ఎన్నడో మీరు పాడిన దీ వసంత

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఎన్నడో మీరు పాడిన దీ వసంత

మధుర జీవనగీతి! హేమంత దీర్ఘ

యామినీ మధ్యవేళయే యైన, నేడు

కూడ, నా యెద, త్రుళ్ళింత లాడుచుండు;

నవ్య భాగీరథీ దివ్యనది విధాన,

నేడు కూడ సోత్సవ నృత్య మాడు లోన.


పొంగి, పరవళ్ళు త్రొక్కి, యుప్పొంగి, పొరలు

ఈ యమృతపూర్ణ సురవాహినీ తరంగ

శిఖరముల నాడు నొక కొన్ని చిన్ని చినుకు

లీ హృదయ గహ్వరము దాటి, యీ గళమ్ము

నతిశయించి, పైపయి చిందులాడుచుండు.


కనులు విచ్చి మనసు విచ్చి కాంచగలుగు

వారి తల యూచి మెచ్చుచున్నారు వాని.