ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 90)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తం భుక్తవన్తమ ఆశ్వస్తం నిశాయాం విథురొ ఽబరవీత
నేథం సమ్యగ వయవసితం కేశవాగమనం తవ
2 అర్ధధర్మాతిగొ మూఢః సంరమ్భీ చ జనార్థన
మానఘ్నొ మానకామశ చ వృథ్ధానాం శాసనాతిగః
3 ధర్మశాస్త్రాతిగొ మన్థొ థురాత్మా పరగ్రహం గతః
అనేయః శరేయసాం పాపొ ధార్తరాష్ట్రొ జనార్థన
4 కామాత్మా పరాజ్ఞమానీ చ మిత్రధ్రుక సర్వశఙ్కితః
అకర్తా చాకృతజ్ఞశ చ తయక్తధర్మః పరియానృతః
5 ఏతైశ చాన్యైశ చ బహుభిర థొషైర ఏష సమన్వితః
తవయొచ్యమానః శరేయొ ఽపి సంరమ్భాన న గరహీష్యతి
6 సేనా సముథయం థృష్ట్వా పార్దివం మధుసూథన
కృతార్దం మన్యతే బాల ఆత్మానమ అవిచక్షణః
7 ఏకః కర్ణః పరాఞ జేతుం సమర్ద ఇతి నిశ్చితమ
ధార్తరాష్ట్రస్య థుర్బుథ్ధేః స శమం నొపయాస్యతి
8 భీష్మే థరొణే కృపే కర్ణే థరొణపుత్రే జయథ్రదే
భూయసీం వర్తతే వృత్తిం న శమే కురుతే మనః
9 నిశ్చితం ధార్తరాష్ట్రాణాం సకర్ణానాం జనార్థన
భీష్మథ్రొణకృపాన పార్దా న శక్తాః పరతివీక్షితుమ
10 సంవిచ చ ధార్తరాష్ట్రాణాం సర్వేషామ ఏవ కేశవ
శమే పరయతమానస్య తవ సౌభ్రాత్ర కాఙ్క్షిణః
11 న పాణ్డవానామ అస్మాభిః పరతిథేయం యదొచితమ
ఇతి వయవసితాస తేషు వచనం సయాన నిరర్దకమ
12 యత్ర సూక్తం థురుక్తం చ సమం సయాన మధుసూథన
న తత్ర పరలపేత పరాజ్ఞొ బధిరేష్వ ఇవ గాయనః
13 అవిజానత్సు మూఢేషు నిర్మర్యాథేషు మాధవ
న తవం వాక్యం బరువన యుక్తశ చాణ్డాలేషు థవిజొ యదా
14 సొ ఽయం బలస్దొ మూఢశ చ న కరిష్యతి తే వచః
తస్మిన నిరర్దకం వాక్యమ ఉక్తం సంపత్స్యతే తవ
15 తేషాం సముపవిష్టానాం సర్వేషాం పాపచేతసామ
తవ మధ్యావతరణం మమ కృష్ణ న రొచతే
16 థుర్బుథ్ధీనామ అశిష్టానాం బహూనాం పాపచేతసామ
పరతీపం వచనం మధ్యే తవ కృష్ణ న రొచతే
17 అనుపాసితవృథ్ధత్వాచ ఛరియా మొహాచ చ థర్పితః
వయొ థర్పాథ అమర్షాచ చ న తే శరేయొ గరహీష్యతి
18 బలం బలవథ అప్య అస్య యథి వక్ష్యసి మాధవ
తవయ్య అస్య మహతీ శఙ్కా న కరిష్యతి తే వచః
19 నేథమ అథ్య యుధా శక్యమ ఇన్థ్రేణాపి సహామరైః
ఇతి వయవసితాః సర్వే ధార్తరాష్ట్రా జనార్థన
20 తేష్వ ఏవమ ఉపపన్నేషు కామక్రొధానువర్తిషు
సమర్దమ అపి తే వాక్యమ అసమర్దం భవిష్యతి
21 మధ్యే తిష్ఠన హస్త్యనీకస్య మన్థొ; రదాశ్వయుక్తస్య బలస్య మూఢః
థుర్యొధనొ మన్యతే వీతమన్యుః; కృత్స్నా మయేయం పృదివీ జితేతి
22 ఆశంసతే ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రొ; మహారాజ్యమ అసపత్నం పృదివ్యామ
తస్మిఞ శమః కేవలొ నొపలభ్యొ; బథ్ధం సన్తమ ఆగతం మన్యతే ఽరదమ
23 పర్యస్తేయం పృదివీ కాలపక్వా; థుర్యొధనార్దే పాణ్డవాన యొథ్ధుకామాః
సమాగతాః సర్వయొధాః పృదివ్యాం; రాజానశ చ కషితిపాలైః సమేతాః
24 సర్వే చైతే కృతవైరాః పురస్తాత; తవయా రాజానొ హృతసారాశ చ కృష్ణ
తవొథ్వేగాత సంశ్రితా ధార్తరాష్ట్రాన; సుసంహతాః సహ కర్ణేన వీరాః
25 తయక్తాత్మానః సహ థుర్యొధనేన; సృష్టా యొథ్ధుం పాణ్డవాన సర్వయొధాః
తేషాం మధ్యే పరవిశేదా యథి తవం; న తన మతం మమ థాశార్హ వీర
26 తేషాం సముపవిష్టానాం బహూనాం థుష్టచేతసామ
కదం మధ్యం పరపథ్యేదాః శత్రూణాం శత్రుకర్శన
27 సర్వదా తవం మహాబాహొ థేవైర అపి థురుత్సహః
పరభావం పౌరుషం బుథ్ధిం జానామి తవ శత్రుహన
28 యా మే పరీతిః పాణ్డవేషు భూయః సా తవయి మాధవ
పరేమ్ణా చ బహుమానాచ చ సౌహృథాచ చ బరవీమ్య అహమ