ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 8)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
శల్యః శరుత్వా తు థూతానాం సైన్యేన మహతా వృతః
అభ్యయాత పాణ్డవాన రాజన సహ పుత్రైర మహారదైః
2 తస్య సేనానివేశొ ఽభూథ అధ్యర్ధమ ఇవ యొజనమ
తదా హి బహులాం సేనాం స బిభర్తి నరర్షభః
3 విచిత్రకవచాః శూరా విచిత్రధ్వజకార్ముకాః
విచిత్రాభరణాః సర్వే విచిత్రరదవాహనాః
4 సవథేశవేషాభరణా వీరాః శతసహస్రశః
తస్య సేనా పరణేతారొ బభూవుః కషత్రియర్షభాః
5 వయదయన్న ఇవ భూతాని కమ్పయన్న ఇవ మేథినీమ
శనైర విశ్రామయన సేనాం స యయౌ యేన పాణ్డవః
6 తతొ థుర్యొధనః శరుత్వా మహాసేనం మహారదమ
ఉపాయాన్తమ అభిథ్రుత్య సవయమ ఆనర్చ భారత
7 కారయామ ఆస పూజార్దం తస్య థుర్యొధనః సభాః
రమణీయేషు థేశేషు రత్నచిత్రాః సవలంకృతాః
8 స తాః సభాః సమాసాథ్య పూజ్యమానొ యదామరః
థుర్యొధనస్య సచివైర థేశే థేశే యదార్హతః
ఆజగామ సభామ అన్యాం థేవావసద వర్చసమ
9 స తత్ర విషయైర యుక్తః కల్యాణైర అతిమానుషైః
మేనే ఽభయధికమ ఆత్మానమ అవమేనే పురంథరమ
10 పప్రచ్ఛ స తతః పరేష్యాన పరహృష్టః కషత్రియర్షభః
యుధిష్ఠిరస్య పురుషాః కే ను చక్రుః సభా ఇమాః
ఆనీయన్తాం సభా కారాః పరథేయార్హా హి మే మతాః
11 గూఢొ థుర్యొధనస తత్ర థర్శయామ ఆస మాతులమ
తం థృష్ట్వా మథ్రరాజస తు జఞాత్వా యత్నం చ తస్య తమ
పరిష్వజ్యాబ్రవీత పరీత ఇష్టొ ఽరదొ గృహ్యతామ ఇతి
12 సత్యవాగ భవ కల్యాణ వరొ వై మమ థీయతామ
సర్వసేనా పరణేతా మే భవాన భవితుమ అర్హతి
13 కృతమ ఇత్య అబ్రవీచ ఛల్యః కిమ అన్యత కరియతామ ఇతి
కృతమ ఇత్య ఏవ గాన్ధారిః పరత్యువాచ పునః పునః
14 స తదా శల్యమ ఆమన్త్ర్య పునర ఆయాత సవకం పురమ
శల్యొ జగామ కౌన్తేయాన ఆఖ్యాతుం కర్మ తస్య తత
15 ఉపప్లవ్యం స గత్వా తు సకన్ధావారం పరవిశ్య చ
పాణ్డవాన అద తాన సర్వాఞ శల్యస తత్ర థథర్శ హ
16 సమేత్య తు మహాబాహుః శల్యః పాణ్డుసుతైస తథా
పాథ్యమ అర్ఘ్యం చ గాం చైవ పరత్యగృహ్ణాథ యదావిధి
17 తతః కుశలపూర్వం స మథ్రరాజొ ఽరిసూథనః
పరీత్యా పరమయా యుక్తః సమాశ్లిష్య యుధిష్ఠిరమ
18 తదా భీమార్జునౌ హృష్టౌ సవస్రీయౌ చ యమావ ఉభౌ
ఆసనే చొపవిష్టస తు శల్యః పార్దమ ఉవాచ హ
19 కుశలం రాజశార్థూల కచ చిత తే కురునన్థన
అరణ్యవాసాథ థిష్ట్యాసి విముక్తొ జయతాం వర
20 సుథుష్కరం కృతం రాజన నిర్జనే వసతా వనే
భరాతృభిః సహ రాజేన్థ్ర కృష్ణయా చానయా సహ
21 అజ్ఞాతవాసం ఘొరం చ వసతా థుష్కరం కృతమ
థుఃఖమ ఏవ కుతః సౌఖ్యం రాజ్యభ్రష్టస్య భారత
22 థుఃఖస్యైతస్య మహతొ ధార్తరాష్ట్ర కృతస్య వై
అవాప్స్యసి సుఖం రాజన హత్వా శత్రూన పరంతప
23 విథితం తే మహారాజ లొకతత్త్వం నరాధిప
తస్మాల లొభకృతం కిం చిత తవ తాత న విథ్యతే
24 తతొ ఽసయాకదయథ రాజా థుయొధన సమాగమమ
తచ చ శుశ్రూషితం సర్వం వరథానం చ భారత
25 సుకృతం తే కృతం రాజన పరహృష్టేనాన్తరాత్మనా
థుర్యొధనస్య యథ వీర తవయా వాచా పరతిశ్రుతమ
ఏకం తవ ఇచ్ఛామి భథ్రం తే కరియమాణం మహీపతే
26 భవాన ఇహ మహారాజ వాసుథేవ సమొ యుధి
కర్ణార్జునాభ్యాం సంప్రాప్తే థవైరదే రాజసత్తమ
కర్ణస్య భవతా కార్యం సారద్యం నాత్ర సంశయః
27 తత్ర పాల్యొ ఽరజునొ రాజన యథి మత్ప్రియమ ఇచ్ఛసి
తేజొవధశ చ తే కార్యః సౌతేర అస్మజ జయా వహః
అకర్తవ్యమ అపి హయ ఏతత కర్తుమ అర్హసి మాతుల
28 శృణు పాణ్డవ భథ్రం తే యథ బరవీషి థురాత్మనః
తేజొవధనిమిత్తం మాం సూతపుత్రస్య సంయుగే
29 అహం తస్య భవిష్యామి సంగ్రామే సారదిర ధరువమ
వాసుథేవేన హి సమం నిత్యం మాం స హి మన్యతే
30 తస్యాహం కురుశార్థూల పరతీపమ అహితం వచః
ధరువం సంకదయిష్యామి యొథ్ధుకామస్య సంయుగే
31 యదా స హృతథర్పశ చ హృతతేజాశ చ పాణ్డవ
భవిష్యతి సుఖం హన్తుం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
32 ఏవమ ఏతత కరిష్యామి యదా తాత తవమ ఆత్ద మామ
యచ చాన్యథ అపి శక్ష్యామి తత కరిష్యామి తే పరియమ
33 యచ చ థుఃఖం తవయా పరాప్తం థయూతే వై కృష్ణయా సహ
పరుషాణి చ వాక్యాని సూతపుత్ర కృతాని వై
34 జటాసురాత పరిక్లేశః కీచకాచ చ మహాథ్యుతే
థరౌపథ్యాధిగతం సర్వం థమయన్త్యా యదాశుభమ
35 సర్వం థుఃఖమ ఇథం వీర సుఖొథర్కం భవిష్యతి
నాత్ర మన్యుస తవయా కార్యొ విధిర హి బలవత్తరః
36 థుఃఖాని హి మహాత్మానః పరాప్నువన్తి యుధిష్ఠిర
థేవైర అపి హి థుఃఖాని పరాప్తాని జగతీపతే
37 ఇన్థ్రేణ శరూయతే రాజన సభార్యేణ మహాత్మనా
అనుభూతం మహథ థుఃఖం థేవరాజేన భారత