ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 9)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [య]
కదమ ఇన్థ్రేణ రాజేన్థ్ర సభార్యేణ మహాత్మనా
థుఃఖం పరాప్తం పరం ఘొరమ ఏతథ ఇచ్ఛామి వేథితుమ
2 [ష]
శృణు రాజన పురావృత్తమ ఇతిహాసం పురాతనమ
సభార్యేణ యదా పరాప్తం థుఃఖమ ఇథ్న్రేణ భారత
3 తవష్టా పరజాపతిర హయ ఆసీథ థేవ శరేష్ఠొ మహాతపాః
సపుత్రం వై తరిశిరసమ ఇన్థ్ర థరొహాత కిలాసృజత
4 ఐన్థ్రం స పరార్దయత సదానం విశ్వరూపొ మహాథ్యుతిః
తైస తరిభిర వథనైర ఘొరైః సూర్యేన్థు జవలనొపమైః
5 వేథాన ఏకేన సొ ఽధీతే సురామ ఏకేన చాపిబత
ఏకేన చ థిశః సర్వాః పిబన్న ఇవ నిరీక్షతే
6 స తపస్వీ మృథుర థాన్తొ ధర్మే తపసి చొథ్యతః
తపొ ఽతప్యన మహత తీవ్రం సుథుశ్చరమ అరింథమ
7 తస్య థృష్ట్వా తపొ వీర్యం సత్త్వం చామితతేజసః
విషాథమ అగమచ ఛక్ర ఇన్థ్ర్యొ ఽయం మా భవేథ ఇతి
8 కదం సజ్జేత భొగేషు న చ తప్యేన మహత తపః
వివర్ధమానస తరిశిరాః సర్వం తరిభువనం గరసేత
9 ఇతి సంచిన్త్య బహుధా బుథ్ధిమాన భరతర్షభ
ఆజ్ఞాపయత సొ ఽపసరసస తవష్టృపుత్ర పరలొభనే
10 యదా స సజ్జేత తరిశిరాః కామభొగేషు వై భృశమ
కషిప్రం కురుత గచ్ఛధ్వం పరలొభయత మాచిరమ
11 శృఙ్గారవేషాః సుశ్రొణ్యొ భావైర యుక్తా మనొహరైః
పరలొభయత భథ్రం వః శమయధ్వం భయం మమ
12 అస్వస్దం హయ ఆత్మనాత్మానం లక్షయామి వరాఙ్గనాః
భయమ ఏతన మహాఘొరం కషిప్రం నాశయతాబలాః
13 తదా యత్నం కరిష్యామః శక్ర తస్య పరలొభనే
యదా నావాప్స్యసి భయం తస్మాథ బలనిషూథన
14 నిర్థహన్న ఇవ చక్షుర్భ్యాం యొ ఽసావ ఆస్తే తపొ నిధిః
తం పరలొభయితుం థేవ గచ్ఛామః సహితా వయమ
యతిష్యామొ వశే కర్తుం వయపనేతుం చ తే భయమ
15 ఇన్థ్రేణ తాస తవ అనుజ్ఞాతా జగ్ముస తరిశిరసొ ఽనతికమ
తత్ర తా వివిధైర భావైర లొభయన్త్యొ వరాఙ్గనాః
నృత్యం సంథర్శయన్త్యశ చ తదైవాఙ్గేషు సౌష్ఠవమ
16 విచేరుః సంప్రహర్షం చ నాభ్యగచ్ఛన మహాతపాః
ఇన్థ్రియాణి వశే కృత్వా పూర్ణసాగర సంనిభః
17 తాస తు యత్నం పరం కృత్వా పునః శక్రమ ఉపస్దితాః
కృతాఞ్జలిపుటాః సర్వా థేవరాజమ అదాబ్రువన
18 న స శక్యః సుథుర్ధర్షొ ధైర్యాచ చాలయితుం పరభొ
