ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 74

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 74)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదొక్తొ వాసుథేవేన నిత్యమన్యుర అమర్షణః
సథశ్వవత సమాధావథ బభాషే తథనన్తరమ
2 అన్యదా మాం చికీర్షన్తమ అన్యదా మన్యసే ఽచయుత
పరణీత భావమ అత్యన్తం యుధి సత్యపరాక్రమమ
3 వేత్ద థాశార్హ సత్త్వం మే థీర్ఘకాలం సహొషితః
ఉత వా మాం న జానాసి పలవన హరథ ఇవాల్పవః
తస్మాథ అప్రతిరూపాభిర వాగ్భిర మాం తవం సమర్ఛసి
4 కదం హి భీమసేనం మాం జానన కశ చన మాధవ
బరూయాథ అప్రతిరూపాణి యదా మాం వక్తుమ అర్హసి
5 తస్మాథ ఇథం పరవక్ష్యామి వచనం వృష్ణినన్థన
ఆత్మనః పౌరుషం చైవ బలం చ న సమం పరైః
6 సర్వదా నార్య కర్మైతత పరశంసా సవయమ ఆత్మనః
అతివాథాపవిథ్ధస తు వక్ష్యామి బలమ ఆత్మనః
7 పశ్యేమే రొథసీ కృష్ణ యయొర ఆసన్న ఇమాః పరజాః
అచలే చాప్య అనన్తే చ పరతిష్ఠే సర్వమాతరౌ
8 యథీమే సహసా కరుథ్ధే సమేయాతాం శిలే ఇవ
అమమ ఏతే నిగృహ్ణీయాం బాహుభ్యాం సచరాచరే
9 పశ్యైతథ అన్తరం బాహ్వొర మహాపరిఘయొర ఇవ
య ఏతత పరాప్య ముచ్యేత న తం పశ్యామి పూరుషమ
10 హిమవాంశ చ సముథ్రశ చ వజ్రీ చ బలభిత సవయమ
మయాభిపన్నం తరాయేరన బలమ ఆస్దాయ న తరయః
11 యుధ్యేయం కషత్రియాన సర్వాన పాణ్డవేష్వ ఆతతాయినః
అధః పాథతలేనైతాన అధిష్ఠాస్యామి భూతలే
12 న హి తవం నాభిజానాసి మమ విక్రమమ అచ్యుత
యదా మయా వినిర్జిత్య రాజానొ వశగాః కృతాః
13 అద చేన మాం న జానాసి సూర్యస్యేవొథ్యతః పరభామ
విగాఢే యుధి సంబాధే వేత్స్యసే మాం జనార్థన
14 కిం మాత్యవాక్షీః పరుషైర వరణం సూచ్యా ఇవానఘ
యదామతి బరవీమ్య ఏతథ విథ్ధి మామ అధికం తతః
15 థరష్టాసి యుధి సంబాధే పరవృత్తే వైశసే ఽహని
మయా పరణున్నాన మాతఙ్గాన రదినః సాథినస తదా
16 తదా నరాన అభిక్రుథ్ధం నిఘ్నన్తం కషత్రియర్షభాన
థరష్టా మాం తవం చ లొకశ చ వికర్షన్తం వరాన వరాన
17 న మే సీథన్తి మజ్జానొ న మమొథ్వేపతే మనః
సర్వలొకాథ అభిక్రుథ్ధాన న భయం విథ్యతే మమ
18 కిం తు సౌహృథమ ఏవైతత కృపయా మధుసూథన
సర్వాంస తితిక్షే సంక్లేశాన మా సమ నొ భరతా నశన