కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 11)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
భీమసేనం తతొ థరౌణీ రాజన వివ్యాధ పత్రిణా
తవరయా పరయా యుక్తొ థర్శయన్న అస్త్రలాఘవమ
2 అదైనం పునర ఆజఘ్నే నవత్యా నిశితైః శరైః
సర్వమర్మాణి సంప్రేక్ష్య మర్మజ్ఞొ లఘుహస్తవత
3 భీమసేనః సమాకీర్ణొ థరౌణినా నిశితైః శరైః
రరాజ సమరే రాజన రశ్మివాన ఇవ భాస్కరః
4 తతః శరసహస్రేణ సుప్రయుక్తేన పాణ్డవః
థరొణపుత్రమ అవచ్ఛాథ్య సింహనాథమ అముఞ్చత
5 శరైః శరాంస తతొ థరౌణిః సంవార్య యుధి పాణ్డవమ
లలాటే ఽభయహనథ రాజన నారాచేన సమయన్న ఇవ
6 లలాటస్దం తతొ బాణం ధారయామ ఆస పాణ్డవః
యదా శృఙ్గం వనే థృప్తః ఖడ్గొ ధారయతే నృప
7 తతొ థరౌణిం రణే భీమొ యతమానం పరాక్రమీ
తరిభిర వివ్యాధ నారాచైర లలాటే విస్మయన్న ఇవ
8 లలాటస్దైస తతొ బాణైర బరాహ్మణః స వయరొచత
పరావృషీవ యదా సిక్తస తరిశృఙ్గః పర్వతొత్తమః
9 తతః శరశతైర థరౌణిర మథయామ ఆస పాణ్డవః
న చైనం కమ్పయామ ఆస మాతరిశ్వేవ పర్వతమ
10 తదైవ పాణ్డవం యుథ్ధే థరౌణిః శరశతైః శితైః
నాకమ్పయత సంహృష్టొ వార్యొఘ ఇవ పర్వతమ
11 తావ అన్యొన్యం శరైర ఘొరైశ ఛాథయానౌ మహారదౌ
రదచర్యా గతౌ శూరౌ శుశుభాతే రణొత్కటౌ
12 ఆథిత్యావ ఇవ సంథీప్తౌ లొకక్షయకరావ ఉభౌ
సవరశ్మిభిర ఇవాన్యొన్యం తాపయన్తౌ శరొత్తమైః
13 కృతప్రతికృతే యత్నం కుర్వాణౌ చ మహారణే
కృతప్రతికృతే యత్నం చక్రాతే తావ అభీతవత
14 వయాఘ్రావ ఇవ చ సంగ్రామే చేరతుస తౌ మహారదౌ
శరథంష్ట్రౌ థురాధర్షౌ చాపవ్యాత్తౌ భయానకౌ
15 అభూతాం తావ అథృశ్యౌ చ శరజాలైః సమన్తతః
మేఘజాలైర ఇవ చఛన్నౌ గగనే చన్థ్రభాస్కరౌ
16 పరకాశౌ చ ముహూర్తేన తత్రైవాస్తామ అరింథమౌ
విముక్తౌ మేఘజాలేన శశిసూర్యౌ యదా థివి
17 అపసవ్యం తతశ చక్రే థరౌణిస తత్ర వృకొథరమ
కిరఞ శరశతైర ఉగ్రైర ధారాభిర ఇవ పర్వతమ
18 న తు తన మమృషే భీమః శత్రొర విజయలక్షణమ
పరతిచక్రే చ తం రాజన పాణ్డవొ ఽపయ అపసవ్యతః
19 మణ్డలానాం విభాగేషు గతప్రత్యాగతేషు చ
బభూవ తుములం యుథ్ధం తయొస తత్ర మహామృధే
20 చరిత్వా వివిధాన మార్గాన మణ్డలం సదానమ ఏవ చ
శరైః పూర్ణాయతొత్సృష్టైర అన్యొన్యమ అభిజఘ్నతుః
21 అన్యొన్యస్య వధే యత్నం చక్రతుస తౌ మహారదౌ
