ఎంపిక చేసిన మహాత్మాగాంధీ రచనలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. సంపుటము 1: సత్యశోధన లేక ఆత్మకథ
  2. సంపుటము 2: దక్షిణాఫ్రికా సత్యాగ్రహ చరిత్ర ( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)
  3. సంపుటము 3: మౌలిక రచనలు
  4. సంపుటము 4: లేఖలు-లేఖాంశములు
  5. సంపుటము 5: సత్యవాణి