ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 85

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 85)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వి]
రాజన బహుమతశ చాసి తరైలొక్యస్యాపి సత్తమః
సంభావితశ చ లొకస్య సంమతశ చాసి భారత
2 యత తవమ ఏవంగతే బరూయాః పశ్చిమే వయసి సదితః
శాస్త్రాథ వా సుప్రతర్కాథ వా సుస్దిరః సదవిరొ హయ అసి
3 లొఖాశ్మనీవ భాః సూర్యే మహొర్మిర ఇవ సాగరే
ధర్మస తవయి మహాన రాజన్న ఇతి వయవసితాః పరజాః
4 సథైవ భావితొ లొకొ గుణౌఘైస తవ పార్దివ
గుణానాం రక్షణే నిత్యం పరయతస్వ సబాన్ధవః
5 ఆర్జవం పరతిపథ్యస్వ మా బాల్యాథ బహుధా నశీః
రాజ్యం పుత్రాంశ చ పౌత్రాంశ చ సుహృథశ చాపి సుప్రియాన
6 యత తవం థిత్ససి కృష్ణాయ రాజన్న అతిదయే బహు
ఏతథ అన్యచ చ థాశార్హః పృదివీమ అపి చార్హతి
7 న తు తవం ధర్మమ ఉథ్ధిశ్య తస్య వా పరియకారణాత
ఏతథ ఇచ్ఛసి కృష్ణాయ సత్యేనాత్మానమ ఆలభే
8 మాయైషాతత్త్వమ ఏవైతచ ఛథ్మైతథ భూరిథక్షిణ
జానామి తే మతం రాజన గూఢం బాహ్యేన కర్మణా
9 పఞ్చ పఞ్చైవ లిప్సన్తి గరామకాన పానవా నృప
న చ థిత్ససి తేభ్యస తాంస తచ ఛమం కః కరిష్యతి
10 అర్దేన తు మహాబాహుం వార్ష్ణేయం తవం జిహీర్షసి
అనేనైవాభ్యుపాయేన పాణ్డవేభ్యొ బిభిత్ససి
11 న చ విత్తేన శక్యొ ఽసౌ నొథ్యమేన న గర్హయా
అన్యొ ధనంజయాత కర్తుమ ఏతత తత్త్వం బరవీమి తే
12 వేథ కృష్ణస్య మాహాత్మ్యం వేథాస్య థృఢభక్తితామ
అత్యాజ్యమ అస్య జానామి పరాణైస తుల్యం ధనంజయమ
13 అన్యత కుమ్భాథ అపాం పుర్ణాథ అన్యత పాథావసేచనాత
అన్యత కుశలసంప్రశ్నాన నైషిష్యతి జనార్థనః
14 యత తవ అస్య పరియమ ఆతిద్యం మానార్హస్య మహాత్మనః
తథ అస్మై కరియతాం రాజన మానార్హొ హి జనార్థనః
15 ఆశంసమానః కల్యాణం కురూన అభ్యేతి కేశవః
యేనైవ రాజన్న అర్దేన తథ ఏవాస్మా ఉపాకురు
16 శమమ ఇచ్ఛతి థాశార్హస తవ థుర్యొధనస్య చ
పాణ్డవానాం చ రాజేన్థ్ర తథ అస్య వచనం కురు
17 పితాసి రాజన పుత్రాస తే వృథ్ధస తవం శిశవః పరే
వర్తస్వ పితృవత తేషు వర్తన్తే తే హి పుత్రవత