ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 98

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 98)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [న]
హిరణ్యపురమ ఇత్య ఏతత ఖయాతం పురవరం మహత
థైత్యానాం థానవానాం చ మాయా శతవిచారిణామ
2 అనల్పేన పరయత్నేన నిర్మితం విశ్వకర్మణా
మయేన మనసా సృష్టం పాతాలతలమ ఆశ్రితమ
3 అత్ర మాయా సహస్రాణి వికుర్వాణా మహౌజసః
థానవా నివసన్తి సమ శూరా థత్తవరాః పురా
4 నైతే శక్రేణ నాన్యేన వరుణేన యమేన వా
శక్యన్తే వశమ ఆనేతుం తదైవ ధనథేన చ
5 అసురాః కాలఖఞ్జాశ చ తదా విష్ణుపథొథ్భవాః
నైరృతా యాతుధానాశ చ బరహ్మ వేథొథ్భవాశ చ యే
6 థంష్ట్రిణొ భీమరూపాశ చ నివసన్త్య ఆత్మరక్షిణః
మాయావీర్యొపసంపన్నా నివసన్త్య ఆత్మరక్షిణః
నివాతకవచా నామ థానవా యుథ్ధథుర్మథాః
7 జానాసి చ యదా శక్రొ నైతాఞ శక్నొతి వాధితుమ
8 బహుశొ మాతలే తవం చ తవ పుత్రశ చ గొముఖః
నిర్భగ్నొ థేవరాజశ చ సహ పుత్రః శచీపతిః
9 పశ్య వేశ్మాని రౌక్మాణి మాతలే రాజతాని చ
కర్మణా విధియుక్తేన యుక్తాన్య ఉపగతాని చ
10 వైడూర్య హరితానీవ పరవాలరుచిరాణి చ
అర్కస్ఫటిక శుభ్రాణి వర్జ సారొజ్జ్వలాని చ
11 పార్దివానీవ చాభాన్తి పునర నగమయాని చ
శైలానీవ చ థృశ్యన్తే తారకాణీవ చాప్య ఉత
12 సూర్యరూపాణి చాభాన్తి థీప్తాగ్నిసథృశాని చ
మణిజాలవిచిత్రాణి పరాంశూని నిబిడాని చ
13 నైతాని శక్యం నిర్థేష్టుం రూపతొ థరవ్యతస తదా
గుణతశ చైవ సిథ్ధాని పరమాణ గుణవన్తి చ
14 ఆక్రీడాన పశ్య థైత్యానాం తదైవ శయనాన్య ఉత
రత్నవన్తి మహార్హాణి భాజనాన్య ఆసనాని చ
15 జలథాభాంస తదా శైలాంస తొయప్రస్రవణాన్వితాన
కామపుష్పఫలాంశ చైవ పాథపాన కామచారిణః
16 మాతలే కశ చిథ అత్రాపి రుచితస తే వరొ భవేత
అద వాన్యాం థిశం భూమేర గచ్ఛావ యథి మన్యసే
17 [కణ్వ]
మాతలిస తవ అబ్రవీథ ఏనం భాషమాణం తదావిధమ
థేవర్షే నైవ మే కార్యం విప్రియం తరిథివౌకసామ
18 నిత్యానుషక్త వైరా హి భరాతరొ థేవథానవాః
అరిపక్షేణ సంబన్ధం రొచయిష్యామ్య అహం కదమ
19 అన్యత్ర సాధు గచ్ఛావొ థరష్టుం నార్హామి థానవాన
జానామి తు తదాత్మానం థిత్సాత్మ కమలం యదా