ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 80)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
రాజ్ఞస తు వచనం శరుత్వా ధర్మార్దసహితం హితమ
కృష్ణా థాశార్హమ ఆసీనమ అబ్రవీచ ఛొకకర్షితా
2 సుతా థరుపథరాజస్య సవసితాయత మూర్ధజా
సంపూజ్య సహథేవం చ సాత్యకిం చ మహారదమ
3 భీమసేనం చ సంశాన్తం థృష్ట్వా పరమథుర్మనాః
అశ్రుపూర్ణేక్షణా వాక్యమ ఉవాచేథం మనస్వినీ
4 విథితం తే మహాబాహొ ధర్మజ్ఞ మధుసూథన
యదా నికృతిమ ఆస్దాయ భరంశితాః పాణ్డవాః సుఖాత
5 ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రేణ సామాత్యేన జనార్థన
యదా చ సంజయొ రాజ్ఞా మన్త్రం రహసి శరావితః
6 యుధిష్ఠిరేణ థాశార్హ తచ చాపి విథితం తవ
యదొక్తః సంజయశ చైవ తచ చ సర్వం శరుతం తవయా
7 పఞ్చ నస తాత థీయన్తాం గరామా ఇతి మహాథ్యుతే
కుశ సదలం వృకస్దలమ ఆసన్థీ వారణావతమ
8 అవసానం మహాబాహొ కిం చిథ ఏవ తు పఞ్చమమ
ఇతి థుర్యొధనొ వాచ్యః సుహృథశ చాస్య కేశవ
9 తచ చాపి నాకరొథ వాక్యం శరుత్వా కృష్ణ సుయొధనః
యుధిష్ఠిరస్య థాశార్హ హరీమతః సంధిమ ఇచ్ఛతః
10 అప్రథానేన రాజ్యస్య యథి కృష్ణ సుయొధనః
సంధిమ ఇచ్ఛేన న కర్తవ్యస తత్ర గత్వా కదం చన
11 శక్ష్యన్తి హి మహాబాహొ పాణ్డవాః సృఞ్జయైః సహ
ధార్తరాష్ట్ర బలం ఘొరం కరుథ్ధం పరతిసమాసితుమ
12 న హి సామ్నా న థానేన శక్యొ ఽరదస తేషు కశ చన
తస్మాత తేషు న కర్తవ్యా కృపా తే మధుసూథన
13 సామ్నా థానేన వా కృష్ణ యే న శామ్యన్తి శత్రవః
మొక్తవ్యస తేషు థణ్డః సయాజ జీవితం పరిరక్షతా
14 తస్మాత తేషు మహాథణ్డః కషేప్తవ్యః కషిప్రమ అచ్యుత
తవయా చైవ మహాబాహొ పాణ్డవైః సహ సృజ్ఞ్జయైః
15 ఏతత సమర్దం పార్దానాం తవ చైవ యశః కరమ
కరియమాణం భవేత కృష్ణ కషత్రస్య చ సుఖావహమ
16 కషత్రియేణ హి హన్తవ్యః కషత్రియొ లొభమ ఆస్దితః
అక్షత్రియొ వా థాశార్హ సవధర్మమ అనుతిష్ఠతా
17 అన్యత్ర బరాహ్మణాత తాత సర్వపాపేష్వ అవస్దితాత
గురుర హి సర్వవర్ణానాం బరాహ్మణః పరసృతాగ్ర భుజ
18 యదా వధ్యే భవేథ థొషొ వధ్యమానే జనార్థన
స వధ్యస్యావధే థృష్ట ఇతి ధర్మవిథొ విథుః
19 యదా తవాం న సపృశేథ ఏష థొషః కృష్ణ తదా కురు
పాణ్డవైః సహ థాశార్హ సృఞ్జయైశ చ ససైనికైః
20 పునర ఉక్తం చ వక్ష్యామి విశ్రమ్భేణ జనార్థన
కా ను సీమన్తినీ మాథృక పృదివ్యామ అస్తి కేశవ
21 సుతా థరుపథరాజస్య వేథిమధ్యాత సముత్దితా
ధృష్టథ్యుమ్నస్య భగినీ తవ కృష్ణ పరియా సఖీ
22 ఆజమీఢ కులం పరాప్తా సనుషా పాణ్డొర మహాత్మనః
మహిషీ పాణ్డుపుత్రాణాం పఞ్చేన్థ్ర సమవర్చసామ
23 సుతా మే పఞ్చభిర వీరైః పఞ్చ జాతా మహారదాః
అభిమన్యుర యదా కృష్ణ తదా తే తవ ధర్మతః
24 సాహం కేశగ్రహం పరాప్తా పరిక్లిష్టా సభాం గతా
పశ్యతాం పాణ్డుపుత్రాణాం తవయి జీవతి కేశవ
