ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 65

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 65)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
థుర్యొధనే ధార్తరాష్ట్రే తథ వచొ ఽపరతినన్థతి
తూష్ణీంభూతేషు సర్వేషు సముత్తస్దుర నరేశ్వరాః
2 ఉత్దితేషు మహారాజ పృదివ్యాం సర్వరాజసు
రహితే సంజయం రాజా పరిప్రష్టుం పరచక్రమే
3 ఆశంసమానొ విజయం తేషాం పుత్ర వశానుగాః
ఆత్మనశ చ పరేషాం చ పాణ్డవానాం చ నిశ్చయమ
4 గావల్గణే బరూహి నః సారఫల్గు; సవసేనాయాం యావథ ఇహాస్తి కిం చిత
తవం పాణ్డవానాం నిపుణం వేత్ద సర్వం; కిమ ఏషాం జయాయః కిమ ఉ తేషాం కనీయః
5 తవమ ఏతయొః సారవిత సర్వథర్శీ; ధర్మార్దయొర నిపుణొ నిశ్చయజ్ఞః
స మే పృష్టః సంజయ బరూహి సర్వం; యుధ్యమానాః కతరే ఽసమిన న సన్తి
6 న తవాం బరూయాం రహితే జాతు కిం చిథ; అసూయా హి తవాం పరసహేత రాజన
ఆనయస్వ పితరం సంశితవ్రతం; గాంధారీం చ మహిషీమ ఆజమీఢ
7 తౌ తే ఽసుయాం వినయేతాం నరేన్థ్ర; ధర్మజ్ఞౌ తౌ నిపుణౌ నిశ్చయజ్ఞౌ
తయొస తు తవాం సంమిధౌ తథ వథేయం; కృత్స్నం మతం వాసుథేవార్జునాభ్యామ
8 తతస తన మతమ ఆజ్ఞాయ సంజయస్యాత్మజస్య చ
అభ్యుపేత్య మహాప్రాజ్ఞః కృష్ణథ్వైపాయనొ ఽబరవీత
9 సంపృచ్ఛతే ధృతరాష్ట్రాయ సంజయ; ఆచక్ష్వ సర్వం యావథ ఏషొ ఽనుయుఙ్క్తే
సర్వం యావథ వేత్ద తస్మిన యదావథ; యాదాతద్యం వాసుథేవే ఽరజునే చ