ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 89

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 89)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పృదామ ఆమన్త్ర్య గొవిన్థః కృత్వా చాపి పరథక్షిణమ
థుర్యొధన గృహం శౌరిర అభ్యగచ్ఛథ అరింథమః
2 లక్ష్మ్యా పరమయా యుక్తం పురంథర గృహొపమమ
తస్య కక్ష్యా వయతిక్రమ్య తిస్రొ థవాఃస్దైర అవారితః
3 తతొ ఽభరఘనసంకాశం గిరికూటమ ఇవొచ్ఛ్రితమ
శరియా జవలన్తం పరాసాథమ ఆరురొహ మహాయశాః
4 తత్ర రాజసహస్రైశ చ కురుభిశ చాభిసంవృతమ
ధార్తరాష్ట్రం మహాబాహుం థథర్శాసీనమ ఆసనే
5 థుఃశాసనం చ కర్ణం చ శకునిం చాపి సౌబలమ
థుర్యొధన సమీపే తాన ఆసనస్దాన థథర్శ సః
6 అభ్యాగచ్ఛతి థాశార్హే ధార్తరాష్ట్రొ మహాయశాః
ఉథతిష్ఠత సహామాత్యః పూజయన మధుసూథనమ
7 సమేత్య ధార్తరాష్ట్రేణ సహామాత్యేన కేశవః
రాజభిస తత్ర వార్ష్ణేయః సమాగచ్ఛథ యదా వయః
8 తత్ర జామ్బూనథమయం పర్యఙ్కం సుపరిష్కృతమ
వివిధాస్తరణాస్తీర్ణమ అభ్యుపావిశథ అచ్యుతః
9 తస్మిన గాం మధుపర్కం చ ఉపహృత్య జనార్థనే
నివేథయామ ఆస తథా గృహాన రాజ్యం చ కౌరవః
10 తత్ర గొవిన్థమ ఆసీనం పరసన్నాథిత్య వర్చసమ
ఉపాసాం చక్రిరే సర్వే కురవొ రాజభిః సహ
11 తతొ థుర్యొధనొ రాజా వార్ష్ణేయం జయతాం వరమ
నయమన్త్రయథ భొజనేన నాభ్యనన్థచ చ కేశవః
12 తతొ థుర్యొధనః కృష్ణమ అబ్రవీథ రాజసంసథి
మృథుపూర్వం శఠొథర్కం కర్ణమ ఆభాష్య కౌరవః
13 కస్మాథ అన్నాని పానాని వాసాంసి శయనాని చ
తవథర్దమ ఉపనీతాని నాగ్రహీస తవం జనార్థన
14 ఉభయొశ చాథథః సాహ్యమ ఉభయొశ చ హతే రతః
సంబన్ధీ థయితశ చాసి ధృతరాష్ట్రస్య మాధవ
15 తవం హి గొవిన్థ ధర్మార్దౌ వేత్ద తత్త్వేన సర్వశః
తత్ర కారణమ ఇచ్ఛామి శరొతుం చక్రగథాధర
16 స ఏవమ ఉక్తొ గొవిన్థః పరత్యువాచ మహామనాః
ఓఘమేఘస్వనః కాలే పరగృహ్య విపులం భుజమ
17 అనమ్బూ కృతమ అగ్రస్తమ అనిరస్తమ అసంకులమ
రాజీవనేత్రొ రాజానం హేతుమథ్వాక్యమ ఉత్తమమ
18 కృతార్దా భుఞ్జతే థూతాః పూజాం గృహ్ణన్తి చైవ హి
కృతార్దం మాం సహామాత్యస తవమ అర్చిష్యసి భారత
19 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ ధార్తరాష్ట్రొ జనార్థనమ
న యుక్తం భవతాస్మాసు పరతిపత్తుమ అసాంప్రతమ
20 కృతార్దం చాకృతార్దం చ తవాం వయం మధుసూథన
