కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 15

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 15)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
పరొక్తస తవయా పూర్వమ ఏవ పరవీరొ లొకవిశ్రుతః
న తవ అస్య కర్మసంగ్రామే తవయా సంజయ కీర్తితమ
2 తస్య విస్తరతొ బరూహి పరవీరస్యాథ్య విక్రమమ
శిక్షాం పరభావం వీర్యం చ పరమాణం థర్పమ ఏవ చ
3 [స]
థరొణ భీష్మ కృప థరౌణికర్ణార్జున జనార్థనాన
సమాప్తవిథ్యాన ధనుషి శరేష్ఠాన యాన మన్యసే యుధి
4 తుల్యతా కర్ణ భీష్మాభ్యామ ఆత్మనొ యేన థృశ్యతే
వాసుథేవార్జునాభ్యాం చ నయూనతాం నాత్మనీచ్ఛతి
5 స పాణ్డ్యొ నృపతిశ్రేష్ఠః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
కర్ణస్యానీకమ అవధీత పరిభూత ఇవాన్తకః
6 తథ ఉథీర్ణరదాశ్వం చ పత్తిప్రవర కుఞ్జరమ
కులాల చక్రవథ భరాన్తం పాణ్డ్యేనాధిష్ఠితం బలమ
7 వయశ్వ సూత ధవజరదాన విప్రవిథ్ధాయుధాన రిపూన
సమ్యగ అస్తైః శరైః పాణ్డ్యొ వాయుర మేఘాన ఇవాక్షిపత
8 థవిరథాన పరహత పరొదాన విపతాక ధవజాయుధాన
స పాథరక్షాన అవధీథ వజ్రేణారీన ఇవారిహా
9 స శక్తిప్రాస తూణీరాన అశ్వారొహాన హయాన అపి
పులిన్థ ఖశ బాహ్లీకాన నిషాథాన ధరక తఙ్గణాన
10 థాక్షిణాత్యాంశ చ భొజాంశ చ కరూరాన సంగ్రామకర్కశాన
విశస్త్ర కవచాన బాణైః కృత్వా పాణ్డ్యొ ఽకరొథ వయసూన
11 చతురఙ్గం బలం బాణైర నిఘ్నన్తం పాణ్డ్యమ ఆహవే
థృష్ట్వా థరౌణిర అసంభ్రాన్తమ అసంభ్రాన్తతరొ ఽభయయాత
12 ఆభాష్య చైనం మధురమ అభి నృత్యన్న అభీతవత
పరాహ పరహరతాం శరేష్ఠః సమితపూర్వం సమాహ్వయన
13 రాజన కమలపత్రాక్ష పరధానాయుధ వాహన
వజ్రసంహనన పరఖ్యప్రధానబలపౌరుష
14 ముష్టిశ్లిష్టాయుధాభ్యాం చ వయాయతాభ్యాం మహథ ధనుః
థొర్భ్యాం విస్ఫారయన భాసి మహాజలథవథ భృశమ
15 శరవర్షైర మహావేగైర అమిత్రాన అభివర్షతః
మథ అన్యం నానుపశ్యామి పరతివీరం తవాహవే
16 రదథ్విరథపత్త్యశ్వాన ఏకః పరమదసే బహూన
మృగసంఘాన ఇవారణ్యే విభీర భీమబలొ హరిః
17 మహతా రదఘొషేణ థివం భూమిం చ నాథయన
వర్షాన్తే సస్యహా పీదొ భాభిర ఆపూరయన్న ఇవ
18 సంస్పృశానః శరాంస తీక్ష్ణాంస తూణాథ ఆశీవిషొపమాన
మయైవైకేన యుధ్యస్వ తర్యమ్బకేణాన్ధకొ యదా
19 ఏవమ ఉక్తస తదేత్య ఉక్త్వా పరహరేతి చ తాడితః
కర్ణినా థరొణ తనయం వివ్యాధ మలయధ్వజః
20 మర్మభేథిభిర అత్యుగ్రైర బాణైర అగ్నిశిఖొపమైః
సమయన్న అభ్యహనథ థరౌణిః పాణ్డ్యమ ఆచార్య సత్తమః
21 తతొ నవాపరాంస తీక్ష్ణాన నారాచాన కఙ్కవాససః
గత్యా థశమ్యా సంయుక్తాన అశ్వత్దామా వయవాసృజత
22 తేషాం పఞ్చాచ్ఛినత పాణ్డ్యః పఞ్చభిర నిశితైః శరైః
చత్వారొ ఽభయాహనన వాహాన ఆశు తే వయసవొ ఽభవన
23 అద థరొణసుతస్యేషూంస తాంశ ఛిత్త్వా నిశితైః శరైః