ఈషతుర విరదం చైవ కర్తుమ అన్యొన్యమ ఆహవే
22 తతొ థరౌణిర మహాస్త్రాణి పరాథుశ్చక్రే మహారదః
తాన్య అస్త్రైర ఏవ సమరే పరతిజఘ్నే ఽసయ పాణ్డవః
23 తతొ ఘొరం మహారాజ అస్త్రయుథ్ధమ అవర్తత
గరహయుథ్ధం యదా ఘొరం పరజాసంహరణే అభూత
24 తే బాణాః సమసజ్జన్త కషిప్తాస తాభ్యాం తు భారత
థయొతయన్తొ థిశః సర్వాస తచ చ సైన్యం సమన్తతః
25 బాణసంఘావృతం ఘొరమ ఆకాశం సమపథ్యత
ఉక్లా పాతకృతం యథ్వత పరజానాం సంక్షయే నృప
26 బాణాభిఘాతాత సంజజ్ఞే తత్ర భారత పావకః
స విస్ఫులిఙ్గొ థీప్తార్చిః సొ ఽథహథ వాహినీ థవయమ
27 తత్ర సిథ్ధా మహారాజ సంపతన్తొ ఽబరువన వచః
అతి యుథ్ధాని సర్వాణి యుథ్ధమ ఏతత తతొ ఽధికమ
28 సర్వయుథ్ధాని చైతస్య కలాం నార్హన్తి షొడశీమ
నైతాథృశం పునర యుథ్ధం న భూతం న భవిష్యతి
29 అహొ జఞానేన సంయుక్తావ ఉభౌ చొగ్రపరాక్రమౌ
అహొ భీమే బలం భీమమ ఏతయొశ చ కృతాస్త్రతా
30 అహొ వీర్యస్య సారత్వమ అహొ సౌష్ఠవమ ఏతయొః
సదితావ ఏతౌ హి సమరే కాలాన్తకయమొపమౌ
31 రుథ్రౌ థవావ ఇవ సంభూతౌ యదా థవావ ఇవ భాస్కరౌ
యమౌ వా పురుషవ్యాఘ్రౌ ఘొరరూపావ ఇమౌ రణే
32 శరూయన్తే సమ తథా వాచః సిథ్ధానాం వై ముహుర ముహుః
సింహనాథశ చ సంజజ్ఞే సమేతానాం థివౌకసామ
అథ్భుతం చాప్య అచిన్త్యం చ థృష్ట్వా కర్మ తయొర మృధే
33 తౌ శూరౌ సమరే రాజన పరస్పరకృతాగసౌ
పరస్పరమ ఉథైక్షేతాం కరొధాథ ఉథ్వృత్య చాక్షుషీ
34 కరొధరక్తేక్షణౌ తౌ తు కరొధాత పరస్ఫురితాధరౌ
కరొధాత సంథష్ట థశనౌ సంథష్ట థశనచ ఛథౌ
35 అన్యొన్యం ఛాథయన్తౌ సమ శరవృష్ట్యా మహారదౌ
శరామ్బుధారౌ సమరే శస్త్రవిథ్యుత పరకాశినౌ
36 తావ అన్యొన్యం ధవజౌ విథ్ధ్వా సారదీ చ మహారదౌ
అన్యొన్యస్య హయాన విథ్ధ్వా బిభిథాతే పరస్పరమ
37 తతః కరుథ్ధౌ మహారాజ బాణౌ గృహ్య మహాహవే
ఉభౌ చిక్షిపతుస తూర్ణమ అన్యొన్యస్య వధైషిణౌ
38 తౌ సాయకౌ మహారాజ థయొతమానౌ చమూముఖే
ఆజఘ్రాతే సమాసాథ్య వజ్రవేగౌ థురాసథౌ
39 తౌ పరస్పరవేగాచ చ శరాభ్యాం చ భృశాహతౌ
నిపేతతుర మహావీరౌ సవరదొపస్దయొస తథా
40 తతస తు సారదిర జఞాత్వా థరొణపుత్రమ అచేతనమ
అపొవాహ రణాథ రాజన సర్వక్షత్రస్య పశ్యతః
41 తదైవ పాణ్డవం రాజన విహ్వలన్తం ముహుర ముహుః
అపొవాహ రదేనాజౌ సారదిః శత్రుతాపనమ