కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 12

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (కర్ణ పర్వము - అధ్యాయము - 12)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
యదా సంశప్తకైః సార్ధమ అర్జునస్యాభవథ రణః
అన్యేషాం చ మథీయానాం పాణ్డవైస తథ బరవీహి మే
2 [స]
శృణు రాజన యదావృత్తం సంగ్రామం బరువతొ మమ
వీరాణాం శత్రుభిః సార్ధం థేహపాప్మ పరణాశనమ
3 పార్దః సంశప్తక గణం పరవిశ్యార్ణవ సంనిభమ
వయక్షొభయథ అమిత్రఘ్నొ మహావాత ఇవార్ణవమ
4 శిరాంస్య ఉన్మద్య వీరాణాం శితైర భల్లైర ధనంజయః
పూర్ణచన్థ్రాభవక్త్రాణి సవక్షిభ్రూ థశనాని చ
సంతస్తార కషితిం కషిప్రం వినాలైర నలినైర ఇవ
5 సువృత్తాన ఆయతాన పుష్టాంశ చన్థనాగురుభూషితాన
సాయుధాన స తనుత్రాణాన పఞ్చాస్యొరగ సంనిభాన
బాహూన కషురైర అమిత్రాణాం విచకర్తార్జునొ రణే
6 ధుర్యాన ధుర్యతరాన సూతాన ధవజాంశ చాపాని సాయకాన
పాణీన అరత్నాన అసకృథ భల్లైశ చిచ్ఛేథ పాణ్డవః
7 థవిపాన హయాన రదాంశ చైవ సారొహాన అర్జునొ రణే
శరైర అనేకసాహస్రై రాజన నిన్యే యమక్షయమ
8 తం పరవీరం పరతీయాతా నర్థమానా ఇవర్షభాః
వాశితార్దమ అభిక్రుథ్ధా హుంకృత్వా చాభిథుథ్రువుః
నిఘ్నన్తమ అభిజఘ్నుస తే శరైః శృఙ్గైర ఇవర్షభాః
9 తస్య తేషాం చ తథ యుథ్ధమ అభవల లొమహర్షణమ
తరైలొక్యవిజయే యాథృగ థైత్యానాం సహ వజ్రిణా
10 అస్త్రైర అస్త్రాణి సంవార్య థవిషతాం సర్వతొ ఽరజునః
ఇషుభిర బహుభిస తూర్ణం విథ్ధ్వా పరాణాన రరాస సః
11 ఛిన్నత్రివేణుచక్రాక్షాన హతయొధాశ్వసారదీన
విధ్వస్తాయుధ తూణీరాన సమున్మదిత కేతనాన
12 సంఛిన్నయొక్త్ర రశ్మీకాన వి తరివేణూన వి కూబరాన
విధ్వస్తబన్ధుర అయుగాన విశస్తాయుధ మణ్డలాన
రదాన విశకలీకుర్వన మహాభ్రాణీవ మారుతః
13 విస్మాపయన పరేక్షణీయం థవిషాతాం భయవర్ధనమ
మహారదసహస్రస్య సమం కర్మార్జునొ ఽకరొత
14 సిథ్ధథేవర్షిసంఘాశ చ చారణాశ చైవ తుష్టువుః
థేవథున్థుభయొ నేథుః పుష్పవర్షాణి చాపతన
కేశవార్జునయొర మూర్ధ్ని పరాహ వాక చాశరీరిణీ
15 చన్థ్రార్కానిల వహ్నీనాం కాన్తి థీప్తిబలథ్యుతీః
యౌ సథా బిభ్రతుర వీరౌ తావ ఇమౌ కేశవార్జునౌ
16 బరహ్మేశానావ ఇవాజయ్యౌ వీరావ ఏకరదే సదితౌ
సర్వభూతవరౌ వీరౌ నరనారాయణావ ఉభౌ
