ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 96

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 96)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [కణ్వ]
మాతలిస తు వరజన మార్గే నారథేన మహర్షిణా
వరుణం గచ్ఛతా థరష్టుం సమాగచ్ఛథ యథృచ్ఛయా
2 నారథొ ఽదాబ్రవీథ ఏనం కవ భవాన గన్తుమ ఉథ్యతః
సవేన వా సూత కార్యేణ శాసనాథ వా శతక్రతొః
3 మాతలిర నారథేనైవం సంపృష్టః పది గచ్ఛతా
యదావత సర్వమ ఆచష్ట సవకార్యం వరుణం పరతి
4 తమ ఉవాచాద స మునిర గచ్ఛావః సహితావ ఇతి
సలిలేశ థిథేక్షార్దమ అహమ అప్య ఉథ్యతొ థివః
5 అహం తే సర్వమ ఆఖ్యాస్యే థర్శయన వసుధాతలమ
థృష్ట్వా తత్ర వరం కం చిథ రొచయిష్యావ మాతలే
6 అవగాహ్య తతొ భూమిమ ఉభౌ మాతలినారథౌ
థథృశాతే మహాత్మానౌ లొకపాలమ అపాం పతిమ
7 తత్ర థేవర్షిసథృశీం పూజాం పరాప స నారథః
మహేన్థ్రసథృశీం చైవ మాతలిః పత్యపథ్యత
8 తావ ఉభౌ పరీతమనసౌ కార్యవత్తాం నివేథ్య హ
వరుణేనాభ్యనుజ్ఞాతౌ నాగలొకం విచేరతుః
9 నారథః సర్వభూతానామ అన్తర భూమినివాసినామ
జానంశ చకార వయాఖ్యానం యన్తుః సర్వమ అశేషతః
10 [నారథ]
థృష్టస తే వరుణస తాత పుత్రపౌత్ర సమావృతః
పశ్యొథక పతేః సదానం సర్వతొభథ్రమ ఋథ్ధిమత
11 ఏష పుత్రొ మహాప్రాజ్ఞొ వరుణస్యేహ గొపతేః
ఏష తం శీలవృత్తేన శౌచేన చ విశిష్యతే
12 ఏషొ ఽసయ పుత్రొ ఽభిమతః పుష్కరః పుష్కరేక్షణః
రూపవాన థర్శనీయశ చ సొమపుత్ర్యా వృతః పతిః
13 జయొత్స్నా కాలీతి యామ ఆహుర థవితీయాం రూపతః శరియమ
ఆథిత్యస్యైవ గొః పుత్రొ జయేష్టః పుత్రః కృతః సమృతః
14 భవనం పశ్య వారుణ్యా యథ ఏతత సర్వకాఞ్చనమ
యాం పరాప్య సురతాం పరాప్తాః సురాః సురపతేః సఖే
15 ఏతాని హృతరాజ్యానాం థైతేయానాం సమ మాతలే
థీప్యమానాని థృశ్యన్తే సర్వప్రహరణాన్య ఉత
16 అక్షయాణి కిలైతాని వివర్తన్తే సమ మాతలే
అనుభావ పరయుక్తాని సురైర అవజితాని హ
17 అత్ర రాక్షస జాత్యశ చ భూతజాత్యశ చ మాతలే
థివ్యప్రహరణాశ చాసన పూర్వథైవతనిర్మితాః
18 అగ్నిర ఏష మహార్చిష్మాఞ జాగర్తి వరుణ హరథే
వైష్ణవం చక్రమ ఆవిథ్ధం విధూమేన హవిష్మతా
19 ఏష గాణ్డీమయశ చాపొ లొకసంహార సంభృతః
రక్ష్యతే థైవతైర నిత్యం యతస తథ గాణ్డివం ధనుః
20 ఏష కృత్యే సముత్పన్నే తత తథ ధారయతే బలమ
సహస్రశతసంఖ్యేన పరాణేన సతతం ధరువమ
21 అశాస్యాన అపి శాస్త్య ఏష రక్షొ బన్ధుషు రాజసు
సృష్టః పరదమజొ థణ్డొ బరాహ్మణా బరహ్మవాథినా
22 ఏతచ ఛత్రం నరేన్థ్రాణాం మహచ ఛక్రేణ భాషితమ
పుత్రాః సలిలరాజస్య ధారయన్తి మహొథయమ
23 ఏతత సలిలరాజస్య ఛత్రం ఛత్రగృహే సదితమ
సర్వతః సలిలం శీతం జీమూత ఇవ వర్షతి
24 ఏతచ ఛత్రాత పరిభ్రష్టం సలిలం సొమనిర్మలమ
తమసా మూర్ఛితం యాతి యేన నార్ఛతి థర్శనమ
25 బహూన్య అథ్భుతరూపాణి థరష్టవ్యానీహ మాతలే
తవ కార్యొపరొధస తు తస్మాథ గచ్ఛావ మాచిరమ