ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 75

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 75)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భగవాన]
భావం జిజ్ఞాసమానొ ఽహం పరణయాథ ఇథమ అబ్రువమ
న చాక్షేపాన న పాణ్డిత్యాన న కరొధాన న వివక్షయా
2 వేథాహం తవ మాహాత్మ్యమ ఉత తే వేథ యథ బలమ
ఉత తే వేథ కర్మాణి న తవాం పరిభవామ్య అహమ
3 యదా చాత్మని కల్యాణం సంభావయసి పాణ్డవ
సహస్రగుణమ అప్య ఏతత తవయి సంభావయామ్య అహమ
4 యాథృశే చ కులే జన్మ సర్వరాజాభిపూజితే
బన్ధుభిశ చ సుహృథ్భిశ చ భీమ తవమ అసి తాథృశః
5 జిజ్ఞాసన్తొ హి ధర్మస్య సంథిగ్ధస్య వృకొథర
పర్యాయం న వయవస్యన్తి థైవమానుషయొర జనాః
6 స ఏవ హేతుర భూత్వా హి పురుషస్యార్తసిథ్ధిషు
వినాశే ఽపి స ఏవాస్య సంథిగ్ధం కర్మ పౌరుషమ
7 అన్యదా పరిథృష్టాని కవిభిర థొషథర్శిభిః
అన్యదా పరివర్తన్తే వేగా ఇవ నభస్వతః
8 సుమన్త్రితం సునీతం చ నయాయతశ చొపపాథితమ
కృతం మానుష్యకం కర్మ థైవేనాపి విరుధ్యతే
9 థైవమ అప్య అకృతం కర్మ పౌరుషేణ విహన్యతే
శీతమ ఉష్ణం తదా వర్షం కషుత్పిపాసే చ భారత
10 యథ అన్యథ థిష్ట భావస్య పురుషస్య సవయం కృతమ
తస్మాథ అనవరొధశ చ విథ్యతే తత్ర లక్షణమ
11 లొకస్య నాన్యతొ వృత్తిః పాణ్డవాన్యత్ర కర్మణః
ఏవం బుథ్ధిః పరవర్తేత ఫలం సయాథ ఉభయాన్వయాత
12 య ఏవం కృతబుథ్ధిః సన కర్మస్వ ఏవ పరవర్తతే
నాసిథ్ధౌ వయదతే తస్య న సిథ్ధౌ హర్షమ అశ్నుతే
13 తత్రేయమ అర్దమాత్రా మే భీమసేన వివక్షితా
నైకాన్త సిథ్ధిర మన్తవ్యా కురుభిః సహ సంయుగే
14 నాతిప్రణీత రశ్మిః సయాత తదా భవతి పర్యయే
విషాథమ అర్ఛేథ గలానిం వా ఏతథర్దం బరవీమి తే
15 శవొభూతే ధృతరాష్ట్రస్య సమీపం పరాప్య పాణ్డవ
యతిష్యే పరశమం కర్తుం యుష్మథర్దమ అహాపయన
16 శమం చేత తే కరిష్యన్తి తతొ ఽనన్తం యశొ మమ
భవతాం చ కృతః కామస తేషాం చ శరేయ ఉత్తమమ
17 తే చేథ అభినివేక్ష్యన్తి నాభ్యుపైష్యన్తి మే వచః
కురవొ యుథ్ధమ ఏవాత్ర రౌథ్రం కర్మ భవిష్యతి
18 అస్మిన యుథ్ధే భీమసేన తవయి భారః సమాహితః
ధూర అర్జునేన ధార్యా సయాథ వొఢవ్య ఇతరొ జనః
19 అహం హి యన్తా బీభత్సొర భవితా సంయుగే సతి
ధనంజయస్యైష కామొ న హి యుథ్ధం న కామయే
20 తస్మాథ ఆశఙ్కమానొ ఽహం వృకొథర మతిం తవ
తుథన్న అక్లీబయా వాచా తేజస తే సమథీపయమ