17 ఇత్య ఏతన మహథ ఆశ్చర్యం థృష్ట్వా శరుత్వా చ భారత
అశ్వత్దామా సుసంయత్తః కృష్ణావ అభ్యథ్రవథ రణే
18 అద పాణ్డవమ అస్యన్తం యమ కాలాన్తకాఞ శరాన
సేషుణా పాణినాహూయ హసన థరౌణిర అదాబ్రవీత
19 యథి మాం మన్యసే వీర పరాప్తమ అర్హమ ఇవాతిదిమ
తతః సర్వాత్మనాథ్య తవం యుథ్ధాతిద్యం పరయచ్ఛ మే
20 ఏవమ ఆచార్య పుత్రేణ సమాహూతొ యుయుత్సయా
బహు మేనే ఽరజునొ ఽఽతమానమ ఇథం చాహ జనార్థనమ
21 సంశప్తకాశ చ మే వధ్యా థరౌణిర ఆహ్వయతే చ మామ
యథ అత్రానన్తరం పరాప్తం పరశాధి తవం మహాభుజ
22 ఏవమ ఉక్తొ ఽవహత పార్దం కృష్ణొ థరొణాత్మజాన్తికమ
జైత్రేణ విధినాహూతం వాయుర ఇన్థ్రమ ఇవాధ్వరే
23 తమ ఆమన్త్ర్యైక మనసా కేశవొ థరౌణిమ అబ్రవీత
అశ్వత్దామన సదిరొ భూత్వా పరహరాశు సహస్వ చ
24 నిర్వేష్టుం భర్తృపిణ్డం హి కాలొ ఽయమ ఉపజీవినామ
సూక్ష్మొ వివాథొ విప్రాణాం సదూలౌ కషాత్రౌ జయాజయౌ
25 యాం న సంక్షమసే మొహాథ థివ్యాం పార్దస్య సత్క్రియామ
తామ ఆప్తుమ ఇచ్ఛన యుధ్యస్వ సదిరొ భూత్వాథ్య పాణ్డవమ
26 ఇత్య ఉక్తొ వాసుథేవేన తదేత్య ఉక్త్వా థవిజొత్తమః
వివ్యాధ కేశవం షష్ట్యా నారాచైర అర్జునం తరిభిః
27 తస్యార్జునః సుసంక్రుథ్ధస తరిభిర భల్లైః శరాసనమ
చిచ్ఛేథాదాన్యథ ఆథత్త థరౌణిర ఘొరతరం ధనుః
28 స జయం కృత్వా నిమేషాత తథ వివ్యాధార్జున కేశవౌ
తరిభిః శరైర వాసుథేవం సహస్రేణ చ పాణ్డవమ
29 తతః శరసహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
ససృజే థరౌణిర ఆయస్తః సంస్తభ్య చ రణే ఽరజునమ
30 ఇషుధేర ధనుషొ జయాయా అఙ్గులీభ్యశ చ మారిష
బాహ్వొః కరాభ్యామ ఉరసొ వథనఘ్రాణనేత్రతః
31 కర్ణాభ్యాం శిరసొ ఽఙగేభ్యొ లొమ వర్త్మభ్య ఏవ చ
రదధ్వజేభ్యశ చ శరా నిష్పేతుర బరహ్మవాథినః
32 శరజాలేన మహతా విథ్ధ్వా కేశవ పాణ్డవౌ
ననాథ ముథితొ థరౌణిర మహామేఘౌఘనిస్వనః
33 తస్య నానథతః శరుత్వా పాణ్డవొ ఽచయుతమ అబ్రవీత
పశ్య మాధవ థౌరాత్మ్యం థరొణపుత్రస్య మాం పరతి
34 వధప్రాప్తౌ మన్యతే నౌ పరవేశ్య శరవేశ్మని
ఏషొ ఽసయ హన్మి సంకల్పం శిక్షయా చ బలేన చ
35 అశ్వత్దామ్నః శరాన అస్తాంశ ఛిత్త్వైకైకం తరిధా తరిధా
వయధమథ భరతశ్రేష్ఠొ నీహారమ ఇవ మారుతః
36 తతః సంశప్తకాన భూయః సాశ్వసూత రదథ్విపాన
ధవజపత్తిగణాన ఉగ్రైర బాణైర వివ్యాధ పాణ్డవః
37 యే యే థథృశిరే తత్ర యథ యథ రూపం యదా యదా
