ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 4

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 4)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థరుపథ]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ భవిష్యతి న సంశయః
న హి థుర్యొధనొ రాజ్యం మధురేణ పరథాస్యతి
2 అనువర్త్స్యతి తం చాపి ధృతరాష్ట్రః సుతప్రియః
భీష్మథ్రొణౌ చ కార్పణ్యాన మౌర్ఖ్యాథ రాధేయ సౌబలౌ
3 బలథేవస్య వాక్యం తు మమ జఞానే న యుజ్యతే
ఏతథ ధి పురుషేణాగ్రే కార్యం సునయమ ఇచ్ఛతా
4 న తు వాచ్యొ మృథు వచొ ధార్తరాష్ట్రః కదం చన
న హి మార్థవసాధ్యొ ఽసౌ పాపబుథ్ధిర మతొ మమ
5 గర్థభే మార్థవం కుర్యాథ గొషు తీక్ష్ణం సమాచరేత
మృథు థుర్యొధనే వాక్యం యొ బరూయాత పాపచేతసి
6 మృథు వై మన్యతే పాపొ భాష్య మాణమ అశక్తిజమ
జితమ అర్దం విజానీయాథ అబుధొ మార్థవే సతి
7 ఏతచ చైవ కరిష్యామొ యత్నశ చ కరియతామ ఇహ
పరస్దాపయామ మిత్రేభ్యొ బలాన్య ఉథ్యొజయన్తు నః
8 శల్యస్య ధృష్టకేతొశ చ జయత్సేనస్య చాభిభొః
కేకయానాం చ సర్వేషాం థూతా గచ్ఛన్తు శీఘ్రగాః
9 స తు థుర్యొధనొ నూనం పరేషయిష్యతి సర్వశః
పూర్వాభిపన్నాః సన్తశ చ భజన్తే పూర్వచొథకమ
10 తత తవరధ్వం నరేన్థ్రాణాం పూర్వమ ఏవ పరచొథనే
మహథ ధి కార్యం వొఢవ్యమ ఇతి మే వర్తతే మతిః
11 శల్యస్య పరేష్యతాం శీఘ్రం యే చ తస్యానుగా నృపాః
భగథత్తాయ రాజ్ఞే చ పూర్వసాగరవాసినే
12 అమితౌజసే తదొగ్రాయ హార్థిక్యాయాహుకాయ చ
థీర్ఘప్రజ్ఞాయ మల్లాయ రొచమానాయ చాభిభొ
13 ఆనీయతాం బృహన్తశ చ సేనా బిన్థుశ చ పార్దివః
పాపజిత పరతివిన్ధ్యశ చ చిత్రవర్మా సువాస్తుకః
14 బాహ్లీకొ ముఞ్జ కేశశ చ చైథ్యాధిపతిర ఏవ చ
సుపార్శ్వశ చ సుబాహుశ చ పౌరవశ చ మహారదః
15 శకానాం పహ్లవానాం చ థరథానాం చ యే నృపాః
కామ్బొజా ఋషికా యే చ పశ్చిమానూపకాశ చ యే
16 జయసేనశ చ కాశ్యశ చ తదా పఞ్చనథా నృపాః
కరాద పుత్రశ చ థుర్ధర్షః పార్వతీయాశ చ యే నృపాః
17 జానకిశ చ సుశర్మా చ మణిమాన పౌతిమత్స్యకః
పాంసురాష్ట్రాధిపశ చైవ ధృష్టకేతుశ చ వీర్యవాన
18 ఔడ్రశ చ థణ్డధారశ చ బృహత్సేనశ చ వీర్యవాన
అపరాజితొ నిషాథశ చ శరేణిమాన వసుమాన అపి
19 బృహథ్బలొ మహౌజాశ చ బాహుః పరపురంజయః
సముథ్రసేనొ రాజా చ సహ పుత్రేణ వీర్యవాన
20 అథారిశ చ నథీజశ చ కర్ణ వృష్టశ చ పార్దివః
సమర్దశ చ సువీరశ చ మార్జారః కన్యకస తదా
21 మహావీరశ చ కథ్రుశ చ నికరస తుములః కరదః
నీలశ చ వీరధర్మా చ భూమిపాలశ చ వీర్యవాన
22 థుర్జయొ థన్తవక్త్రశ చ రుక్మీ చ జనమేజయః
ఆషాఢొ వాయువేగశ చ పూర్వపాలీ చ పార్దివః
23 భూరి తేజా థేవకశ చ ఏకలవ్యస్య చాత్మజః
కారూషకాశ చ రాజానః కషేమధూర్తిశ చ వీర్యవాన
24 ఉథ్భవః కషేమకశ చైవ వాటధానశ చ పార్దివః
శరుతాయుశ చ థృఢాయుశ చ శాల్వ పుత్రశ చ వీర్యవాన
25 కుమారశ చ కలిఙ్గానామ ఈశ్వరొ యుథ్ధథుర్మథః
ఏతేషాం పరేష్యతాం శీఘ్రమ ఏతథ ధి మమ రొచతే
26 అయం చ బరాహ్మణః శీఘ్రం మమ రాజన పురొహితః
పరేష్యతాం ధృతరాష్ట్రాయ వాక్యమ అస్మిన సమర్ప్యతామ
27 యదా థుర్యొధనొ వాచ్యొ యదా శాంతనవొ నృపః
ధృతరాష్ట్రొ యదా వాచ్యొ థరొణశ చ విథుషాం వరః