కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 16)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
పాణ్డ్యే హతే కిమ అకరొథ అర్జునొ యుధి సంజయ
ఏకవీరేణ కర్ణేన థరావితేషు పరేషు చ
2 సమాప్తవిథ్యొ బలవాన యుక్తొ వీరశ చ పాణ్డవః
సర్వభూతేష్వ అనుజ్ఞాతః శంకరేణ మహాత్మనా
3 తస్మాన మహథ భయం తీవ్రమ అమిత్రఘ్నాథ ధనంజయాత
స యత తత్రాకరొత పార్దస తన మమాచక్ష్వ సంజయ
4 [స]
హతే పాణ్డ్యే ఽరజునం కృష్ణస తవరన్న ఆహ వచొ హితమ
పశ్యాతిమాన్యం రాజానమ అపయాతాంశ చ పాణ్డవాన
5 అశ్వత్దామ్నశ చ సంకల్పాథ ధతాః కర్ణేన సృఞ్జయాః
తదాశ్వనరనాగానాం కృతం చ కథనం మహత
ఇత్య ఆచష్ట సుథుర్ధర్షొ వాసుథేవః కిరీటినే
6 ఏతచ ఛరుత్వా చ థృష్ట్వా చ భరాతుర ఘొరే మహథ భయమ
వాహయాశ్వాన హృషీకేశ కషిప్రమ ఇత్య ఆహ పాణ్డవః
7 తతః పరాయాథ ధృషీకేశొ రదేనాప్రతియొధినా
థారుణశ చ పునస తత్ర పరాథురాసీత సమాగమః
8 తతః పరవవృతే భూయః సంగ్రామొ రాజసత్తమ
కర్ణస్య పాణ్డవానాం చ యమ రాష్ట్రవివర్ధనః
9 ధనూంషి బాణాన పరిఘాన అసి తొమరపట్టిశాన
ముసలాని భుశుణ్డీశ చ శక్తిృష్టి పరశ్వధాన
10 గథాః పరాసాన అసీన కున్తాన భిణ్డిపాలాన మహాఙ్కుశాన
పరగృహ్య కషిప్రమ ఆపేతుః పరస్పరజిగీషయా
11 బాణజ్యా తలశబ్థేన థయాం థిశః పరథిశొ వియత
పృదివీం నేమిఘొషేణ నాథయన్తొ ఽభయయుః పరాన
12 తేన శబ్థేన మహతా సంహృష్టాశ చక్రుర ఆహవమ
వీరా వీరైర మహాఘొరం కలహాన్తం తితీర్షవః
13 జయాతలత్ర ధనుః శబ్థాః కుఞ్జరాణాం చ బృంహితమ
తాడితానాం చ పతతాం నినాథః సుమహాన అభూత
14 బాణశబ్థాంశ చ వివిధాఞ శూరాణామ అభిగర్జతామ
శరుత్వా శబ్థం భృశం తరేసుర జఘ్నుర మమ్లుశ చ భారత
15 తేషాం నానథ్యతాం చైవ శస్త్రవృష్టిం చ ముఞ్చతామ
బహూన ఆధిరదిః కర్ణః పరమమాద రణేషుభిః
16 పఞ్చ పాఞ్చాల వీరాణాం రదాన థశ చ పఞ్చ చ
సాశ్వసూత ధవజాన కర్ణః శరైర నిన్యే యమక్షయమ
17 యొధముఖ్యా మహావీర్యాః పాణ్డూనాం కర్ణమ ఆహవే
శీఘ్రాస్త్రా థివమ ఆవృత్య పరివవ్రుః సమన్తతః
18 తతః కర్ణొ థవిషత సేనాం శరవర్షైర విలొడయన
విజగాహే ఽణడజాపూర్ణాం పథ్మినీమ ఇవ యూదపః
19 థవిషన మధ్యమ అవస్కన్థ్య రాధేయొ ధనుర ఉత్తమమ
