ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 99)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
అయం లొకః సుపర్ణానాం పక్షిణాం పన్నగాశినామ
విక్రమే గమనే భారే నైషామ అస్తి పరిశ్రమః
2 వైనతేయ సుతైః సూత షడ్భిస తతమ ఇథం కులమ
సుముఖేన సునామ్నా చ సునేత్రేణ సువర్చసా
3 సురూప పక్షిరాజేన సుబలేన చ మాతలే
వర్దితాని పరసూత్యా వై వినతా కులకర్తృభిః
4 పక్షిరాజాభిజాత్యానాం సహస్రాణి శతాని చ
కశ్యపస్య తతొ వంశే జాతైర భూతివివర్ధనైః
5 సర్వే హయ ఏతే శరియా యుక్తాః సర్వే శరీవత్స లక్షణాః
సర్వే శరియమ అభీప్సన్తొ ధారయన్తి బలాన్య ఉత
6 కర్మణా కషత్రియాశ చైతే నిర్ఘృణా భొగి భొజినః
జఞాతిసంక్షయ కర్తృత్వాథ బరాహ్మణ్యం న లభన్తి వై
7 నామాని చైషాం వక్ష్యామి యదా పరాధాన్యతః శృణు
మాతలే శలాఘ్యమ ఏతథ ధి కులం విష్ణుపరిగ్రహమ
8 థైవతం విష్ణుర ఏతేషాం విష్ణుర ఏవ పరాయణమ
హృథి చైషాం సథా విష్ణుర విష్ణుర ఏవ గతిః సథా
9 సువర్ణచూడొ నాగాశీ థారుణశ చణ్డతుణ్డకః
అనలశ చానిలశ చైవ విశాలాక్షొ ఽద కుణ్డలీ
10 కాశ్యపిర ధవజవిష్కమ్భొ వైనతేయాద వామనః
వాతవేగొ థిశా చక్షుర నిమేషొ నిమిషస తదా
11 తరివారః సప్త వారశ చ వాల్మీకిర థవీపకస తదా
థైత్య థవీపః సరిథ థవీపః సారసః పథ్మకేసరః
12 సుముఖః సుఖకేతుశ చ చిత్రబర్హస తదానఘః
మేఘకృత కుముథొ థక్షః సర్పాన్తః సొమభొజనః
13 గురుభారః కపొతశ చ సూర్యనేత్రశ చిరాన్తకః
విష్ణుధన్వా కుమారశ చ పరిబర్హొ హరిస తదా
14 సుస్వరొ మధుపర్కశ చ హేమవర్ణస తదైవ చ
మలయొ మాతరిశ్వా చ నిశాకరథివాకరౌ
15 ఏతే పరథేశ మాత్రేణ మయొక్తా గరుడాత్మజాః
పరాధాన్యతొ ఽద యశసా కీర్తితాః పరాణతశ చ తే
16 యథ్య అత్ర న రుచిః కా చిథ ఏహి గచ్ఛావ మాతలే
తం నయిష్యామి థేశం తవాం రుచిం యత్రొపలప్స్యసే