ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 76

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 76)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [అర్జున]
ఉక్తం యుధిష్ఠిరేణైవ యావథ వాచ్యం జనార్థన
తవ వాక్యం తు మే శరుత్వా పరతిభాతి పరంతప
2 నైవ పరశమమ అత్ర తవం మన్యసే సుకరం పరభొ
లొభాథ వా ధృతరాష్ట్రస్య థైన్యాథ వా సముపస్దితాత
3 అఫలం మన్యసే చాపి పురుషస్య పరాక్రమమ
న చాన్తరేణ కర్మాణి పౌరుషేణ ఫలొథయః
4 తథ ఇథం భాషితం వాక్యం తదా చ న తదైవ చ
న చైతథ ఏవం థరష్టవ్యమ అసాధ్యమ ఇతి కిం చన
5 కిం చైతన మన్యసే కృచ్ఛ్రమ అస్మాకం పాపమ ఆథితః
కుర్వన్తి తేషాం కర్మాణి యేషాం నాస్తి ఫలొథయః
6 సంపాథ్యమానం సమ్యక చ సయాత కర్మ సఫలం పరభొ
స తదా కృష్ణ వర్తస్వ యదా శర్మ భవేత పరైః
7 పాణ్డవానాం కురూణాం చ భవాన పరమకః సుహృత
సురాణామ అసురాణాం చ యదా వీర పరజాపతిః
8 కురూణాం పాణ్డవానాం చ పరతిపత్స్వ నిరామయమ
అస్మథ్ధితమ అనుష్ఠాతుం న మన్యే తవ థుష్కరమ
9 ఏవం చేత కార్యతామ ఏతి కార్యం తవ జనార్థన
గమనాథ ఏవమ ఏవ తవం కరిష్యసి న సంశయః
10 చికీర్షితమ అదాన్యత తే తస్మిన వీర థురాత్మని
భవిష్యతి తదా సర్వం యదా తవ చికీర్షితమ
11 శర్మ తైః సహ వా నొ ఽసతు తవ వా యచ చికీర్షితమ
విచార్యమాణొ యః కామస తవ కృష్ణ స నొ గురుః
12 న స నార్హతి థుష్టాత్మా వధం ససుత బాన్ధవః
యేన ధర్మసుతే థృష్ట్వా న సా శరీర ఉపమర్షితా
13 యచ చాప్య అపశ్యతొపాయం ధర్మిష్ఠం మధుసూథన
ఉపాయేన నృశంసేన హృతా థుర్థ్యూత థేవినా
14 కదం హి పురుషొ జాతః కషత్రియేషు ధనుర్ధరః
సమాహూతొ నివర్తేత పరాణత్యాగే ఽపయ ఉపస్దితే
15 అధమేణ జితాన థృష్ట్వా వనే పరవ్రజితాంస తదా
వధ్యతాం మమ వార్ష్ణేయ నిర్గతొ ఽసౌ సుయొధనః
16 న చైతథ అథ్భుతం కృష్ణ మిత్రార్దే యచ చికీర్షసి
కరియా కదం ను ముఖ్యా సయాన మృథునా వేతరేణ వా
17 అద వా మన్యసే జయాయాన వధస తేషామ అనన్తరమ
తథ ఏవ కరియతామ ఆశు న విచార్యమ అతస తవయా
18 జానాసి హి యదా తేన థరౌపథీ పాపబుథ్ధినా
పరిక్లిష్టా సభామధ్యే తచ చ తస్యాపి మర్షితమ
19 స నామ సమ్యగ వర్తేత పాణ్డవేష్వ ఇతి మాధవ
న మే సంజాయతే బుథ్ధిర బీజమ ఉప్తమ ఇవొషరే
20 తస్మాథ యన మన్యసే యుక్తం పాణ్డవానాం చ యథ ధితమ
తథ ఆశు కురు వార్ష్ణేయ యన నః కార్యమ అనన్తరమ