ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 5

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 5)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వాసు]
ఉపపన్నమ ఇథం వాక్యం సొమకానాం ధురం ధురే
అర్దసిథ్ధి కరం రాజ్ఞః పాణ్డవస్య మహౌజసః
2 ఏతచ చ పూర్వకార్యం నః సునీతమ అభికాఙ్క్షతామ
అన్యదా హయ ఆచరన కర్మ పురుషః సయాత సుబాలిశః
3 కిం తు సంబన్ధకం తుల్యమ అస్మాకం కురు పాణ్డుషు
యదేష్టం వర్తమానేషు పాణ్డవేషు చ తేషు చ
4 తే వివాహార్దమ ఆనీతా వయం సర్వే యదా భవాన
కృతే వివాహే ముథితా గమిష్యామొ గృహాన పరతి
5 భవాన వృథ్ధతమొ రాజ్ఞాం వయసా చ శరుతేన చ
శిష్యవత తే వయం సర్వే భవామేహ న సంశయః
6 భవన్తం ధృతరాష్ట్రశ చ సతతం బహు మన్యతే
ఆచార్యయొః సఖా చాసి థరొణస్య చ కృపస్య చ
7 స భవాన పరేషయత్వ అథ్య పాణ్డవార్ద కరం వచః
సర్వేషాం నిశ్చితం తన నః పరేషయిష్యతి యథ భవాన
8 యథి తావచ ఛమం కుర్యాన నయాయేన కురుపుంగవః
న భవేత కురు పాణ్డూనాం సౌభ్రాత్రేణ మహాన కషయః
9 అద థర్పాన్వితొ మొహాన న కుర్యాథ ధృతరాష్ట్రజః
అన్యేషాం పరేషయిత్వాచ చ పశ్చాథ అస్మాన సమాహ్వయేః
10 తతొ థుర్యొధనొ మన్థః సహామాత్యః స బాన్ధవః
నిష్టామ ఆపత్స్యతే మూఢః కరుథ్ధే గాణ్డీవధన్వని
11 [వ]
తతః సత్కృత్య వార్ష్ణేయం విరాటః పృదివీపతిః
గృహాన పరస్దాపయామ ఆస సగణం సహ బాన్ధవమ
12 థవారకాం తు గతే కృష్ణే యుధిష్ఠిరపురొగమాః
చక్రుః సాంగ్రామికం సర్వం విరాటశ చ మహీపతిః
13 తతః సంప్రేషయామ ఆస విరాటః సహ బాన్ధవైః
సర్వేషాం భూమిపాలానాం థరువపశ చ మహీపతిః
14 వచనాత కురు సింహానాం మత్స్యపాఞ్చాలయొశ చ తే
సమాజగ్ముర మహీపాలాః సంప్రహృష్టా మహాబలాః
15 తచ ఛరుత్వా పాణ్డుపుత్రాణాం సమాగచ్ఛన మహథ బలమ
ధృతరాష్ట్ర సుతశ చాపి సమానిన్యే మహీపతీన
16 సమాకులా మహీ రాజన కురుపాణ్డవకారణాత
తథా సమభవత కృత్స్నా సంప్రయాణే మహీక్షితామ
17 బలాని తేషాం వీరాణామ ఆగచ్ఛన్తి తతస తతః
చాలయన్తీవ గాం థేవీం స పర్వత వనామ ఇమామ
18 తతః పరజ్ఞా వయొవృథ్ధం పాఞ్చాల్యః సవపురొహితమ
కురుభ్యః పరేషయామ ఆస యుధిష్ఠిర మతే తథా