ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 7)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
గతే థవారవతీం కృష్ణే బలథేవే చ మాధవే
సహ వృష్ణ్యన్ధకైః సర్వైర భొజైశ చ శతశస తదా
2 సర్వమ ఆగమయామ ఆస పాణ్డవానాం విచేష్టితమ
ధృతరాష్ట్రాత్మజొ రాజా థూతైః పరణిహితైశ చరైః
3 స శరుత్వా మాధవం యాతం సథశ్వైర అనిలొపమైః
బలేన నాతిమహతా థవారకామ అభ్యయాత పురీమ
4 తమ ఏవ థివసం చాపి కౌన్తేయః పాణ్డునన్థనః
ఆనర్తనగరీం రమ్యాం జగామాశు ధనంజయః
5 తౌ యాత్వా పురుషవ్యాఘ్రౌ థవారకాం కురునన్థనౌ
సుప్తం థథృశతుః కృష్ణం శయానం చొపజగ్మతుః
6 తతః శయానే గొవిన్థే పరవివేశ సుయొధనః
ఉచ్ఛీర్షతశ చ కృష్ణస్య నిషసాథ వరాసనే
7 తతః కిరీటీ తస్యాను పరవివేశ మహామనాః
పరశ్చార్ధే చ స కృష్ణస్య పరహ్వొ ఽతిష్ఠత కృతాఞ్జలిః
8 పరతిబుథ్ధః స వార్ష్ణేయొ థథర్శాగ్రే కిరీటినమ
స తయొః సవాగతం కృత్వా యదార్దం పరతిపూజ్య చ
తథ ఆగమనజం హేతుం పప్రచ్ఛ మధుసూథనః
9 తతొ థుర్యొధనః కృష్ణమ ఉవాచ పరహసన్న ఇవ
విగ్రహే ఽసమిన భవాన సాహ్యం మమ థాతుమ ఇహార్హతి
10 సమం హి భవతః సఖ్యం మయి చైవార్జునే ఽపి చ
తదా సంబన్ధకం తుల్యమ అస్మాకం తవయి మాధవ
11 అహం చాభిగతః పూర్వం తవామ అథ్య మధుసూథన
పూర్వం చాభిగతం సన్తొ భజన్తే పూర్వసారిణః
12 తవం చ శరేష్ఠతమొ లొకే సతామ అథ్య జనార్థన
సతతం సంమతశ చైవ సథ్వృత్తమ అనుపాలయ
13 భవాన అభిగతః పూర్వమ అత్ర మే నాస్తి సంశయః
థృష్టస తు పరదమం రాజన మయా పార్దొ ధనంజయః
14 తవ పూర్వాభిగమనాత పూర్వం చాప్య అస్య థర్శనాత
సాహాయ్యమ ఉభయొర ఏవ కరిష్యామి సుయొధన
15 పరవారణం తు బాలానాం పూర్వం కార్యమ ఇతి శరుతిః
తస్మాత పరవారణం పూర్వమ అర్హః పార్దొ ధనంజయః
16 మత సంహనన తుల్యానాం గొపానామ అర్బుథం మహత
నారాయణా ఇతి ఖయాతాః సర్వే సంగ్రామయొధినః
17 తే వా యుధి థురాధర్షా భవన్త్వ ఏకస్య సైనికాః
అయుధ్యమానః సంగ్రామే నయస్తశస్త్రొ ఽహమ ఏకతః
18 ఆభ్యామ అన్యతరం పార్ద యత తే హృథ్యతరం మతమ
తథ వృణీతాం భవాన అగ్రే పరవార్యస తవం హి ధర్మతః
19 ఏవమ ఉక్తస తు కృష్ణేన కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
అయుధ్యమానం సంగ్రామే వరయామ ఆస కేశవమ
20 సహస్రాణాం సహస్రం తు యొధానాం పరాప్య భారత
కృష్ణం చాపహృతం జఞాత్వా సంప్రాప పరమాం ముథమ
21 థుర్యొధనస తు తత సైన్యం సర్వమ ఆథాయ పార్దివః
తతొ ఽభయయాథ భీమబలొ రౌహిణేయం మహాబలమ
22 సర్వం చాగమనే హేతుం స తస్మై సంన్యవేథయత
పరత్యువాచ తతః శౌరిర ధార్తరాష్ట్రమ ఇథం వచః
23 విథితం తే నరవ్యాఘ్ర సర్వం భవితుమ అర్హతి
యన మయొక్తం విరాటస్య పురా వైవాహికే తథా
24 నిగృహ్యొక్తొ హృషీకేశస తవథర్దం కురునన్థన
మయా సంబన్ధకం తుల్యమ ఇతి రాజన పునః పునః
25 న చ తథ వాక్యమ ఉక్తం వై కేశవః పరత్యపథ్యత
న చాహమ ఉత్సహే కృష్ణం వినా సదాతుమ అపి కషణమ
26 నాహం సహాయః పార్దానాం నాపి థుర్యొధనస్య వై
ఇతి మే నిశ్చితా బుథ్థిర వాసుథేవమ అవేక్ష్య హ
27 జాతొ ఽసి భారతే వంశే సర్వపార్దివపూజితే
గచ్ఛ యుధ్యస్వ ధర్మేణ కషాత్రేణ భరతర్షభ
28 ఇత్య ఏవమ ఉక్తః స తథా పరిష్వజ్య హలాయుధమ
కృష్ణం చాపహృతం జఞాత్వా యుథ్ధాన మేనే జితం జయమ
29 సొ ఽభయయాత కృతవర్మాణం ధృతరాష్ట్ర సుతొ నృపః
కృతవర్మా థథౌ తస్య సేనామ అక్షౌహిణీం తథా
30 స తేన సర్వసైన్యేన భీమేన కురునన్థనః
వృతః పరతియయౌ హృష్టః సుహృథః సంప్రహర్షయన
31 గతే థుర్యొధనే కృష్ణః కిరీటినమ అదాబ్రవీత
అయుధ్యమానః కాం బుథ్ధిమ ఆస్దాయాహం తవయా వృతః
32 భవాన సమర్దస తాన సర్వాన నిహన్తుం నాత్ర సంశయః
నిహన్తుమ అహమ అప్య ఏకః సమర్దః పురుషొత్తమ
33 భవాంస తు కీర్తిమాఁల లొకే తథ యశస తవాం గమిష్యతి
యశసా చాహమ అప్య అర్దీ తస్మాథ అసి మయా వృతః
34 సారద్యం తు తవయా కార్యమ ఇతి మే మానసం సథా
చిరరాత్రేప్సితం కామం తథ భవాన కర్తుమ అర్హతి
35 ఉపపన్నమ ఇథం పార్ద యత సపర్ధేదా మయా సహ
సారద్యం తే కరిష్యామి కామః సంపథ్యతాం తవ
36 ఏవం పరముథితః పార్దః కృష్ణేన సహితస తథా
వృతొ థాశార్హ పరవరైః పునర ఆయాథ యుధిష్ఠిరమ