ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 86

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 86)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
యథ ఆహ విరుథః కృష్ణే సర్వం తత సత్యమ ఉచ్యతే
అనురక్తొ హయ అసంహార్యః పార్దాన పరతి జనార్థనః
2 యత తు సత్కారసంయుక్తం థేయం వసు జనార్థనే
అనేకరూపం రాజేన్థ్ర న తథ థేయం కథా చన
3 థేశః కాలస తదాయుక్తొ న హి నార్హతి కేశవః
మంస్యత్య అధొక్షజొ రాజన భయాథ అర్చతి మామ ఇతి
4 అవమానశ చ యత్ర సయాత కషత్రియస్య విశాం పతే
న తత కుర్యాథ బుధః కార్యమ ఇతి మే నిశ్చితా మతిః
5 స హి పూజ్యతమొ థేవః కృష్ణః కమలలొచనః
తరయాణామ అపి లొకానాం విథితం మమ సర్వదా
6 న తు తస్మిన పరథేయం సయాత తదా కార్యగతిః పరభొ
విగ్రహః సముపారబ్ధొ న హి శామ్యత్య అవిగ్రహాత
7 [వ]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా భీష్మః కురుపితామహః
వైచిత్రవీర్యం రాజానమ ఇథం వచనమ అబ్రవీత
8 సత్కృతొ ఽసత్కృతొ వాపి న కరుధ్యేత జనార్థనః
నాలమ అన్యమ అవజ్ఞాతుమ అవజ్ఞాతొ ఽపి కేశవః
9 యత తు కార్యం మహాబాహొ మనసా కార్యతాం గతమ
సర్వొపాయైర న తచ ఛక్యం కేన చిత కర్తుమ అన్యదా
10 స యథ బరూయాన మహాబాహుస తత కార్యమ అవిశఙ్కయా
వాసుథేవేన తీర్దేన కషిప్రం సంశామ్య పాణ్డవైః
11 ధర్మ్యమ అర్ద్యం స ధర్మాత్మా ధరువం వక్తా జనార్థనః
తస్మిన వాచ్యాః పరియా వాచొ భవతా బాన్ధవైః సహ
12 [థుర]
న పర్యాయొ ఽసతి యథ రాజఞ శరియం నిష్కేవలామ అహమ
తైః సహేమామ ఉపాశ్నీయాం జీవఞ జీవైః పితామహ
13 ఇథం తు సుమహత కార్యం శృణు మే యత సమర్దితమ
పరాయణం పాణ్డవానాం నియంస్యామి జనార్థనమ
14 తస్మిన బథ్ధే భవిష్యన్తి వృష్ణయః పృదివీ తదా
పాణ్డవాశ చ విధేయా మే స చ పరాతర ఇహైష్యతి
15 అత్రొపాయం యదా సమ్యఙ న బుధ్యేత జనార్థనః
న చాపాయొ భవేత కశ చిత తథ భవాన పరబ్రవీతు మే
16 [వ]
తస్య తథ వచనం శరుత్వా ఘొరం కృష్ణాభిసంహితమ
ధృతరాష్ట్రః సహామాత్యొ వయదితొ విమనాభవత
17 తతొ థుర్యొధనమ ఇథం ధృతరాష్ట్రొ ఽబరవీథ వచః
మైవం వొచః పరజా పాల నైష ధర్మః సనాతనః
18 థూతశ చ హి హృషీకేశః సంబన్ధీ చ పరియశ చ నః
అపాపః కౌరవేయేషు కదం బన్ధనమ అర్హతి
19 [భీస్మ]
పరీతొ ధృతరాష్ట్రాయం తవ పుత్రః సుమన్థధీః
వృణొత్య అనర్దం నత్వ అర్దం యాచ్యమానః సుహృథ్గణైః
20 ఇమమ ఉత్పది వర్తన్తం పాపం పాపానుబన్ధినమ
వాక్యాని సుహృథాం హిత్వా తవమ అప్య అస్యానువర్తసే
21 కృష్ణమ అక్లిష్టకర్మాణమ ఆసాథ్యాయం సుథుర్మతిః
తవ పుత్రః సహామాత్యః కషణేన న భవిష్యతి
22 పాపస్యాస్య నృశంసస్య తయక్తహర్మస్య థుర్మతేః
నొత్సహే ఽనర్దసంయుక్తాం వాచం శరొతుం కదం చన
23 [వ]
ఇత్య ఉక్త్వా భరతశ్రేష్ఠొ వృథ్ధః పరమమన్యుమాన
ఉత్దాయ తస్మాత పరాతిష్ఠథ భీష్మః సత్యపరాక్రమః