ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 78

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 78)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [నకుల]
ఉక్తం బహువిధం వాక్యం ధర్మరాజేన మాధవ
ధర్మజ్ఞేన వథాన్యేన ధర్మయుక్తం చ తత్త్వతః
2 మతమ ఆజ్ఞాయ రాజ్ఞశ చ భీమసేనేన మాధవ
సంశమొ బాహువీర్యం చ ఖయాపితం మాధవాత్మనః
3 తదైవ ఫల్గునేనాపి యథ ఉక్తం తత తవయా శరుతమ
ఆత్మనశ చ మతం వీర కదితం భవతాసకృత
4 సర్వమ ఏతథ అతిక్రమ్య శరుత్వా పరమతం భవాన
యత పరాప్తకాలం మన్యేదాస తత కుర్యాః పురుషొత్తమ
5 తస్మింస తస్మిన నిమిత్తే హి మతం భవతి కేశవ
పరాప్తకాలం మనుష్యేణ సవయం కార్యమ అరింథమ
6 అన్యదా చిన్తితొ హయ అర్దః పునర భవతి సొ ఽనయదా
అనిత్య మతయొ లొకే నరాః పురుషసత్తమ
7 అన్యదా బుథ్ధయొ హయ ఆసన్న అస్మాసు వనవాసిషు
అథృశ్యేష్వ అన్యదా కృష్ణ థృశ్యేషు పునర అన్యదా
8 అస్మాకమ అపి వార్ష్ణేయ వనే విచరతాం తథా
న తదా పరణయొ రాజ్యే యదా సంప్రతి వర్తతే
9 నివృత్తవనవాసాన నః శరుత్వా వీర సమాగతాః
అక్షౌహిణ్యొ హి సప్తేమాస తవత్ప్రసాథాజ జనార్థన
10 ఇమాన హి పురుషవ్యాఘ్రాన అచిన్త్యబలపౌరుషాన
ఆత్తశస్త్రాన రణే థృష్ట్వా న వయదేథ ఇహ కః పుమాన
11 స భవాన కురుమధ్యే తం సాన్త్వపూర్వం భయాన్వితమ
బరూయాథ వాక్యం యదా మన్థొ న వయదేత సుయొధనః
12 యుధిష్ఠిరం భీమసేనం బీభత్సుం చాపరాజితమ
సహథేవం చ మాం చైవ తవాం చ రామం చ కేశవ
13 సాత్యకిం చ మహావీర్యం విరాటం చ సహాత్మజమ
థరుపథం చ సహామాత్యం ధృష్టథ్యుమ్నం చ పార్షతమ
14 కాశిరాజం చ విక్రాన్తం ధృష్టకేతుం చ చేథిపమ
మాంసశొణితభృన మర్త్యః పరతియుధ్యేత కొ యుధి
15 స భవాన గమనాథ ఏవ సాధయిష్యత్య అసంశయమ
ఇష్టమ అర్దం మహాబాహొ ధర్మరాజస్య కేవలమ
16 విథురశ చైవ భీష్మశ చ థరొణశ చ సహ బాహ్లికః
శరేయః సమర్దా విజ్ఞాతుమ ఉచ్యమానం తవయానఘ
17 తే చైనమ అనునేష్యన్తి ధృతరాష్ట్రం జనాధిపమ
తం చ పాపసమాచారం సహామాత్యం సుయొధనమ
18 శరొతా చార్దస్య విథురస తవం చ వక్తా జనార్థన
కమ ఇవార్దం వివర్తన్తం సదాపయేతాం న వర్త్మని