యతామహే పూజయితుం గొవిన్థ న చ శక్నుమః
21 న చ తత కారణం విథ్మొ యస్మిన నొ మధుసూథన
పూజాం కృతాం పరీయమాణైర నామంస్దాః పురుషొత్తమ
22 వైరం నొ నాస్తి భవతా గొవిన్థ న చ విగ్రహః
స భవాన పరసమీక్ష్యైతన నేథృశం వక్తుమ అర్హతి
23 ఏవమ ఉక్తః పరత్యువాచ ధార్తరాష్ట్రం జనార్థనః
అభివీక్ష్య సహామాత్యం థాశార్హః పరహసన్న ఇవ
24 నాహం కామాన న సంరమ్భాన న థవేషాన నార్దకారణాత
న హేతువాథాల లొభాథ వా ధర్మం జహ్యాం కదం చన
25 సంప్రీతి భొజ్యాన్య అన్నాని ఆపథ భొజ్యాని వా పునః
న చ సంప్రీయసే రాజన న చాప్య ఆపథ గతా వయమ
26 అకస్మాథ థవిషసే రాజఞ జన్మప్రభృతి పాణ్డవాన
పరియానువర్తినొ భరాతౄన సర్వైః సముథితాన గుణైః
27 అకస్మాచ చైవ పార్దానాం థవేషణం నొపపథ్యతే
ధర్మే సదితాః పాణ్డవేయాః కస తాన కిం వక్తుమ అర్హతి
28 యస తాన థవేష్టి స మాం థవేష్టి యస తాన అను స మామ అను
ఐకాత్మ్యం మాం గతం విథ్ధి పాణ్డవైర ధర్మచారిభిః
29 కామక్రొధానువర్తీ హి యొ మొహాథ విరురుత్సతే
గుణవన్తం చ యొ థవేష్టి తమ ఆహుః పురుషాధమమ
30 యః కల్యాణ గుణాఞ జఞాతీన మొహాల లొభాథ థిథృక్షతే
సొ ఽజితాత్మాజిత కరొధొ నచిరం తిష్ఠతి శరియమ
31 అద యొ గుణసంపన్నాన హృథయస్యాప్రియాన అపి
పరియేణ కురుతే వశ్యాంశ చిరం యశసి తిష్ఠతి
32 సర్వమ ఏతథ అభొక్తవ్యమ అన్నం థుష్టాభిసంహితమ
కషత్తుర ఏకస్య భొక్తవ్యమ ఇతి మే ధీయతే మతిః
33 ఏవమ ఉక్త్వా మహాబాహుర థుర్యొధనమ అమర్షణమ
నిశ్చక్రామ తతః శుభ్రాథ ధార్తరాష్ట్ర నివేశనాత
34 నిర్యాయ చ మహాబాహుర వాసుథేవొ మహామనాః
నివేశాయ యయౌ వేశ్మ విరుథస్య మహాత్మనః
35 తమ అభ్యగచ్ఛథ థరొణశ చ కృపొ భీష్మొ ఽద బాహ్లికః
కురవశ చ మహాబాహుం విరుథస్య గృహే సదితమ
36 తే ఽభిగమ్యాబ్రువంస తత్ర కురవొ మధుసూథనమ
నివేథయామొ వార్ష్ణేయ సరత్నాంస తే గృహాన్వయమ
37 తాన ఉవాచ మహాతేజాః కౌరవాన మధుసూథనః
సర్వే భవన్తొ గచ్ఛన్తు సర్వా మే ఽపచితిః కృతా
38 యాతేషు కురుషు కషత్తా థాశార్హమ అపరాజితమ
అభ్యర్చయామ ఆస తథా సర్వకామైః పరయత్నవాన
39 తతః కషత్తాన్న పానాని శుచీని గుణవన్తి చ
ఉపాహరథ అనేకాని కేశవాయ మహాత్మనే
40 తైర తర్పయిత్వా పరదమం బరాహ్మణాన మధుసూథనః
వేథవిథ్భ్యొ థథౌ కృష్ణః పరమథ్రవిణాన్య అపి
41 తతొ ఽనుయాయిభిః సార్ధం మరుథ్భిర ఇవ వాసవః
విథురాన్నాని బుభుజే శుచీని గుణవన్తి చ