ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 97

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 97)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నారథ]
ఏతత తు నాగలొకస్య నాభిస్దానే సదితం పురమ
పాతాలమ ఇతి విఖ్యాతం థైత్యథానవ సేవితమ
2 ఇథమ అథ్భిః సమం పరాప్తా యే కే చిథ ధరువజఙ్గమాః
పరవిశన్తొ మహానాథం నథన్తి భయపీడితాః
3 అత్రాసురొ ఽగనిః సతతం థీప్యతే వారి భొజనః
వయాపారేణ ధృతాత్మానం నిబథ్ధం సమబుధ్యత
4 అత్రామృతం సురైః పీత్వా నిహితం నిహతారిభిః
అతః సొమస్య హానిశ చ వృథ్ధిశ చైవ పరథృశ్యతే
5 అత్ర థివ్యం హయశిరః కాలే పర్వణి పర్వణి
ఉత్తిష్ఠతి సువర్ణాభం వార్భిర ఆపూరయఞ జగత
6 యస్మాథ అత్ర సమగ్రాస తాః పతన్తి జలమూర్తయః
తస్మాత పాతాలమ ఇత్య ఏతత ఖయాయతే పురమ ఉత్తమమ
7 ఐరావతొ ఽసమాత సలిలం గృహీత్వా జగతొ హితః
మేఘేష్వ ఆముఞ్చతే శీతం యన మహేన్థ్రః పరవర్షతి
8 అత్ర నానావిధాకారాస తిమయొ నైకరూపిణః
అప్సు సొమప్రభాం పీత్వా వసన్తి జలచారిణః
9 అత్ర సూర్యాంశుభిర భిన్నాః పాతాలతలమ ఆశ్రితాః
మృతా థివసతః సూత పునర జీవన్తి తే నిశి
10 ఉథయే నిత్యశశ చాత్ర చన్థ్రమా రశ్మిభిర వృతః
అమృతం సపృశ్య సంస్పర్శాత సంజీవయతి థేహినః
11 అత్ర తే ఽధర్మనిరతా బథ్ధాః కాలేన పీడితాః
థైతేయా నివసన్తి సమ వాసవేన హృతశ్రియః
12 అత్ర భూతపతిర నామ సర్వభూతమహేశ్వరః
భూతయే సర్వభూతానామ అచరత తప ఉత్తమమ
13 అత్ర గొవ్రతినొ విప్రాః సవాధ్యాయామ్నాయ కర్శితాః
తయక్తప్రాణా జితస్వర్గా నివసన్తి మహర్షయః
14 యత్ర తత్ర శయొ నిత్యం యేన కేన చిథ ఆశితః
యేన కేన చిథ ఆచ్ఛన్నః స గొవ్రత ఇహొచ్యతే
15 ఐరావతొ నాగరాజొ వామనః కుముథొ ఽఞజనః
పరసూతాః సుప్రతీకస్య వంశే వారణసత్తమాః
16 పశ్య యథ్య అత్ర తే కశ చిథ రొచతే గుణతొ వరః
వరయిష్యావ తం గత్వా యత్నమ ఆస్దాయ మాతలే
17 అణ్డమ ఏతజ జలే నయస్తం థీప్యమానమ ఇవ శరియా
ఆ పరజానాం నిసర్గాథ వై నొథ్భిథ్యతి న సర్పతి
18 నాస్య జాతిం నిసర్గం వా కద్యమానం శృణొమి వై
పితరం మాతరం వాపి నాస్య జానాతి కశ చన
19 అతః కిల మహాన అగ్నిర అన్తకాలే సముత్దితః
ధక్ష్యతే మాతలే సర్వం తరైలొక్యం సచరాచరమ
20 [కణ్వ]
మాతలిస తవ అబ్రవీచ ఛరుత్వా నారథస్యాద భాషితమ
న మే ఽతర రొచతే కశ చిథ అన్యతొ వరజ మాచిరమ