ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 79

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 79)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సహథేవ]
యథ ఏతత కదితం రాజ్ఞా ధర్మ ఏష సనాతనః
యదా తు యుథ్ధమ ఏవ సయాత తదా కార్యమ అరింథమ
2 యథి పరశమమ ఇచ్ఛేయుః కురవః పాణ్డవైః సహ
తదాపి యుథ్ధం థాశార్హ యొజయేదాః సహైవ తైః
3 కదం ను థృష్ట్వా పాఞ్చాలీం తదా కలిష్టాం సభా గతామ
అవధేన పరశామ్యేత మమ మన్యుః సుయొధనే
4 యథి భీమార్జునౌ కృష్ణ ధర్మరాజశ చ ధార్మికః
ధర్మమ ఉత్సృజ్య తేనాహం యొథ్ధుమ ఇచ్ఛామి సంయుగే
5 [సాత్యకి]
సత్యమ ఆహ మహాబాహొ సహథేవొ మహామతిః
థుర్యొధన వధే శాన్తిస తస్య కొపస్య మే భవేత
6 జానాసి హి యదాథృష్ట్వా చీరాజినధరాన వనే
తవాపి మన్యుర ఉథ్భూతొ థుఃఖితాన పరేక్ష్య పాణ్డవాన
7 తస్మాన మాథ్రీ సుతః శూరొ యథ ఆహ పురుషర్షభః
వచనం సర్వయొధానాం తన మతం పురుషొత్తమ
8 [వ]
ఏవం వథతి వాక్యం తు యుయుధానే మహామతౌ
సుభీమః సింహనాథొ ఽభూథ యొధానాం తత్ర సర్వశః
9 సర్వే హి సర్వతొ వీరాస తథ వచః పరత్యపూజయన
సాధు సాధ్వ ఇతి శైనేయం హర్షయన్తొ యుయుత్సవః