ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 102)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
సూతొ ఽయం మాతలిర నామ శక్రస్య థయితః సుహృత
శుచిః శీలగుణొపేతస తేజస్వీ వీర్యవాన బలీ
2 శక్రస్యాయం సఖా చైవ మన్త్రీ సారదిర ఏవ చ
అల్పాన్తరప్రభావశ చ వాసవేన రణే రణే
3 అయం హరిసహస్రేణ యుక్తం జైత్రం రదొత్తమమ
థేవాసురేషు యుథ్ధేషు మనసైవ నియచ్ఛతి
4 అనేన విజితాన అశ్వైర థొర్భ్యాం జయతి వాసవః
అనేన పరహృతే పూర్వం బలభిత పరహరత్య ఉత
5 అస్య కన్యా వరారొహా రూపేణాసథృశీ భువి
సత్త్వశీలగుణొపేతా గుణకేశీతి విశ్రుతా
6 తస్యాస్య యత్నాచ చరతస తరైలొక్యమ అమర థయుతే
సుముఖొ భవతః పౌత్రొ రొచతే థుహితుః పతిః
7 యథి తే రొచతే సౌమ్య భుజగొత్తమ మాచిరమ
కరియతామ ఆర్యక కషిప్రం బుథ్ధిః కన్యా పరతిగ్రహే
8 యదా విష్ణుకులే లక్ష్మీర యదా సవాహా విభావసొః
కులే తవ తదైవాస్తు గుణకేశీ పరతీచ్ఛతు
9 పౌత్రస్యార్దే భవాంస తస్మాథ గుణకేశీ పరతీచ్ఛతు
సథృశీం పరతిరూపస్య వాసవస్య శచీమ ఇవ
10 పితృహీనమ అపి హయ ఏనం గుణతొ వరయామహే
బహుమానాచ చ భవతస తదైవైరావతస్య చ
సుముఖస్య గుణైశ చైవ శీలశౌచథమాథిభిః
11 అభిగమ్య సవయం కన్యామ అయం థాతుం సముథ్యతః
మాలతేస తస్య సంమానం కర్తుమ అర్హొ భవాన అపి
12 స తు థీనః పరహృష్టశ చ పరాహ నారథమ ఆర్యకః
వరియమాణే తదా పౌత్రే పుత్రే చ నిధనం గతే
13 న మే నైతథ బహుమతం థేవర్షే వచనం తవ
సఖా శక్రస్య సంయుక్తః కస్యాయం నేప్సితొ భవేత
14 కారణస్య తు థౌర్బల్యాచ చిన్తయామి మహామునే
భక్షితొ వైనతేయేన థుఃఖార్తాస తేన వై వయమ
15 పునర ఏవ చ తేనొక్తం వైనతేయేన గచ్ఛతా
మాసేనాన్యేన సుముఖం భక్షయిష్య ఇతి పరభొ
16 ధరువం తదా తథ భవితా జానీమస తస్య నిశ్చయమ
తేన హర్షః పరనష్టొ మే సుపర్ణవచనేన వై
17 మాతలిస తవ అబ్రవీథ ఏనం బుథ్ధిర అత్ర కృతా మయా
జామాతృభావేన వృతః సుముఖస తవ పుత్రజః
18 సొ ఽయం మయా చ సహితొ నారథేన చ పన్నగః
తరిలొకేశం సురపతిం గత్వా పశ్యతు వాసవమ
19 శేషేణైవాస్య కార్యేణ పరజ్ఞాస్యామ్య అహమ ఆయుషః
సుపర్ణస్య విఘాతే చ పరయతిష్యామి సత్తమ
20 సుముఖశ చ మయా సార్ధం థేవేశమ అభిగచ్ఛతు
కార్యసంసాధనార్దాయ సవస్తి తే ఽసతు భుజంగమ
21 తతస తే సుముఖం గృహ్య సర్వ ఏవ మహౌజసః
థథృశుః శక్రమ ఆసీనం థేవరాజం మహాథ్యుతిమ
22 సంగత్యా తత్ర భగవాన విష్ణుర ఆసీచ చతుర్భుజః
తతస తత సర్వమ ఆచఖ్యౌ నారథొ మాతలిం పరతి
23 తతః పురంథరం విష్ణుర ఉవాచ భువనేశ్వరమ
అమృతం థీయతామ అస్మై కరియతామ అమరైః సమః
24 మాతలిర నారథశ చైవ సుముఖశ చైవ వాసవ
లభన్తాం భవతః కామాత కామమ ఏతం యదేప్సితమ
25 పురంథరొ ఽద సంచిన్త్య వైనతేయ పరాక్రమమ
విష్ణుమ ఏవాబ్రవీథ ఏనం భవాన ఏవ థథాత్వ ఇతి
26 ఈశస తవమ అసి లొకానాం చరాణామ అచరాశ చ యే
తవయా థత్తమ అథత్తం కః కర్తుమ ఉత్సహతే విభొ
27 పరాథాచ ఛక్రస తతస తస్మై పన్నగాయాయుర ఉత్తమమ
న తవ ఏనమ అమృతప్రాశం చకార బలవృత్రహా
28 లబ్ధ్వా వరం తు సుముఖః సుముఖః సంబభూవ హ
కృతథారొ యదాకామం జగామ చ గృహాన పరతి
29 నారథస తవ ఆర్యకశ చైవ కృతకార్యౌ ముథా యుతౌ
పరతిజగ్మతుర అభ్యర్చ్య థేవరాజం మహాథ్యుతిమ