ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 101

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 101)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
ఇయం భొగవతీ నామ పురీ వాసుకిపాలితా
యాథృశీ థేవరాజస్య పురీ వర్యామరావతీ
2 ఏష శేషః సదితొ నాగొ యేనేయం ధార్యతే సథా
తపసా లొకముఖ్యేన పరభావమహతా మహీ
3 శవేతొచ్చయ నిభాకారొ నానావిధ విభూషణః
సహస్రం ధారయన మూర్ధ్నా జవాలా జిహ్వొ మహాబలః
4 ఇహ నానావిధాకారా నానావిధ విభూషణాః
సురసాయాః సుతా నాగా నివసన్తి గతవ్యదాః
5 మణిస్వస్తిక చక్రాఙ్కాః కమణ్డలుక లక్షణాః
సహస్రసంఖ్యా బలినః సర్వే రౌథ్రాః సవభావతః
6 సహస్రశిరసః కే చిత కే చిత పఞ్చశతాననాః
శతశీర్షాస తదా కే చిత కే చిత తరిశిరసొ ఽపి చ
7 థవిపఞ్చ శిరసః కే చిత కే చిత సప్త ముఖాస తదా
మహాభొగా మహాకాయాః పర్వతాభొగభొగినః
8 బహూనీహ సహస్రాణి పరయుతాన్య అర్బుథాని చ
నాగానామ ఏకవంశానాం యదా శరేష్ఠాంస తు మే శృణు
9 వాసుకిస తక్షకశ చైవ కర్కొటక ధనంజయౌ
కాలీయొ నహుషశ చైవ కమ్బలాశ్వతరావ ఉభౌ
10 బాహ్యకుణ్డొ మణిర నాగస తదైవాపూరణః ఖగః
వామనశ చైల పత్రశ చ కుకురః కుకుణస తదా
11 ఆర్యకొ నన్థకశ చైవ తదా కలశపొతకౌ
కైలాసకః పిఞ్జరకొ నాగశ చైరావతస తదా
12 సుమనొముఖొ థధిముఖః శఙ్ఖొ నన్థొపనన్థకౌ
ఆప్తః కొటనకశ చైవ శిఖీ నిష్ఠూరికస తదా
13 తిత్తిరిర హస్తిభథ్రశ చ కుముథొ మాల్యపిణ్డకః
థవౌ పథ్మౌ పుణ్డరీకశ చ పుష్పొ ముథ్గరపర్ణకః
14 కరవీరః పీఠరకః సంవృత్తొ వృత్త ఏవ చ
పిణ్డారొ బిల్వపత్రశ చ మూషికాథః శిరీషకః
15 థిలీపః శఙ్ఖశీర్షశ చ జయొతిష్కొ ఽదాపరాజితః
కౌరవ్యొ ధృతరాష్ట్రశ చ కుమారః కుశకస తదా
16 విరజా ధారణశ చైవ సుబాహుర ముఖరొ జయః
బధిరాన్ధౌ వికుణ్డశ చ విరసః సురసస తదా
17 ఏతే చాన్యే చ బహవః కశ్యపస్యాత్మజాః సమృతాః
మాతలే పశ్య యథ్య అత్ర కశ చిత తే రొచతే వరః
18 [కణ్వ]
మాతలిస తవ ఏకమ అవ్యగ్రః సతతం సంనిరీక్ష్య వై
పప్రచ్ఛ నారథం తత్ర పరీతిమాన ఇవ చాభవత
19 సదితొ య ఏష పురతః కౌరవ్యస్యార్యకస్య చ
థయుతిమాన థర్శనీయశ చ కస్యైష కులనన్థనః
20 కః పితా జననీ చాస్య కతమస్యైష భొగినః
వంశస్య కస్యైష మహాన కేతుభూత ఇవ సదితః
21 పరణిధానేన ధైర్యేణ రూపేణ వయసా చ మే
మనః పరవిష్టొ థేవర్షే గుణకేశ్యాః పతిర వరః
22 మాతలిం పరీతిమనసం థృష్ట్వా సుముఖ థర్శనాత
నివేథయామ ఆస తథా మాహాత్మ్యం జన్మ కర్మ చ
23 ఐరావత కులే జాతః సుముఖొ నామ నాగరాట
ఆర్యకస్య మతః పౌత్రొ థౌహిత్రొ వామనస్య చ
24 ఏతస్య హి పితా నాగశ చికురొ నామ మాతలే
నచిరాథ వైనతేయేన పఞ్చత్వమ ఉపపాథితః
25 తతొ ఽబరవీత పరీతమనా మాతలిర నారథం వచః
ఏష మే రుచితస తాత జామాతా భుజగొత్తమః
26 కరియతామ అత్ర యత్నొ హి పరీతిమాన అస్మ్య అనేన వై
అస్య నాగపతేర థాతుం పరియాం థుహితరం మునే