ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 10)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ఇ]
సర్వం వయాప్తమ ఇథం థేవా వృత్రేణ జగథ అవ్యయమ
న హయ అస్య సథృశం కిం చిత పరతిఘాతాయ యథ భవేత
2 సమర్దొ హయ అభవం పూర్వమ అసమర్దొ ఽసమి సాంప్రతమ
కదం కుర్యాం ను భథ్రం వొ థుష్ప్రధర్షః స మే మతః
3 తేజస్వీ చ మహాత్మా చ యుథ్ధే చామితవిక్రమః
గరసేత తరిభువనం సర్వం స థేవాసురమానుషమ
4 తస్మాథ వినిశ్చయమ ఇమం శృణుధ్వం మే థివౌకసః
విష్ణొః కషయమ ఉపాగమ్య సమేత్య చ మహాత్మనా
తేన సంమన్త్ర్య వేత్స్యామొ వధొపాయం థురాత్మనః
5 ఏవమ ఉక్తే మఘవతా థేవాః సర్షిగణాస తథా
శరణ్యం శరణం థేవం జగ్ముర విష్ణుం మహాబలమ
6 ఊచుశ చ సర్వే థేవేశం విష్ణుం వృత్ర భయార్థితాః
తవయా లొకాస తరయః కరాన్తాస తరిభిర విక్రమణైః పరభొ
7 అమృతం చాహృతం విష్ణొ థైత్యాశ చ నిహతా రణే
బలిం బథ్ధ్వా మహాథైత్యం శక్రొ థేవాధిపః కృతః
8 తవం పరభుః సర్వలొకానాం తవయా సర్వమ ఇథం తతమ
తవం హి థేవమహాథేవః సర్వలొకనమస్కృతః
9 గతిర భవ తవం థేవానాం సేన్థ్రాణామ అమరొత్తమ
జగథ వయాప్తమ ఇథం సర్వం వృత్రేణాసురసూథన
10 అవశ్యం కరణీయం మే భవతాం హితమ ఉత్తమమ
తస్మాథ ఉపాయం వక్ష్యామి యదాసౌ న భవిష్యతి
11 గచ్ఛధ్వం సర్షిగన్ధర్వా యత్రాసౌ విశ్వరూపధృక
సామ తస్య పరయుఞ్జధ్వం తత ఏనం విజేష్యద
12 భవిష్యతి గతిర థేవాః శక్రస్య మమ తేజసా
అథృశ్యశ చ పరవేక్ష్యామి వజ్రమ అస్యాయుధొత్తమమ
13 గచ్ఛధ్వమ ఋషిభిః సార్ధం గన్ధర్వైశ చ సురొత్తమాః
వృత్రస్య సహ శక్రేణ సంధిం కురుత మాచిరమ
14 ఏవమ ఉక్తాస తు థేవేన ఋషయస తరిథశాస తదా
యయుః సమేత్య సహితాః శక్రం కృత్వా పురఃసరమ
15 సమీపమ ఏత్య చ తథా సర్వ ఏవ మహౌజసః
తం తేజసా పరజ్వలితం పరతపన్తం థిశొ థశ
16 గరసన్తమ ఇవ లొకాంస తరీన సూర్యా చన్థ్రమసౌ యదా
థథృశుస తత్ర తే వృత్రం శక్రేణ సహథేవతాః
17 ఋషయొ ఽద తతొ ఽభయేత్య వృత్రమ ఊచుః పరియం వచః
వయాప్తం జగథ ఇథం సర్వం తేజసా తవ థుర్జయ
18 న చ శక్నొషి నిర్జేతుం వాసవం భూరివిక్రమమ
యుధ్యతొశ చాపి వాం కాలొ వయతీతః సుమహాన ఇహ
19 పీడ్యన్తే చ పరజాః సర్వాః స థేవాసురమానవాః
సఖ్యం భవతు తే వృత్ర శక్రేణ సహ నిత్యథా
అవాప్స్యసి సుఖం తవం చ శక్ర లొకాంశ చ శాశ్వతాన
20 ఋషివాక్యం నిశమ్యాద స వృత్రః సుమహాబలః
ఉవాచ తాంస తథా సర్వాన పరణమ్య శిరసాసురః
21 సర్వే యూయం మహాభాగా గన్ధర్వాశ చైవ సర్వశః
యథ బరూత తచ ఛరుతం సర్వం మమాపి శృణుతానఘాః
22 సంధిః కదం వై భవితా మమ శక్రస్య చొభయొః
తేజసొర హి థవయొర థేవాః సఖ్యం వై భవితా కదమ
23 [రసయహ]
సకృత సతాం సంగతం లిప్సితవ్యం; తతః పరం భవితా భవ్యమ ఏవ
నాతిక్రమేత సత్పురుషేణ సంగతం; తస్మాత సతాం సంగతం లిప్సితవ్యమ
24 థృఢం సతాం సంగతం చాపి నిత్యం; బరూయాచ చార్దం హయ అర్దకృచ్ఛ్రేషు ధీరః
