ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 94)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తస్మిన్న అభిహితే వాక్యే కేశవేన మహాత్మనా
సతిమితా హృష్టరొమాణ ఆసన సర్వే సభాసథః
2 కః సవిథ ఉత్తరమ ఏతస్మాథ వక్తుమ ఉత్సహతే పుమాన
ఇతి సర్వే మనొభిస తే చిన్తయన్తి సమ పార్దివాః
3 తదా తేషు చ సర్వేషు తూష్ణీంభూతేషు రాజసు
జామథగ్న్య ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత కురుసంసథి
4 ఇమామ ఏకొపమాం రాజఞ శృణు సత్యామ అశఙ్కితః
తాం శరుత్వా శరేయ ఆథత్స్వ యథి సాధ్వ ఇతి మన్యసే
5 రాజా థమ్భొథ్భవొ నామ సార్వభౌమః పురాభవత
అఖిలాం బుభుజే సర్వాం పృదివీమ ఇతి నః శరుతమ
6 స సమ నిత్యం నిశాపాయే పరాతర ఉత్దాయ వీర్యవాన
బరాహ్మణాన కషత్రియాంశ చైవ పృచ్ఛన్న ఆస్తే మహారదః
7 అస్తి కశ చిథ విశిష్టొ వా మథ్విధొ వా భవేథ యుధి
శుథ్రొ వైశ్యః కషత్రియొ వా బరాహ్మణొ వాపి శస్త్రభృత
8 ఇతి బరువన్న అన్వచరత స రాజా పృదివీమ ఇమామ
థర్పేణ మహతా మత్తః కం చిథ అన్యమ అచిన్తయన
9 తం సమ వైథ్యా అకృపణా బరాహ్మణాః సర్వతొ ఽభయాః
పరత్యషేధన్త రాజానం శలాఘమానం పునః పునః
10 పరతిషిధ్యమానొ ఽపయ అసకృత పృచ్ఛత్య ఏవ స వై థవిజాన
అభిమానీ శరియా మత్తస తమ ఊచుర బరాహ్మణాస తథా
11 తపస్వినొ మహాత్మానొ వేథ వరతసమన్వితాః
ఉథీర్యమాణం రాజానం కరొధథీప్తా థవిజాతయః
12 అనేకజననం సఖ్యం యయొః పురుషసింహయొః
తయొస తవం న సమొ రాజన భవితాసి కథా చన
13 ఏవమ ఉక్తః స రాజా తు పునః పప్రచ్ఛ తాన థవిజాన
కవ తౌ వీరౌ కవ జన్మానౌ కిం కర్మాణౌ చ కౌ చ తౌ
14 [బరాహ్మణాహ]
నరొ నారాయణశ చైవ తాపసావ ఇతి నః శరుతమ
ఆయాతౌ మానుషే లొకే తాభ్యాం యుధ్యస్వ పార్దివ
15 శరూయతే తౌ మహాత్మానౌ నరనారాయణావ ఉభౌ
తపొ ఘొరమ అనిర్థేశ్యం తప్యేతే గన్ధమాథనే
16 [రామ]
స రాజా మహతీం సేనాం యొజయిత్వా షడఙ్గినీమ
అమృష్యమాణః సంప్రాయాథ యత్ర తావ అపరాజితౌ
17 స గత్వా విషమం ఘొరం పర్వతం గన్ధమాథనమ
మృగయాణొ ఽనవగచ్ఛత తౌ తాపసావ అపరాజితౌ
18 తౌ థృష్ట్వా కషుత్పిపాసాభ్యాం కృశౌ ధమని సంతతౌ
శీతవాతాతపైశ చైవ కర్శితౌ పురుషొత్తమౌ
అభిగమ్యొపసంగృహ్య పర్యపృచ్ఛథ అనామయమ
19 తమ అర్చిత్వా మూలఫలైర ఆసనేనొథకేన చ
నయమన్త్రయేతాం రాజానం కిం కార్యం కరియతామ ఇతి
20 [థమ్భౌథ్భవ]
బాహుభ్యాం మే జితా భూమిర నిహతాః సర్వశత్రవః
భవథ్భ్యాం యుథ్ధమ ఆకాఙ్క్షన్న ఉపయాతొ ఽసమి పర్వతమ
ఆతిద్యం థీయతామ ఏతత కాఙ్క్షితం మే చిరం పరతి
21 [నరనారాయణౌ]
అపేతక్రొధలొభొ ఽయమ ఆశ్రమొ రాజసత్తమ
న హయ అస్మిన్న ఆశ్రమే యుథ్ధం కుతః శస్త్రం కుతొ ఽనృజుః
అన్యత్ర యుథ్ధమ ఆకాఙ్క్ష్వ బహవః కషత్రియా కషితౌ
