ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 100)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
ఇథం రసాతలం నామ సప్తమం పృదివీతలమ
యత్రాస్తే సురభిర మాతా గవామ అమృతసంభవా
2 కషరన్తీ సతతం కషీరం పృదివీ సారసంభవమ
షణ్ణాం రసానాం సారేణ రసమ ఏకమ అనుత్తమమ
3 అమృతేనాభితృప్తస్య సారమ ఉథ్గిరతః పురా
పితామహస్య వథనాథ ఉథతిష్ఠథ అనిన్థితా
4 యస్యాః కషీరస్య ధారాయా నిపతన్త్యా మహీతలే
హరథః కృతః కషీరనిధిః పవిత్రం పరమ ఉత్తమమ
5 పుష్పితస్యేవ ఫేనస్య పర్యన్తమ అనువేష్టితమ
పిబన్తొ నివసన్త్య అత్ర ఫేనపా మునిసత్తమాః
6 ఫేనపా నామ నామ్నా తే ఫేనాహారాశ చ మాతలే
ఉగ్రే తపసి వర్తన్తే యేషాం బిభ్యతి థేవతాః
7 అస్యాశ చతస్రొ ధేన్వొ ఽనయా థిక్షు సర్వాసు మాతలే
నివసన్తి థిశాపాల్యొ ధారయన్త్యొ థిశః సమృతాః
8 పూర్వాం థిశం ధారయతే సురూపా నామ సౌరభీ
థక్షిణాం హంసకా నామ ధారయత్య అపరాం థిశమ
9 పశ్చిమా వారుణీ థిక చ ధార్యతే వై సుభథ్రయా
మహానుభావయా నిత్యం మాతలే విశ్వరూపయా
10 సర్వకామథుఘా నామ ధేనుర ధారయతే థిశమ
ఉత్తరాం మాతలే ధర్మ్యాం తదైలవిల సంజ్ఞితామ
11 ఆసాం తు పయసా మిశ్రం పయొ నిర్మద్య సాగరే
మన్దానం మన్థరం కృత్వా థేవైర అసురసంహితైః
12 ఉథ్ధృతా వారుణీ లక్ష్మీర అమృతం చాపి మాతలే
ఉచ్చైఃశ్రవాశ చాశ్వరాజొ మణిరత్నం చ కౌస్తుభమ
13 సుధా హారేషు చ సుధాం సవధా భొజిషు చ సవధామ
అమృతం చామృతాశేషు సురభిః కషరతే పయః
14 అత్ర గాదా పురా గీతా రసాతలనివాసిభిః
పౌరాణీ శరూయతే లొకే గీయతే యా మనీషిభిః
15 న నాగలొకే న సవర్గే న విమానే తరివిష్టపే
పరివాసః సుఖస తాథృగ రసాతలతలే యదా