మహార్దవత సత పరుషేణ సంగతం; తస్మాత సన్తం న జిఘాంసేత ధీరః
25 ఇన్థ్రః సతాం సంమతశ చ నివాసశ చ మహాత్మనామ
సత్యవాథీ హయ అథీనశ చ ధర్మవిత సువినిశ్చితః
26 తేన తే సహ శక్రేణ సంధిర భవతు శాశ్వతః
ఏవం విశ్వాసమ ఆగచ్ఛ మా తే భూథ బుథ్ధిర అన్యదా
27 మహర్షివచనం శరుత్వా తాన ఉవాచ మహాథ్యుతిః
అవశ్యం భగవన్తొ మే మాననీయాస తపస్వినః
28 బరవీమి యథ అహం థేవాస తత సర్వం కరియతామ ఇహ
తతః సర్వం కరిష్యామి యథ ఊచుర మాం థవిజర్షభాః
29 న శుష్కేణ న చార్థ్రేణ నాశ్మనా న చ థారుణా
న శస్రేణ న వజ్రేణ న థివా న తదా నిశి
30 వధ్యొ భవేయం విప్రేన్థ్రాః శక్రస్య సహ థైవతైః
ఏవం మే రొచతే సంధిః శక్రేణ సహ నిత్యథా
31 బాఢమ ఇత్య ఏవ ఋషయస తమ ఊచుర భరతర్షభ
ఏవం కృతే తు సంధానే వృత్రః పరముథితొ ఽభవత
32 యత్తః సథాభవచ చాపి శక్రొ ఽమర్షసమన్వితః
వృత్రస్య వధసంయుక్తాన ఉపాయాన అనుచిన్తయన
రన్ధ్రాన్వేషీ సముథ్విగ్నః సథాభూథ బలవృత్రహా
33 స కథా చిత సముథ్రాన్తే తమ అపశ్యన మహాసురమ
సంధ్యాకాల ఉపావృత్తే ముహూర్తే రమ్యథారుణే
34 తతః సంచిన్త్య భగవాన వరథానం మహాత్మనః
సంధ్యేయం వర్తతే రౌథ్రా న రాత్రిర థివసం న చ
వృత్రశ చాపశ్య వధ్యొ ఽయం మమ సర్వహరొ రిపుః
35 యథి వృత్రం న హన్మ్య అథ్య వఞ్చయిత్వా మహాసురమ
మహాబలం మహాకాయం న మే శరేయొ భవిష్యతి
36 ఏవం సంచిన్తయన్న ఏవ శక్రొ విష్ణుమ అనుస్మరన
అద ఫేనం తథాపశ్యత సముథ్రే పర్వతొపమమ
37 నాయం శుష్కొ న చార్థ్రొ ఽయం న చ శస్త్రమ ఇథం తదా
ఏనం కషేప్స్యామి వృత్రస్య కషణాథ ఏవ నశిష్యతి
38 సవజ్రమ అద ఫేనం తం కషిప్రం వృత్రే నిసృష్టవాన
పరవిశ్య ఫేనం తం విష్ణుర అద వృత్రం వయనాశయత
39 నిహతే తు తతొ వృత్రే థిశొ వితిమిరాభవన
పరవవౌ చ శివొ వాయుః పరజాశ చ జహృషుస తథా
40 తతొ థేవాః స గన్ధర్వా యక్షరాక్షస పన్నగాః
ఋషయశ చ మహేన్థ్రం తమ అస్తువన వివిధైః సతవైః
41 నమస్కృతః సర్వభూతైః సర్వభూతాని సాన్త్వయన
హతశత్రుః పరహృష్టాత్మా వాసవః సహ థైవతైః
విష్ణుం తరిభువనశ్రేష్ఠం పూజయామ ఆస ధర్మవిత
42 తతొ హతే మహావీర్యే వృత్రే థేవభయంకరే
అనృతేనాభిభూతొ ఽభూచ ఛక్రః పరమథుర్మనాః
తరైశీర్షయాభిభూతశ చ స పూర్వం బరహ్మహత్యయా
43 సొ ఽనతమ ఆశ్రిత్య లొకానాం నష్టసంజ్ఞొ విచేతనః
న పరాజ్ఞాయత థేవేన్థ్రస తవ అభిభూతః సవకల్మషైః
పరతిచ్ఛన్నొ వసత్య అప్సు చేష్టమాన ఇవొరగః
44 తతః పరనష్టే థేవేన్థ్రే బరహ్మహత్యా భయార్థితే
భూమిః పరధ్వస్త సంకాశా నిర్వృక్షా శుష్కకాననా
విచ్ఛిన్నస్రొతసొ నథ్యః సరాంస్య అనుథకాని చ
45 సంక్షొభశ చాపి సత్త్వానామ అకృతొ ఽభవత
థేవాశ చాపి భృశం తరస్తాస తదా సర్వే మహర్షయః
46 అరాజకం జగత సర్వమ అభిభూతమ ఉపథ్రవైః
తతొ భీతాభవన థేవాః కొ నొ రాజా భవేథ ఇతి
47 థివి థేవర్షయశ చాపి థేవరాజవినాకృతాః
న చ సమ కశ చిథ థేవానాం రాజ్యాయ కురుతే మనః