ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 87)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పరాతర ఉత్దాయ కృష్ణస తు కృతవాన సర్వమ ఆహ్నికమ
బరాహ్మణైర అభ్యనుజ్ఞాతః పరయయౌ నగరం పరతి
2 తం పరయాన్తం మహాబాహుమ అనుజ్ఞాప్య తతొ నృప
పర్యవర్తన్త తే సర్వే వృకస్దలనివాసినః
3 ధార్తరాష్ట్రాస తమ ఆయాన్తం పరత్యుజ్జగ్ముః సవలంకృతాః
థుర్యొధనమ ఋతే సర్వే భీష్మథ్రొణకృపాథయః
4 పౌరాశ చ బహులా రాజన హృషీకేశం థిథృక్షవః
యానైర బహువిధైర అన్యే పథ్భిర ఏవ తదాపరే
5 స వై పది సమాగమ్య భీష్మేణాక్లిష్ట కర్మణా
థరొణేన ధార్తరాష్ట్రైశ చ తైర వృతొ నగరం యయౌ
6 కృష్ణ సంమాననార్దం చ నగరం సమలంకృతమ
బభూవూ రాజమార్గాశ చ బహురత్నసమాచితాః
7 న సమ కశ చిథ గృహే రాజంస తథ ఆసీథ భరతర్షభ
న సత్రీ న వృథ్ధొ న శిశుర వాసుథేవ థిథృక్షయా
8 రాజమార్గే నరా న సమ సంభవన్త్య అవనిం గతాః
తదా హి సుమహథ రాజన హృషీకేశ పరవేశనే
9 ఆవృతాని వరస్త్రీభిర గృహాణి సుమహాన్త్య అపి
పరచలన్తీవ భారేణ థృశ్యన్తే సమ మహీతలే
10 తదా చ గతిమన్తస తే వాసుథేవస్య వాజినః
పరనష్టగతయొ ఽభూవన రాజమార్గే నరైర వృతే
11 స గృహం ధృతరాష్ట్రస్య పరావిశచ ఛత్రుకర్శనః
పాణ్డురం పుణ్డరీకాక్షః పరాసాథైర ఉపశొభితమ
12 తిస్రః కక్ష్యా వయతిక్రమ్య కేశవొ రాజవేశ్మనః
వైచిత్ర వీర్యం రాజానమ అభ్యగచ్ఛథ అరింథమః
13 అహ్యాగచ్ఛతి థాశార్హే పరజ్ఞా చక్షుర నరేశ్వరః
సహైవ థరొణ భీష్మాభ్యామ ఉథతిష్ఠన మహాయశాః
14 కృపశ చ సొమథత్తశ చ మహారాజశ చ బాహ్లికః
ఆసనేభ్యొ ఽచలన సర్వే పూజయన్తొ జనార్థనమ
15 తతొ రాజానమ ఆసాథ్య ధృతరాష్ట్రం యశస్వినమ
స భీష్మం పూజయామ ఆస వార్ష్ణేయొ వాగ్భిర అఞ్జసా
16 తేషు ధర్మానుపూర్వీం తాం పరయుజ్య మధుసూథనః
యదా వయః సమీయాయ రాజభిస తత్ర మాధవః
17 అద థరొణం సపుత్రం స బాహ్లీకం చ యశస్వినమ
కృపం చ సొమథత్తం చ సమీయాయ జనార్థనః
18 తత్రాసీథ ఊర్జితం మృష్టం కాఞ్చనం మహథ ఆసనమ
శాసనాథ ధృతరాష్ట్రస్య తత్రొపావిశథ అచ్యుతః
19 అద గాం మధుపర్కం చాప్య ఉథకం చ జనార్థనే
ఉపజహ్రుర యదాన్యాయం ధృతరాష్ట్ర పురొహితాః
20 కృతాతిద్యస తు గొవిన్థః సర్వాన పరిహసన కురూన
ఆస్తే సంబన్ధకం కుర్వన కురుభిః పరివారితః
21 సొ ఽరచితొ ధృతరాష్ట్రేణ పూజితశ చ మహాయశాః
రాజానం సమనుజ్ఞాప్య నిరాక్రామథ అరింథమః
22 తైః సమేత్య యదాన్యాయం కురుభిః కురుసంసథి
విథురావసదం రమ్యమ ఉపాతిష్ఠత మాధవః
23 విథురః సర్వకల్యాణైర అభిగమ్య జనార్థనమ
అర్చయామ ఆస థాశార్హం సర్వకామైర ఉపస్దితమ
24 కృతాతిద్యం తు గొవిన్థం విథురః సర్వధర్మవిత
కుశలం పాణ్డుపుత్రాణామ అపృచ్ఛన మధుసూథనమ
25 పరీయమాణస్య సుహృథొ విథుషొ బుథ్ధిసత్తమః
ధర్మనిత్యస్య చ తథా గతథొషస్య ధీమతః
26 తస్య సర్వం సవిస్తారం పాణ్డవానాం విచేష్టితమ
కషత్తుర ఆచష్ట థాశార్హః సర్వప్రత్యక్షథర్శివాన