ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 77

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 77)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భగవాన]
ఏవమ ఏతన మహాబాహొ యదా వథసి పాణ్డవ
సర్వం తవ ఇథం సమాయత్తం బీభత్సొ కర్మణొర థవయొః
2 కషేత్రం హి రసవచ ఛుథ్ధం కర్షకేణొపపాథితమ
ఋతే వర్షం న కౌన్తేయ జాతు నిర్వర్తయేత ఫలమ
3 తత్ర వై పౌరుషం బరూయుర ఆసేకం యత్నకారితమ
తత్ర చాపి ధరువం పశ్యేచ ఛొషణం థైవకారితమ
4 తథ ఇథం నిశ్చితం బుథ్ధ్యా పూర్వైర అపి మహాత్మభిః
థైవే చ మానుషే చైవ సంయుక్తం లొకకారణమ
5 అహం హి తత కరిష్యామి పరం పురుషకారతః
థైవం తు న మయా శక్యం కర్మ కర్తుం కదం చన
6 స హి ధర్మం చ సత్యం చ తయక్త్వా చరతి థుర్మతిః
న హి సంతప్యతే తేన తదారూపేణ కర్మణా
7 తాం చాపి బుథ్ధిం పాపిష్ఠాం వర్ధయన్త్య అస్య మన్త్రిణః
శకునిః సూతపుత్రశ చ భరాతా థుఃశాసనస తదా
8 స హి తయాగేన రాజ్యస్య న శమం సముపేష్యతి
అన్తరేణ వధాత పార్ద సానుబన్ధః సుయొధనః
9 న చాపి పరణిపాతేన తయక్తుమ ఇచ్ఛతి ధర్మరాట
యాచ్యమానస తు రాజ్యం స న పరథాస్యతి థుర్మతిః
10 న తు మన్యే స తథ వాచ్యొ యథ యుధిష్ఠిర శాసనమ
ఉక్తం పరయొజనం తత్ర ధర్మరాజేన భారత
11 తదా పాపస తు తత సర్వం న కరిష్యతి కౌరవః
తస్మింశ చాక్రియమాణే ఽసౌ లొకవధ్యొ భవిష్యతి
12 మమ చాపి స వధ్యొ వై జగతశ చాపి భారత
యేన కౌమారకే యూయం సర్వే విప్రకృతాస తదా
13 విప్రలుప్తం చ వొ రాజ్యం నృశంసేన థురాత్మనా
న చొపశామ్యతే పాపః శరియం థృష్ట్వా యుధిష్ఠిరే
14 అసకృచ చాప్య అహం తేన తవత్కృతే పార్ద భేథితః
న మయా తథ్గృహీతం చ పాపం తస్య చికీర్షితమ
15 జానాసి హి మహాబాహొ తవమ అప్య అస్య పరం మతమ
పరియం చికీర్షమాణం చ ధర్మరాజస్య మామ అపి
16 స జానంస తస్య చాత్మానం మమ చైవ పరం మతమ
అజానన్న ఇవ చాకస్మాథ అర్జునాథ్యాభిశఙ్కసే
17 యచ చాపి పరమం థివ్యం తచ చాప్య అవగతం తవయా
విధానవిహితం పార్ద కదం శర్మ భవేత పరైః
18 యత తు వాచా మయా శక్యం కర్మణా చాపి పాణ్డవ
కరిష్యే తథ అహం పార్ద న తవ ఆశంసే శమం పరైః
19 కదం గొహరణే బరూయాథ ఇచ్ఛఞ శర్మ తదావిధమ
యాచ్యమానొ ఽపి భీష్మేణ సంవత్సరగతే ఽధవని
20 తథైవ తే పరాభూతా యథా సంకల్పితాస తవయా
లవశః కషణశశ చాపి న చ తుష్టః సుయొధనః
21 సర్వదా తు మయా కార్యం ధర్మరాజస్య శాసనమ
విభావ్యం తస్య భూయశ చ కర్మ పాపం థురాత్మనః