ధనుర్జ్యాం వితతాం పాణ్డ్యశ చిచ్ఛేథాథిత్య వర్చసః
24 విజ్యం ధనుర అదాధిజ్యం కృత్వా థరౌణిర అమిత్రహా
తతః శరసహస్రాణి పరేషయామ ఆస పాణ్డ్యతః
ఇషుసంబాధమ ఆకాశమ అకరొథ థిశ ఏవ చ
25 తతస తాన అస్యతః సర్వాన థరౌణేర బాణాన మహాత్మనః
జానానొ ఽపయ అక్షయాన పాణ్డ్యొ ఽశాతయత పురుషర్షభః
26 పరహితాంస తాన పరయత్నేన ఛిత్త్వా థరౌణేర ఇషూన అరిః
చక్రరక్షౌ తతస తస్య పరాణుథన నిశితైః శరైః
27 అదారేర లాఘవం థృష్ట్వా మణ్డలీకృతకార్ముకః
పరాస్యథ థరొణసుతొ బాణాన వృష్టిం పూషానుజొ యదా
28 అష్టావ అష్ట గవాన్య ఊహుః శకటాని యథ ఆయుధమ
అహ్నస తథ అష్ట భాగేన థరౌణిశ చిక్షేప మారిష
29 తమ అన్తకమ ఇవ కరుథ్ధమ అన్తకాలాన్తకొపమమ
యే యే థాథృశిరే తత్ర విసంజ్ఞాః పరాయశొ ఽభవన
30 పర్జన్య ఇవ ఘర్మాన్తే వృష్ట్యా సాథ్రిథ్రుమాం మహీమ
ఆచార్య పుత్రస తాం సేనాం బాణవృష్ట్యాభ్యవీవృషత
31 థరౌణిపర్జన్యముక్తాం తాం బాణవృష్టిం సుథుఃసహామ
వాయవ్యాస్త్రేణ స కషిప్రం రుథ్ధ్వా పాణ్డ్యానిలొ ఽనథత
32 తస్య నానథతః కేతుం చన్థనాగురుభూషితమ
మలయప్రతిమథ్రౌణిశ ఛిత్త్వాశ్వాంశ చతురొ ఽహనత
33 సూతమ ఏకేషుణా హత్వా మహాజలథ నిస్వనమ
ధనుశ ఛిత్త్వార్ధ చన్థ్రేణ వయధమత తిలశొ రదమ
34 అస్త్రైర అస్త్రాణి సంవార్య ఛిత్త్వా సర్వాయుధాని చ
పరాప్తమ అప్య అహితం థరౌణిర న జఘాన రణేప్సయా
35 హతేశ్వరొ థన్తి వరః సుకల్పితస; తవరాభిసృష్టః పరతిశర్మగొ బలీ
తమ అధ్యతిష్ఠన మలయేశ్వరొ మహాన; యదాథ్రిశృఙ్గం హరిర ఉన్నథంస తదా
36 స తొమరం భాస్కరరశ్మిసంనిభం; బలాస్త్ర సర్గొత్తమ యత్నమన్యుభిః
ససర్జ శీఘ్రం పరతిపీడయన గజం; గురొః సుతాయాథ్రిపతీశ్వరొ నథన
37 మణిప్రతానొత్తమ వజ్రహాటకైర; అలంకృతం చాంశుక మాల్యమౌక్తికైః
హతొ ఽసయ అసావ ఇత్య అసకృన ముథా నథన; పరాభినథ థరౌణివరాఙ్గభూషణమ
38 తథ అర్కచన్థ్ర గరహపావకత్విషం; భృశాభిఘాతాత పతితం విచూర్ణితమ
మహేన్థ్రవజ్రాభిహతం మహావనం; యదాథ్రిశృఙ్గం ధరణీతలే తదా
39 తతః పరజజ్వాల పరేణ మన్యునా; పథాహతొ నాగపతిర యదాతదా
సమాథధే చాన్తక థణ్డసంనిభాన; ఇషూన అమిత్రాన్త కరాంశ చతుర్థశ
40 థవిపస్య పాథాగ్ర కరాన స పఞ్చభిర; నృపస్య బాహూ చ శిరొ ఽద చ తరిభిః
జఘాన షడ్భిః షడ ఋతూత్తమ తవిషః; స పాణ్డ్య రాజానుచరాన మహారదాన
41 సుథీర్ఘ వృత్తౌ వరచన్థనొక్షితౌ; సువర్ణముక్తా మణివజ్ర భూషితౌ
భుజౌ ధరాయాం పతితౌ నృపస్య తౌ; వివేష్టతుర తార్క్ష్య హతావ ఇవొరగౌ
42 శిరశ చ తత పూర్ణశశిప్రభాననం; సరొషతామ్రాయత నేత్రమ ఉన్నసమ
కషితౌ విబభ్రాజ పతత సకుణ్డలం; విశాఖయొర మధ్యగతః శశీ యదా
43 సమాప్తవిథ్యం తు గురొః సుతం నృపః; సమాప్తకర్మాణమ ఉపేత్య తే సుతః
సుహృథ్వృతొ ఽతయర్దమ అపూజయన ముథా; జితే బలౌ విష్ణుమ ఇవామరేశ్వరః