విధున్వానః శితైర బాణైః శిరాంస్య ఉన్మద్య పాతయత
20 చర్మ వర్మాణి సంఛిన్థ్య నిర్వాపమ ఇవ థేహినామ
విషేహుర నాస్య సంపర్కం థవితీయస్య పతత్రిణః
21 వర్మ థేహాసు మదనైర ధనుషః పరచ్యుతైః శరైః
మౌర్వ్యా తలత్రైర నయవధీత కశయా వాజినొ యదా
22 పాణ్డుసృఞ్జయ పాఞ్చాలాఞ శరగొచరమ ఆనయత
మమర్థ కర్ణస తరసా సింహొ మృగగణాన ఇవ
23 తతః పాఞ్చాల పుత్రాశ చ థరౌపథేయాశ చ మారిష
యమౌ చ యుయుధానశ చ సహితాః కర్ణమ అభ్యయుః
24 వయాయచ్ఛమానాః సుభృశం కురుపాణ్డవసృఞ్జయాః
పరియాన అసూన రణే తయక్త్వా యొధా జగ్ముః పరస్పరమ
25 సుసంనథ్ధాః కవచినః స శిరస తరాణభూషణాః
గథాభిర ముసలైర చాన్యే పరిఘైర్శ చ మహారదాః
26 సమభ్యధావన్త భృశం థేవా థణ్డైర ఇవొథ్యతైః
నథన్తశ చాహ్వయన్తశ చ పరవల్గన్తశ చ మారిష
27 తతొ నిజఘ్నుర అన్యొన్యం పేతుశ చాహవతాడితాః
వమన్తొ రుధిరం గాత్రైర విమస్తిష్కేక్షణా యుధి
28 థన్తపూర్ణైః స రుధిరైర వక్త్రైర థాడిమ సంనిభైః
జీవన్త ఇవ చాప్య ఏతే తస్దుః శస్త్రొపబృంహితాః
29 పరస్పరం చాప్య అపరే పట్టిశైర అసిభిస తదా
శక్తిభిర భిణ్డిపాలైశ చ నఖరప్రాసతొమరైః
30 తతక్షుశ చిచ్ఛిథుశ చాన్యే బిభిథుశ చిక్షిపుస తదా
సంచకర్తుశ చ జఘ్నుశ చ కరుథ్ధా నిర్బిభిథుశ చ హ
31 పేతుర అన్యొన్యనిహతా వయసవొ రుధిరొక్షితాః
కషరన్తః సవరసం రక్తం పరకృతాశ చన్థనా ఇవ
32 రదై రదా వినిహతా హస్తినశ చాపి హస్తిభిః
నరా నరవరైః పేతుర అశ్వాశ చాశ్వైః సహస్రశః
33 ధవజాః శిరాంసి చఛత్రాణి థవిపహస్తా నృణాం భుజాః
కషురైర భల్లార్ధ చన్థ్రైశ చ ఛిన్నాః శస్త్రాణి తత్యజుః
34 నరాంశ చ నాగాంశ చ రదాన హయాన మమృథుర ఆహవే
అశ్వారొహైర హతాః శూరాశ ఛిన్నహస్తాశ చ థన్తినః
35 స పతాకాధ్వజాః పేతుర విశీర్ణా ఇవ పర్వతాః
పత్తిభిశ చ సమాప్లుత్య థవిరథాః సయన్థనాస తదా
36 పరహతా హన్యమానాశ చ పతితాశ చైవ సర్వశః
అశ్వారొహాః సమాసాథ్య తవరితాఃపత్తిభిర హతాః
సాథిభిః పత్తిసంఘాశ చ నిహతా యుధి శేరతే
37 మృథితానీవ పథ్మాని పరమ్లానా ఇవ చ సరజః
హతానాం వథనాన్య ఆసన గాత్రాణి చ మహామతే
38 రూపాణ్య అత్యర్ద కామ్యాని థవిరథాశ్వనృణాం నృప
సమున్నానీవ వస్త్రాణి పరాపుర థుర్థర్శతాం పరమ