ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 64

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 64)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
ఏవమ ఉక్త్వా మహాప్రాజ్ఞొ ధృతరాష్ట్రః సుయొధనమ
పునర ఏవ మహాభాగః సంజయం పర్యపృచ్ఛత
2 బరూహి సంజయ యచ ఛేషం వాసుథేవాథ అనన్తరమ
యథ అర్జున ఉవాచ తవాం పరం కౌతూహలం హి మే
3 వాసుథేవ వచః శరుత్వా కున్తీపుత్రొ ధనంజయః
ఉవాచ కాలే థుర్ధర్షొ వాసుథేవస్య శృణ్వతః
4 పితామహం శాంతనవం ధృతరాష్ట్రం చ సంజయ
థరొణం కృపం చ కర్ణం చ మహారాజం చ బాహ్లికమ
5 థరౌణిం చ సొమథత్తం చ శకునిం చాపి సౌబలమ
థుఃశాసనం శలం చైవ పురుమిత్రం వివింశతిమ
6 వికర్ణం చిత్రసేనం చ జయత్సేనం చ పార్దివమ
విన్థానువిన్థావ ఆవన్త్యౌ థుర్ముఖం చాపి కౌరవమ
7 సైన్ధవం థుఃసహం చైవ భూరిశ్రవసమ ఏవ చ
భగథత్తం చ రాజానం జలసంధం చ పార్దివమ
8 యే చాప్య అన్యే పార్దివాస తత్ర యొథ్ధుం; సమాగతాః కౌరవాణాం పరియార్దమ
ముమూర్షవః పాణ్డవాగ్నౌ పరథీప్తే; సమానీతా ధార్తరాష్ట్రేణ సూత
9 యదాన్యాయం కౌశలం వన్థనం చ; సమాగతా మథ్వచనేన వాచ్యాః
ఇథం బరూయాః సంజయ రాజమధ్యే; సుయొధనం పాపకృతాం పరధానమ
10 అమర్షణం థుర్మతిం రాజపుత్రం; పాపాత్మానం ధార్తరాష్ట్రం సులుబ్ధమ
సర్వం మమైతథ వచనం సమగ్రం; సహామాత్యం సంజయ శరావయేదాః
11 ఏవం పరతిష్ఠాప్య ధనంజయొ మాం; తతొ ఽరదవథ ధర్మవచ చాపి వాక్యమ
పరొవాచేథం వాసుథేవం సమీక్ష్య; పార్దొ ధీమాఁల లొహితాన్తాయతాక్షః
12 యదా శరుతం తే వథతొ మహాత్మనొ; మధు పరవీరస్య వచః సమాహితమ
తదైవ వాచ్యం భవతా హి మథ్వచః; సమాగతేషు కషితిపేషు సర్వశః
13 శరాగ్నిధూమే రదనేమి నాథితే; ధనుః సరువేణాస్త్ర బలాపహారిణా
యదా న హొమః కరియతే మహామృధే; తదా సమేత్య పరయతధ్వమ ఆథృతాః
14 న చేత పరయచ్ఛధ్వమ అమిత్రఘాతినొ; యుధిష్ఠిరస్యాంశమ అభీప్సితం సవకమ
నయామి వః సవాశ్వపథాతికుఞ్జరాన; థిశం పితౄణామ అశివాం శితైః శరైః
15 తతొ ఽహమ ఆమన్త్ర్య చతుర్భుజం హరిం; ధనంజయం చైవ నమస్య స తవరః
జవేన సంప్రాప్త ఇహామర థయుతే; తవాన్తికం పరాపయితుం వచొ మహత