తే తే తత తచ ఛరైర వయాప్తం మేనిరే ఽఽతమానమ ఏవ చ
38 తే గాణ్డీవప్రణుథితా నానారూపాః పతత్రిణః
కరొశే సాగ్రే సదితాన ఘనన్తి థవిపాంశ చ పురుషాన రణే
39 భల్లైశ ఛిన్నాః కరాః పేతుః కరిణాం మథకర్షిణామ
ఛిన్నా యదా పరశుభిః పరవృథ్ధాః శరథి థరుమాః
40 పశ్చాత తు శైలవత పేతుస తే గజాః సహ సాథిభిః
వజ్రివజ్రప్రమదితా యదైవాథ్రిచయాస తదా
41 గన్ధర్వనగరాకారాన విధివత కల్పితాన రదాన
వినీతజవనాన్య ఉక్తాన ఆస్దితాన యుథ్ధథుర్మథాన
42 శరైర విశకలీకుర్వన్న అమిత్రాన అభ్యవీవృషత
అలంకృతాన అశ్వసాథీన పతింశ చాహన్ధనంజయః
43 ధనంజయ యుగాన్తార్కః సంశప్తక మహార్ణవమ
వయశొషయత థుఃశొషం తీవ్రైః శరగభస్తిభిః
44 పునర థరౌణిమహాశైలం నారాచైః సూర్యసంనిభైః
నిర్బిభేథ మహావేగైస తవరన వజ్రీవ పర్వతమ
45 తమ ఆచార్య సుతః కరుథ్ధః సాశ్వయన్తారమ ఆశుగైః
యుయుత్సుర నాశకథ యొథ్ధుం పార్దస తాన అన్తరాచ్ఛినత
46 తతః పరమసంక్రుథ్ధః కాణ్డకొశాన అవాసృజత
అశ్వత్దామాభిరూపాయ గృహాన అతిదయే యదా
47 అద సంశప్తకాంస తయక్త్వా పాణ్డవొ థరౌణిమ అభ్యయాత
అపాఙ్క్తేయమ ఇవ తయక్త్వా థాతా పాఙ్క్తేయమ అర్దినమ
48 తతః సమభవథ యుథ్ధం శుక్రాఙ్గిరస వర్చసొః
నక్షత్రమ అభితొ వయొమ్ని శుక్రాఙ్గిరసయొర ఇవ
49 సంతాపయన్తావ అన్యొన్యం థీప్తైః శరగభస్తిభిః
లొకత్రాస కరావ ఆస్తాం విమార్గస్దౌ గరహావ ఇవ
50 తతొ ఽవిధ్యథ భరువొర మధ్యే నారాచేనార్జునొ భృశమ
స తేన విబభౌ థరౌణిర ఊర్ధ్వరశ్మిర యదా రవిః
51 అద కృష్ణౌ శరశతైర అశ్వత్దామ్నార్థితౌ భృశమ
సరశ్మి జాలనికరౌ యుగాన్తార్కావ ఇవాసతుః
52 తతొ ఽరజునః సర్వతొ ధారమ అస్త్రమ; అవాసృజథ వాసుథేవాభిగుప్తః
థరౌణాయనిం చాభ్యహనత పృషత్కైర; వజ్రాగ్నివైవస్వతథణ్డకల్పైః
53 స కేశవం చార్జునం చాతితేజా; వివ్యాధ మర్మస్వ అతిరౌథ్ర కర్మా
బాణైః సుముక్తైర అతితీవ్ర వేగైర; యైర ఆహతొ మృత్యుర అపి వయదేత
54 థరౌణేర ఇషూన అర్జునః సంనివార్య; వయాయచ్ఛతస తథ థవిగుణైః సుపుఙ్ఖైః
తం సాశ్వసూత ధవజమ ఏకవీరమ; ఆవృత్య సంశప్తక సైన్యమ ఆర్ఛత
55 ధనూంషి బాణాన ఇషుధీర ధనుర్జ్యాః; పాణీన భుజాన పాణిగతం చ శస్త్రమ
ఛత్రాణి కేతూంస తురగాన అదైషాం; వస్త్రాణి మాల్యాన్య అద భూషణాని
56 చర్మాణి వర్మాణి మనొరదాంశ చ; పరియాణి సర్వాణి శిరాంసి చైవ
