ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 6

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 6)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరుపథ]
భూతానాం పరాణినః శరేష్ఠాః పరాణినాం బుథ్ధిజీవినః
బుథ్ధిమత్సు నరాః శరేష్ఠా నరాణాం తు థవిజాతయః
2 థవిజేషు వైథ్యాః శరేయాంసొ వైథ్యేషు కృతబుథ్ధయః
స భవాన కృతబుథ్ధీనాం పరధాన ఇతి మే మతిః
3 కులేన చ విశిష్టొ ఽసి వయసా చ శరుతేన చ
పరజ్ఞయానవమశ చాసి శుక్రేణాఙ్గిరసేన చ
4 విథితం చాపి తే సర్వం యదావృత్దః స కౌరవః
పాణ్డవశ చ యదావృత్తః కున్తీపుత్రొ యుధిష్ఠిరః
5 ధృతరాష్టస్య విథితే వఞ్చితాః పాణ్డవాః పరైః
విథురేణానునీతొ ఽపి పుత్రమ ఏవానువర్తతే
6 శకునిర బుథ్ధిపూర్వం హి కున్తీపుత్రం సమాహ్వయత
అనక్షజ్ఞం మతాక్షః సన కషత్రవృత్తే సదితం శుచిమ
7 తే తదా వఞ్చయిత్వా తు ధర్మపుత్రం యుధిష్ఠిరమ
న కస్యాం చిథ అవస్దాయాం రాజ్యం థాస్యన్తి వై సవయమ
8 భవాంస తు ధర్మసంయుక్తం ధృతరాష్ట్రం బరువన వచః
మనాంసి తస్య యొధానాం ధరువమ ఆవర్తయిష్యతి
9 విథురశ చాపి తథ వాక్యం సాధయిష్యతి తావకమ
భీష్మథ్రొణకృపాణాం చ భేథ్యం సంజనయిష్యతి
10 అమాత్యేషు చ భిన్నేషు యొధేషు విముఖేషు చ
పునర ఏకాగ్రకరణం తేషాం కర్మ భవిష్యతి
11 ఏతస్మిన్న అన్తరే పార్దాః సుఖమ ఏకాగ్రబుథ్ధయః
సేనా కర్మ కరిష్యన్తి థరవ్యాణాం చైవ సంచయమ
12 భిథ్యమానేషు చ సవేషు లమ్బమానే చ వై తవయి
న తదా తే కరిష్యన్తి సేనా కర్మ న సంశయః
13 ఏతత పరయొజనం చాత్ర పరాధాన్యేనొపలభ్యతే
సంగత్యా ధృతరాష్ట్రశ చ కుర్యాథ ధర్మ్యం వచస తవ
14 స భవాన ధర్మయుక్తశ చ ధర్మ్యం తేషు సమాచరన
కృపాలుషు పరిక్లేశాన పాణ్డవానాం పరకీర్తయన
15 వృథ్ధేషు కులధర్మం చ బరువన పూర్వైర అనుష్ఠితమ
విభేత్స్యతి మనాంస్య ఏషామ ఇతి మే నాత్ర సంశయః
16 న చ తేభ్యొ భయం తే ఽసతి బరాహ్మణొ హయ అసి వేథవిత
థూత కర్మణి యుక్తశ చ సదవిరశ చ విశేషతః
17 స భవాన పుష్యయొగేన ముహూర్తేన జయేన చ
కౌరవేయాన పరయాత్వ ఆశు కౌన్తేయస్యార్ద సిథ్ధయే
18 తదానుశిష్టః పరయయౌ థరుపథేన మహాత్మనా
పురొధా వృత్తసంపన్నొ నగరం నాగసాహ్వయమ