25 జీవత్సు కౌరవేయేషు పాఞ్చాలేష్వ అద వృష్ణిషు
థాసీ భూతాస్మి పాపానాం సభామధ్యే వయవస్దితా
26 నిరామర్షేష్వ అచేష్టేషు పరేక్షమాణేషు పాణ్డుషు
తరాహి మామ ఇతి గొవిన్థ మనసా కాఙ్క్షితొ ఽసి మే
27 యత్ర మాం భగవాన రాజా శవశురొ వాక్యమ అబ్రవీత
వరం వృణీష్వ పాఞ్చాలి వరార్హాసి మతాసి మే
28 అథాసాః పాణ్డవాః సన్తు సరదాః సాయుధా ఇతి
మయొక్తే యత్ర నిర్ముక్తా వనవాసాయ కేశవ
29 ఏవంవిధానాం థుఃఖానామ అభిజ్ఞొ ఽసి జనార్థన
తరాహి మాం పుణ్డరీకాక్ష సభర్తృజ్ఞాతిబాన్ధవామ
30 నన్వ అహం కృష్ణ భీష్మస్య ధృతరాష్ట్రస్య చొభయొః
సనుషా భవామి ధర్మేణ సాహం థాసీ కృతాభవమ
31 ధిగ బలం భీమసేనస్య ధిక పార్దస్య ధనుష్మతామ
యత్ర థుర్యొధనః కృష్ణ ముహూర్తమ అపి జీవతి
32 యథి తే ఽహమ అనుగ్రాహ్యా యథి తే ఽసతి కృపా మయి
ధార్తరాష్ట్రేషు వై కొపః సర్వః కృష్ణ విధీయతామ
33 ఇత్య ఉక్త్వా మృథు సంహారం వృజినాగ్రం సుథర్శనమ
సునీలమ అసితాపాఙ్గీ పుణ్యగన్ధాధివాసితమ
34 సర్వలక్షణసంపన్నం మహాభుజగ వర్చసమ
కేశపక్షం వరారొహా గృహ్య సవ్యేన పాణినా
35 పథ్మాక్షీ పుణ్డరీకాక్షమ ఉపేత్య గజగామినీ
అశ్రుపూర్ణేక్షణా కృష్ణా కృష్ణం వచనమ అబ్రవీత
36 అయం తే పుణ్డరీకాక్ష థుఃశాసన కరొథ్ధృతః
సమర్తవ్యః సర్వకాలేషు పరేషాం సంధిమ ఇచ్ఛతా
37 యథి భీమార్జునౌ కృష్ణ కృపణౌ సంధికాముకౌ
పితా మే యొత్స్యతే వృథ్ధః సహ పుత్రైర మహారదైః
38 పఞ్చ చైవ మహావీర్యాః పుత్రా మే మధుసూథన
అభిమన్యుం పురస్కృత్య యొత్స్యన్తి కురుభిః సహ
39 థుఃశాసన భుజం శయామం సంఛిన్నం పాంసుగుణ్ఠితమ
యథ్య అహం తం న పశ్యామి కా శాన్తిర హృథయస్య మే
40 తరయొథశ హి వర్షాణి పరతీక్షన్త్యా గతాని మే
నిధాయ హృథయే మన్యుం పరథీప్తమ ఇవ పావకమ
41 విథీర్యతే మే హృథయం భీమ వాక్శల్య పీడితమ
యొ ఽయమ అథ్య మహాబాహుర ధర్మం సమనుపశ్యతి
42 ఇత్య ఉక్త్వా బాష్పసన్నేన కణ్ఠేనాయత లొచనా
రురొథ కృష్ణా సొత్కమ్పం సస్వరం బాష్పగథ్గథమ
43 సతనౌ పీనాయతశ్రొణీ సహితావ అభివర్షతీ
థరవీ భూతమ ఇవాత్యుష్ణమ ఉత్సృజథ వారి నేత్రజమ
44 తామ ఉవాచ మహాబాహుః కేశవః పరిసాన్త్వయన
అచిరాథ థరక్ష్యసే కృష్ణే రుథతీర భరత సత్రియః
45 ఏవం తా భీరు రొత్స్యన్తి నిహతజ్ఞాతిబాన్ధవాః
హతమిత్రా హతబలా యేషాం కరుథ్ధాసి భామిని
46 అహం చ తత కరిష్యామి భీంమార్జున యమైః సహ
యుధిష్ఠిర నియొగేన థైవాచ చ విధినిర్మితాత
47 ధార్తరాష్ట్రాః కాలపక్వా న చేచ ఛృణ్వన్తి మే వచః
శేష్యన్తే నిహతా భూమౌ శవశృగాలాథనీ కృతాః
48 చలేథ ధి హిమవాఞ శైలొ మేథినీ శతధా భవేత
థయౌః పతేచ చ సనక్షత్రా న మే మొఘం వచొ భవేత
49 సత్యం తే పరతిజానామి కృష్ణే బాష్పొ నిగృహ్యతామ
హతామిత్రాఞ శరియా యుక్తాన అచిరాథ థరక్ష్యసే పతీన