చిచ్ఛేథ పార్దొ థవిషతాం పరముక్తైర; బాణైః సదితానామ అపరాఙ్ముఖానామ
57 సుకల్పితాః సయన్థనవాజినాగాః; సమాస్దితాః కృతయత్నైర నృవీరైః
పార్దేరితైర బాణగణైర నిరస్తాస; తైర ఏవ సార్ధం నృవరైర నిపేతుః
58 పథ్మార్క పూర్ణేన్థుసమాననాని; కిరీటమాలా ముకుటొత్కటాని
భల్లార్ధ చన్థ్ర కషుర హింసితాని; పరపేతుర ఉర్వ్యాం నృశిరాంస్య అజస్రమ
59 అద విపైర థేవపతిథ్విపాభైర; థేవారి థర్పొల్బణ మన్యుథర్పైః
కలిఙ్గ వఙ్గాఙ్గనిషాథవీరా; జిఘాంసవః పాణ్డవమ అభ్యధావన
60 తేషాం థవిపానాం విచకర్త పార్దొ; వర్మాణి మర్మాణి కరాన నియన్తౄన
ధవజాః పతాకాశ చ తతః పరపేతుర; వజ్రాహతానీవ గిరేః శిరాంసి
61 తేషు పరరుగ్ణేషు గురొస తనూజం; బాణైః కిరీటీ నవ సూర్యవర్ణైః
పరచ్ఛాథయామ ఆస మహాభ్రజాలైర; వాయుః సముథ్యుక్తమ ఇవాంశుమన్తమ
62 తతొ ఽరజునేషూన ఇషుభిర నిరస్య; థరౌణిః శరైర అర్జున వాసుథేవౌ
పరచ్ఛాథయిత్వ థివి చన్థ్రసూర్యౌ; ననాథ సొ ఽమభొథ ఇవాతపాన్తే
63 తమ అర్జునస తాంశ చ పునస తవథీయాన; అభ్యర్థితస తైర అవికృత్త శస్త్రైః
బాణాన్ధ కారం సహసైవ కృత్వా; వివ్యాధ సర్వాన ఇషుభిః సుపుఙ్ఖైః
64 నాప్య ఆథథత సంథధన నైవ ముఞ్చన; బాణాన రణే ఽథృశ్యత సవ్యసాచీ
హతాంశ చ నాగాంస తురగాన పథాతీన; సంస్యూత థేహాన థథృశూ రదాంశ చ
65 సంధాయ నారాచవరాన థశాశు; థరౌణిస తవరన్న ఏకమ ఇవొత్ససర్జ
తేషాం చ పఞ్చార్జునమ అభ్యవిధ్యన; పఞ్చాచ్యుతం నిర్బిభిథుః సుముక్తాః
66 తైర ఆహతౌ సర్వమనుష్యముఖ్యావ; అసృక కషరన్తౌ ధనథేన్థ్ర కల్పౌ
సమాప్తవిథ్యేన యదాభిభూతౌ; హతౌ సవిథ ఏతౌ కిమ ఉ మేనిరే ఽనయే
67 అదార్జునం పరాహ థశార్హ నాదః; పరమాథ్యసే కిం జహి యొధమ ఏతమ
కుర్యాథ ధి థొషం సముపేక్షితొ ఽసౌ; కష్టొ భవేథ వయాధిర ఇవాక్రియావాన
68 తదేతి చొక్త్వాచ్యుతమ అప్రమాథీ; థరౌణిం పరయత్నాథ ఇషుభిస తతక్ష
ఛిత్త్వాశ్వరశ్మీంస తురగాన అవిధ్యత; తే తం రణాథ ఊహుర అతీవ థూరమ
69 ఆవృత్య నేయేష పునస తు యుథ్ధం; పార్దేన సార్ధం మతిమాన విమృశ్య
జానఞ జయం నియతం వృష్ణివీరే; ధనంజయే చాఙ్గిరసాం వరిష్ఠః
70 పరతీప కాయే తు రణాథ అశ్వత్దామ్ని హృతే హయైః
మన్త్రౌషధిక్రియా థానైర వయాధౌ థేహాథ ఇవాహృతే
71 సంశప్తకాన అభిముఖౌ పరయాతౌ కేశవార్జునౌ
వాతొథ్ధూత పతాకేన సయన్థనేనౌఘనాథినా