వా రుధిరేణ సముక్షితౌ
అన్యొన్యశృఙ్గాభిహతౌ రేజతుర వృషభావ ఇవ
71 అన్యొన్యస్య వధే యత్నం కుర్వాణౌ తౌ మహారదౌ
రదాభ్యాం చేరతుస తత్ర మణ్డలాని సహస్రశః
72 కృతవర్మా మహారాజ పార్షతం నిశితైః శరైః
రణే వివ్యాధ సప్తత్యా సవర్ణపుఙ్ఖైః శిలాశితైః
73 తతొ ఽసయ సమరే బాణం భొజః పరహరతాం వరః
జీవితాన్తకరం ఘొరం వయసృజత తవరయాన్వితః
74 స తేనాభిహతొ రాజన మూర్ఛామ ఆశు సమావిశత
ధవజయష్టిం చ సహసా శిశ్రియే కశ్మలావృతః
75 అపొవాహ రణాత తం తు సారదీ రదినాం వరమ
హార్థిక్య శరసంతప్తం నిఃశ్వసన్తం పునః పునః
76 పరాజితే తతః శూరే థరుపథస్య సుతే పరభొ
పరాథ్రవత పాణ్డవీ సేనా వధ్యమానా సమన్తతః