ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 84

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 84)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
ఉపప్లవ్యాథ ఇహ కషత్తర ఉపయాతొ జనార్థనః
వృకస్దలే నివసతి స చ పరాతర ఇహైషతి
2 ఆహుకానామ అధిపతిః పురొగః సర్వసాత్వతామ
మహామనా మహావీర్యొ మహామాత్రొ జనార్థనః
3 సఫీతస్య వృష్ణివంశస్య భర్తా గొప్తా చ మాధవః
తరయాణామ అపి లొకానాం భగవాన పరపితామహః
4 వృష్ణ్యన్ధకాః సుమనసొ యస్య పరజ్ఞామ ఉపాసతే
ఆథిత్యా వసవొ రుథ్రా యదాబుథ్ధిం బృహస్పతేః
5 తస్మై పూజాం పరయొక్ష్యామి థాశార్హాయ మహాత్మనే
పరత్యక్షం తవ ధర్మజ్ఞ తన మే కదయతః శృణు
6 ఏకవర్ణైః సుకృష్ణాఙ్గైర బాహ్లిజాతైర హయొత్తమైః
చతుర్యుక్తాన రదాంస తస్మై రౌక్మాన థాస్యామి షొడశ
7 నిత్యప్రభిన్నాన మాతఙ్గాన ఈషా థన్తాన పరహారిణః
అష్టానుచరమ ఏకైకమ అష్టౌ థాస్యామి కేశవే
8 థాసీనామ అప్రజాతానాం శుభానాం రుక్మవర్చసామ
శతమ అస్మై పరథాస్యామి థాసానామ అపి తావతః
9 ఆవికం భహు సుస్పర్శం పార్వతీయైర ఉపాహృతమ
తథ అప్య అస్మై పరథాస్యామి సహస్రాణి థశాష్ట చ
10 అజినానాం సహస్రాణి చీన థేశొథ్భవాని చ
తాన్య అప్య అస్మై పరథాస్యామి యావథ అర్హతి కేశవః
11 థివారాత్రౌ చ భాత్య ఏష సుతేజా విమలొ మణిః
తమ అప్య అస్మై పరథాస్యామి తమ అప్య అర్హతి కేశవః
12 ఏకేనాపి పతత్య అహ్నా యొజనాని చతుర్థశ
యానమ అశ్వతరీ యుక్తం థాస్యే తస్మై తథ అప్య అహమ
13 యావన్తి వాహనాన్య అస్య యావన్తః పురుషాశ చ తే
తతొ ఽషట గుణమ అప్య అస్మై భొజ్యం థాస్యామ్య అహం సథా
14 మమ పుత్రాశ చ పౌత్రాశ చ సర్వే థుర్యొధనాథ ఋతే
పరత్యుథ్యాస్యన్తి థాశార్హం రదైర మృష్టైర అలంకృతాః
15 సవలంకృతాశ చ కల్యాణ్యః పాథైర ఏవ సహస్రశః
వార ముఖ్యా మహాభాగం పరయుథ్యాస్యన్తి కేశవమ
16 నగరాథ అపి యాః కాశ చిథ గమిష్యన్తి జనార్థనమ
థరష్టుం కన్యాశ చ కల్యాణ్యస తాశ చ యాస్యన్త్య అనావృతాః
17 సస్త్రీ పురుషబాలం హి నగరం మధుసూథనమ
ఉథీక్షతే మహాత్మానం భానుమన్తమ ఇవ పరజాః
18 మహాధ్వజపతాకాశ చ కరియన్తాం సర్వతొథిశమ
జలావసిక్తొ విరజాః పన్దాస తస్యేతి చాన్వశాత
19 థుఃశాసనస్య చ గృహం థుర్యొధన గృహాథ వరమ
తథ అస్య కరియతాం కషిప్రం సుసంమృష్టమ అలంకృతమ
20 ఏతథ ధి రుచిర ఆకారైః పరాసాథైర ఉపశొభితమ
శివం చ రమణీయం చ సర్వర్తుసు మహాధనమ
21 సర్వమ అస్మిన గృహే రత్నం మమ థుర్యొధనస్య చ
యథ యథ అర్హేత స వార్ష్ణేయస తత తథ థేయమ అసంశయమ