22 [ర]
ఉచ్యమానస తదాపి సమ భూయ ఏవాభ్యభాషత
పునః పునః కషమ్యమాణః సాన్త్వ్యమానశ చ భారత
థమ్భొథ్భవొ యుథ్ధమ ఇచ్ఛన్న ఆహ్వయత్య ఏవ తాపసౌ
23 తతొ నరస తవ ఇషీకాణాం ముష్టిమ ఆథాయ కౌరవ
అబ్రవీథ ఏహి యుధ్యస్వ యుథ్ధకాముక కషత్రియ
24 సర్వశస్త్రాణి చాథత్స్వ యొజయస్వ చ వాహినీమ
అహం హి తే వినేష్యామి యుథ్ధశ్రథ్ధామ ఇతః పరమ
25 [థ]
యథ్య ఏతథ అస్త్రమ అస్మాసు యుక్తం తాపస మన్యసే
ఏతేనాపి తవయా యొత్స్యే యుథ్ధార్దీ హయ అహమ ఆగతః
26 [ర]
ఇత్య ఉక్త్వా శరవర్షేణ సర్వతః సమవాకిరత
థమ్భొథ్భవస తాపసం తం జిఘాంసుః సహ సైనికః
27 తస్య తాన అస్యతొ ఘొరాన ఇషూన పరతనుచ ఛిథః
కథర్దీ కృత్యస మునిర ఇషీకాభిర అపానుథత
28 తతొ ఽసమై పరాసృజథ ఘొరమ ఐషీకమ అపరాజితః
అస్త్రమ అప్రతిసంధేయం తథ అథ్భుతమ ఇవాభవత
29 తేషామ అక్షీణి కర్ణాంశ చ నస్తకాంశ చైవ మాయయా
నిమిత్తవేధీ స మునిర ఇషీకాభిః సమర్పయత
30 స థృష్ట్వా శవేతమ ఆకాశమ ఇషీకాభిః సమాచితమ
పాథయొర నయపతథ రాజా సవస్తి మే ఽసత్వ ఇతి చాబ్రవీత
31 తమ అబ్రవీన నరొ రాజఞ శరణ్యః శరణైషిణామ
బరహ్మణ్యొ భవ ధర్మాత్మా మా చ సమైవం పునః కృదాః
32 మా చ థర్పసమావిష్టః కషేప్సీః కాంశ చిత కథా చన
అల్పీయాంసం విశిష్టం వా తత తే రాజన పరం హితమ
33 కృతప్రజ్ఞొ వీతలొభొ నిరహంకార ఆత్మవాన
థాన్తః కషాన్తొ మృథుః కషేమః పరజాః పాలయ పార్దివ
34 అనుజ్ఞాతః సవస్తి గచ్ఛ మైవం భూయః సమాచరేః
కుశలం బరాహ్మణాన పృచ్ఛేర ఆవయొర వచనాథ భృశమ
35 తతొ రాజా తయొః పాథావ అభివాథ్య మహాత్మనొః
పరత్యాజగామ సవపురం ధర్మం చైవాచినొథ భృశమ
36 సుమహచ చాపి తత కర్మ యన నరేణ కృతం పురా
తతొ గుణైః సుబహుభిః శరేష్ఠొ నారాయణొ ఽభవత
37 తస్మాథ యావథ ధనుఃశ్రేష్ఠే గాణ్డీవే ఽసవ్రం న యుజ్యతే
తావత తవం మానమ ఉత్సృజ్య గచ్ఛ రాజన ధనంజయమ
38 కాకుథీకం శుకం నాకమ అక్షిసంతర్జనం తదా
సంతానం నర్తనం ఘొరమ ఆస్యమ ఓథకమ అష్టమమ
39 ఏతైర విథ్ధాః సర్వ ఏవ మరణం యాన్తి మానవాః
ఉన్మత్తాశ చ విచేష్టన్తే నష్టసంజ్ఞా విచేతసః
40 సవపన్తే చ పలవన్తే చ ఛర్థయన్తి చ మానవాః
మూత్రయన్తే చ సతతం రుథన్తి చ హసన్తి చ
41 అసంఖ్యేయా గుణాః పార్దే తథ విశిష్టొ జనార్థనః
తవమ ఏవ భూయొ జానాసి కున్తీపుత్రం ధనంజయమ
42 నరనారాయణౌ యౌ తౌ తావ ఏవార్జున కేశవౌ
వినాజీహి మహారాజ పరవీరౌ పురుషర్షభౌ
43 యథ్య ఏతథ ఏవం జానాసి న చ మామ అతిశఙ్కసే
ఆర్యాం మతిం సమాస్దాయ శామ్య భారత పాణ్డవైః
44 అద చేన మన్యసే శరేయొ న మే భేథొ భవేథ ఇతి
పరశామ్య భరత శరేష్ఠొ మా చ యుథ్ధే మనః కృదాః
45 భవతాం చ కురుశ్రేష్ఠ కులం బహుమతం భువి
తత తదైవాస్తు భథ్రం తే సవార్దమ ఏవానుచిన్తయ