ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 66

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 66)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [స]
అర్జునొ వాసుథేవశ చ ధన్వినౌ పరమార్చితౌ
కామాథ అన్యత్ర సంభూతౌ సర్వాభావాయ సంమితౌ
2 థయామ అన్తరం సమాస్దాయ యదా యుక్తం మనస్వినః
చక్రం తథ వాసుథేవస్య మాయయా వర్తతే విభొ
3 సాపహ్నవం పాణ్డవేషు పాణ్డవానాం సుసంమతమ
సారాసార బలం జఞాత్వా తత సమాసేన మే శృణు
4 నరకం శమ్బరం చైవ కంసం చైథ్యం చ మాధవః
జితవాన ఘొరసంకాశాన కరీడన్న ఇవ జనార్థనః
5 పృదివీం చాన్తరిక్షం చ థయాం చైవ పురుషొత్తమః
మనసైవ విశిష్టాత్మా నయత్య ఆత్మవశం వశీ
6 భూయొ భూయొ హి యథ రాజన పృచ్ఛసే పాణ్డవాన పరతి
సారాసార బలం జఞాతుం తన మే నిగథతః శృణు
7 ఏకతొ వా జగత కృత్స్నమ ఏకతొ వా జనార్థనః
సారతొ జగతః కృత్స్నాథ అతిరిక్తొ జనార్థనః
8 భస్మ కుర్యాజ జగథ ఇథం మనసైవ జనార్థనః
న తు కృత్స్నం జగచ ఛక్తం భస్మ కర్తుం జనార్థనమ
9 యతః సత్యం యతొ ధర్మొ యతొ హరీర ఆర్జవం యతః
తతొ భవతి గొవిన్థొ యతః కృష్ణస తతొ జయః
10 పృదివీం చాన్తరిక్షం చ థివం చ పురుషొత్తమః
విచేష్టయతి భూతాత్మా కరీడన్న ఇవ జనార్థనః
11 స కృత్వా పాణ్డవాన సత్రం లొకం సంమొహయన్న ఇవ
అధర్మనిరతాన మూఢాన థగ్ధుమ ఇచ్ఛతి తే సుతాన
12 కాలచక్రం జగచ చక్రం యుగచక్రం చ కేశవః
ఆత్మయొగేన భగవాన పరివర్తయతే ఽనిశమ
13 కాలస్య చ హి మృత్యొశ చ జఙ్గమ సదావరస్య చ
ఈశతే భగవాన ఏకః సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
14 ఈశన్న అపి మహాయొగీ సర్వస్య జగతొ హరిః
కర్మాణ్య ఆరభతే కర్తుం కీనాశ ఇవ థుర్బలః
15 తేన వఞ్చయతే లొకాన మాయాయొగేన కేశవః
యే తమ ఏవ పరపథ్యన్తే న తే ముహ్యన్తి మానవాః