ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 95

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 95)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
జామథగ్న్యవచః శరుత్వా కణ్వొ ఽపి భగవాన ఋషిః
థుర్యొధనమ ఇథం వాక్యమ అబ్రవీత కురుసంసథి
2 అక్షయశ చావ్యయశ చైవ బరహ్మా లొకపితామహః
తదైవ భగవన్తౌ తౌ నరనారాయణావ ఋషీ
3 ఆథిత్యానాం హి సర్వేషాం విష్ణుర ఏకః సనాతనః
అజయ్యశ చావ్యయశ చైవ శాశ్వతః పరభుర ఈశ్వరః
4 నిమిత్తమరణాస తవ అన్యే చన్థ్రసూర్యౌ మహీ జలమ
వాయుర అగ్నిస తదాకాశం గరహాస తారాగణాస తదా
5 తే చ కషయాన్తే జగతొ హిత్వా లొకత్రయం సథా
కషయం గచ్ఛన్తి వై సర్వే సృజ్యన్తే చ పునః పునః
6 ముహూర్తమరణాస తవ అన్యే మానుషా మృగపక్షిణః
తరియగ యొన్యశ చ యే చాన్యే జీవలొకచరాః సమృతాః
7 భూయిష్ఠేన తు రాజానః శరియం భుక్త్వాయుషః కషయే
మరణం పరతిగచ్ఛన్తి భొక్తుం సుకృతథుష్కృతమ
8 స భవాన ధర్మపుత్రేణ శమ కర్తుమ ఇహార్హతి
పాణ్డవాః కురవశ చైవ పాలయన్తు వసుంధరామ
9 బలవాన అహమ ఇత్య ఏవ న మన్తవ్యం సుయొధన
బలవన్తొ హి బలిభిర థృశ్యన్తే పురుషర్షభ
10 న బలం బలినాం మధ్యే బలం భవతి కౌరవ
బలవన్తొ హి తే సర్వే పాణ్డవా థేవ విక్రమాః
11 అత్రాప్య ఉథాహరన్తీమమ ఇతిహాసం పురాతనమ
మాతలేర థాతుకామస్య కన్యాం మృగయతొ వరమ
12 మతస తరైలొక్యరాజస్య మాతలిర నామ సారదిః
తస్యైకైవ కులే కన్యా రూపతొ లొకవిశ్రుతా
13 గుణకేశీతి విఖ్యాతా నామ్నా సా థేవరూపిణీ
శరియా చ వపుషా చైవ సత్రియొ ఽనయాః సాతిరిచ్యతే
14 తస్యాః పరథానసమయం మాతలిః సహ భార్యయా
జఞాత్వా విమమృశే రాజంస తత్పరః పరిచిన్తయన
15 ధిక ఖల్వ అలఘు శీలానామ ఉచ్ఛ్రితానాం యశస్వినామ
నరాణామ ఋథ్ధసత్త్వానాం కులే కన్యా పరరొహణమ
16 మాతుః కులం పితృకులం యత్ర చైవ పరథీయతే
కులత్రయం సంశయితం కురుతే కన్యకా సతామ
17 థేవ మానుషలొకౌ థవౌ మానసేనైవ చక్షుషా
అవగాహ్యైవ విచితౌ న చ మే రొచతే వరః
18 న థేవాన నైవ థితిజాన న గన్ధర్వాన న మానుషాన
అరొచయం వరకృతే తదైవ బహులాన ఋషీన
19 భార్యయా తు స సంమన్త్ర్య సహ రాత్రౌ సుధర్మయా
మాతలిర నాగలొకాయ చకార గమనే మతిమ
20 న మే థేవమనుష్యేషు గుణకేశ్యాః సమొ వరః
రూపతొ థృశ్యతే కశ చిన నాగేషు భవితా ధరువమ
21 ఇత్య ఆమన్త్ర్య సుధర్మాం స కృత్వా చాభిప్రథక్షిణమ
కన్యాం శిరస్య ఉపాఘ్రాయ పరవివేశ మహీతలమ