ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 67

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 67)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
కదం తవం మాధవం వేత్ద సర్వలొకమహేశ్వరమ
కదమ ఏనం న వేథాహం తన మమాచక్ష్వ సంజయ
2 విథ్యా రాజన న తే విథ్యా మమ విథ్యా న హీయతే
విథ్యా హీనస తమొ ధవస్తొ నాభిజానాతి కేశవమ
3 విథ్యయా తాత జానామి తరియుగం మధుసూథనమ
కర్తారమ అకృతం థేవం భూతానాం పరభవాప్యయమ
4 గావల్గణే ఽతర కా భక్తిర యా తే నిత్యా జనార్థనే
యయా తవమ అభిజానాసి తరియుగం మధుసూథనమ
5 మాయాం న సేవే భథ్రం తే న వృదాధర్మమ ఆచరే
శుథ్ధభావం గతొ భక్త్యా శాస్త్రాథ వేథ్మి జనార్థనమ
6 థుర్యొధన హృషీకేశం పరపథ్యస్వ జనార్థనమ
ఆప్తొ నః సంజయస తాత శరణం గచ్ఛ కేశవమ
7 భగవాన థేవకీపుత్రొ లొకం చేన నిహనిష్యతి
పరవథన్న అర్జునే సఖ్యం నాహం గచ్ఛే ఽథయ కేశవమ
8 [తఢృ]
అవాగ గాన్ధారి పుత్రాస తే గచ్ఛత్య ఏష సుథుర్మతిః
ఈర్ష్యుర థురాత్మా మానీ చ శరేయసాం వచనాతిగః
9 [గ]
ఐశ్వర్యకామథుష్టాత్మన వృథ్ధానాం శాసనాతిగ
ఐశ్వర్యజీవితే హిత్వా పితరం మాం చ బాలిశ
10 వర్ధయన థుర్హృథాం పరీతిం మాం చ శొకేన వర్ధయన
నిహతొ భీమసేనేన సమర్తాసి వచనం పితుః
11 థయితొ ఽసి రాజన కృష్ణస్య ధృతరాష్ట్ర నిబొధ మే
యస్య తే సంజయొ థూతొ యస తవాం శరేయసి యొక్ష్యతే
12 జానాత్య ఏష హృషీకేశం పురాణం యచ చ వై నవమ
శుశ్రూషమాణమ ఏకాగ్రం మొక్ష్యతే మహతొ భయాత
13 వైచిత్రవీర్య పురుషాః కరొధహర్షతమొ వృతాః
సితా బహువిధైః పాశైర యే న తుష్టాః సవకైర ధనైః
14 యమస్య వశమ ఆయాన్తి కామమూఢాః పునః పునః
అన్ధనేత్రా యదైవాన్ధా నీయమానాః సవకర్మభిః
15 ఏష ఏకాయనః పన్దా యేన యాన్తి మనీషిణః
తం థృష్ట్వా మృత్యుమ అత్యేతి మహాంస తత్ర న సజ్జతే
16 అఙ్గసంజయ మే శంస పన్దానమ అకుతొభయమ
యేన గత్వా హృషీకేశం పరాప్నుయాం శాన్తిమ ఉత్తమామ
17 నాకృతాత్మా కృతాత్మానం జాతు విథ్యాజ జనార్థనమ
ఆత్మనస తు కరియొపాయొ నాన్యత్రేన్థ్రియ నిగ్రహాత
18 ఇన్థ్రియాణామ ఉథీర్ణానాం కామత్యాగొ ఽపరమాథతః
అప్రమాథొ ఽవిహింసా చ జఞానయొనిర అసంశయమ
19 ఇన్థ్రియాణాం యమే యత్తొ భవ రాజన్న అతన్థ్రితః
బుథ్ధిశ చ మా తే చయవతు నియచ్ఛైతాం యతస తతః
20 ఏతజ జఞానం విథుర విప్రా ధరువమ ఇన్థ్రియధారణమ
ఏతజ జఞానం చ పన్దాశ చ యేన యాన్తి మనీషిణః
21 అప్రాప్యః కేశవొ రాజన్న ఇన్థ్రియౌర అజితైర నృభిః
ఆగమాధిగతొ యొగాథ వశీతత్త్వే పరసీథతి