ఉపనిషత్సుధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. మొదటి భాగము - ఈశావ్యాసోపనిషత్
  2. రెండవ భాగము - కేనోపనిషత్
  3. మూడవ భాగము - కఠోపనిషత్
  4. నాల్గవ భాగము - ప్రశ్నోపనిషత్