యత తే కార్యం మహాభాగ కరియతాం తథనన్తరమ
19 సంపూజ్యాప్సరసః శక్రొ విసృజ్య చ మహామతిః
చిన్తయామ ఆస తస్యైవ వధొపాయం మహాత్మనః
20 స తూష్ణీం చిన్తయన వీరొ థేవరాజః పరతాపవాన
వినిశ్చిత మతిర ధీమాన వధే తరిశిరసొ ఽభవత
21 వజ్రమ అస్య కషిపామ్య అథ్య స కషిప్రం న భవిష్యతి
శత్రుః పరవృథ్ధొ నొపేక్ష్యొ థుర్బలొ ఽపి బలీయసా
22 శాస్త్రబుథ్ధ్యా వినిశ్చిత్య కృత్వా బుథ్ధిం వధే థృఠామ
అద వైశ్వానర నిభం ఘొరరూపం భయావహమ
ముమొచ వజ్రం సంక్రుథ్ధః శక్రస తరిశిరసం పరతి
23 స పపాత హతస తేన వజ్రేణ థృఢమ ఆహతః
పర్వతస్యేవ శిఖరం పరణున్నం మేథినీ తలే
24 తం తు వజ్రహతం థృష్ట్వా శయానమ అచలొపమమ
న శర్మ లేభే థేవేన్థ్రొ థీపితస తస్య తేజసా
హతొ ఽపి థీప్తతేజాః స జీవన్న ఇవ చ థృశ్యతే
25 అభితస తత్ర తక్షాణాం ఘటమానం శచీపతిః
అపశ్యథ అబ్రవీచ చైనం స తవరం పాకశాసనః
కషిప్రం ఛిన్ధి శిరాంస్య అస్య కురుష్వ వచనం మమ
26 మహాస్కన్ధొ భృశం హయ ఏష పరశుర న తరిష్యతి
కర్తుం చాహం న శక్ష్యామి కర్మ సథ్భిర విగర్హితమ
27 మా భైస తవం కషిప్రమ ఏతథ వై కురుష్వ వచనం మమ
మత్ప్రసాథాథ ధి తే శస్త్రవర్జ కల్పం భవిష్యతి
28 కం భవన్తమ అహం విథ్యాం ఘొరకర్మాణమ అథ్య వై
ఏతథ ఇచ్ఛామ్య అహం శరొతుం తత్త్వేన కదయస్వ మే
29 అహమ ఇన్థ్రొ థేవరాజస తక్షన విథితమ అస్తు తే
కురుష్వైతథ యదొక్తం మే తక్షన మా తవం విచారయ
30 కరూరేణ నాపత్రపసే కదం శక్రేహ కర్మణా
ఋషిపుత్రమ ఇమం హత్వా బరహ్మహత్యా భయం న తే
31 పశ్చాథ ధర్మం చరిష్యామి పావనార్దం సుథుశ్చరమ
శత్రుర ఏష మహావీర్యొ వజ్రేణ నిహతొ మయా
32 అథ్యాపి చాహమ ఉథ్విగ్నస తక్షన్న అస్మాథ బిభేమి వై
కషిప్రం ఛిన్ధి శిరాంసి తవం కరిష్యే ఽనుగ్రహం తవ
33 శిరః పశొస తే థాస్యన్తి భాగం యజ్ఞేషు మానవాః
ఏష తే ఽనుగ్రహస తక్షన కషిప్రం కురు మమ పరియమ
34 ఏతచ ఛరుత్వా తు తక్షా స మహేన్థ్ర వచనం తథా
శిరాంస్య అద తరిశిరసః కుఠారేణాఛినత తథా
35 నికృత్తేషు తతస తేషు నిష్క్రామంస తరిశిరాస తవ అద
కపిఞ్జలాస తిత్తిరాశ చ కలవిఙ్కాశ చ సర్వశః
36 యేన వేథాన అధీతే సమ పిబతే సొమమ ఏవ చ
తస్మాథ వక్త్రాన నివిష్పేతుః కషిప్రం తస్య కపిఞ్జలాః
37 యేన సర్వా థిశొ రాజన పీబన్న ఇవ నిరీక్షతే
తస్మాథ వక్త్రాథ వినిష్పేతుస తిత్తిరాస తస్య పాణ్డవ
38 యత సురాపం తు తస్యాసీథ వక్త్రం తరిశిరసస తథా
కలవిఙ్కా వినిష్పేతుస తేనాస్య భరతర్షభ
39 తతస తేషు నికృత్తేషు విజ్వరొ మఘవాన అభూత
జగామ తరిథివం హృష్టస తక్షాపి సవగృహాన యయౌ
40 తవష్టా పరజాపతిః శరుత్వా శక్రేణాద హతం సుతమ
కరొధసంరక్తనయన ఇథం వచనమ అబ్రవీత
41 తప్యమానం తపొనిత్యం కషాన్తం థాన్తం జితేన్థ్రియమ
అనాపరాధినమ యస్మాత పుత్రం హింసితవాన మమ
42 తస్మాచ ఛక్ర వధార్దాయ వృత్రమ ఉత్పాథయామ్య అహమ
లొకాః పశ్యన్తు మే వీర్యం తపసశ చ బలం మహత
స చ పశ్యతు థేవేన్థ్రొ థురాత్మా పాపచేతనః
43 ఉపస్పృశ్య తతః కరుథ్ధస తపస్వీ సుమహాయశాః
అగ్నిం హుత్వా సముత్పాథ్య ఘొరం వృత్రమ ఉవాచ హ
ఇన్థ్రశత్రొ వివర్ధస్వ పరభావాత తపసొ మమ
44 సొ ఽవర్ధత థివం సతబ్ధ్వా సూర్యవైశ్వానరొపమః
కిం కరొమీతి చొవాచ కాలసూర్య ఇవొథితః
శక్రం జహీతి చాప్య ఉక్తొ జగామ తరిథివం తతః
45 తతొ యుథ్ధం సమభవథ వృత్రవాసవయొస తథా
సంక్రుథ్ధయొర మహాఘొరం పరసక్తం కురుసత్తమ
46 తతొ జగ్రాహ థేవేన్థ్రం వృత్రొ వీరః శతక్రతుమ
అపావృత్య స జగ్రాస వృత్రః కరొధసమన్వితః
47 గరస్తే వక్త్రేణ శక్రే తు సంభ్రాన్తాస తరిథశాస తథా
అసృజంస తే మహాసత్త్వా జృమ్భికాం వృత్రనాశినీమ
48 విజృమ్భమాణస్య తతొ వృత్రస్యాస్యాథ అపావృతాత
సవాన్య అఙ్గాన్య అభిసంక్షిప్య నిష్క్రాన్తొ బలసూథనః
తతః పరభృతి లొకేషు జృమ్భికా పరాణిసంశ్రితా
49 జహృషుశ చ సురాః సర్వే థృష్ట్వా శక్రం వినిఃసృతమ
తతః పరవవృతే యుథ్ధం వృత్రవాసవయొః పునః
సంరబ్ధయొస తథా ఘొరం సుచిరం భరతర్షభ
50 యథా వయవర్ధత రణే వృత్రొ బలసమన్వితః
తవష్టుస తపొబలాథ విథ్వాంస తథా శక్రొ నయవర్తత
51 నివృత్తే తు తథా థేవా విషాథమ అగమన పరమ
సమేత్య శక్రేణ చ తే తవష్టుస తేజొ విమొహితాః
అమన్త్రయన్త తే సర్వే మునిభిః సహ భారత
52 కిం కార్యమ ఇతి తే రాజన విచిన్త్య భయమొహితాః
జగ్ముః సర్వే మహాత్మానం మనొభిర విష్ణుమ అవ్యయమ
ఉపవిష్టా మన్థరాగ్రే సర్వే వృత్రవధేప్సవః