ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 63

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 63)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [ధృ]
థుర్యొధన విజానీహి యత తవాం వక్ష్యామి పుత్రక
ఉత్పదం మన్యసే మార్గమ అనభిజ్ఞ ఇవాధ్వగః
2 పఞ్చానాం పాణ్డుపుత్రాణాం యత తేజః పరమిమీషసి
పఞ్చానామ ఇవ భూతానాం మహతాం సుమహాత్మనామ
3 యుధిష్ఠిరం హి కౌన్తేయం పరం ధర్మమ ఇహాస్దితమ
పరాం గతిమ అసంప్రేక్ష్య న తవం వేత్తుమ ఇహార్హసి
4 భీమసేనం చ కౌన్తేయం యస్య నాస్తి సమొ బలే
రణాన్తకం తర్కయసే మహావాతమ ఇవ థరుమః
5 సర్వశస్త్రభృతాం శరేష్ఠం మేరుం శిఖరిణామ ఇవ
యుధి గాణ్డీవధన్వానం కొ ను యుధ్యేత బుథ్ధిమాన
6 ధృష్టథ్యుమ్నశ చ పాఞ్చాల్యః కమ ఇవాథ్య న శాతయేత
శత్రుమధ్యే శరాన ముఞ్చన థేవరాడ అశనీమ ఇవ
7 సాత్యకిశ చాపి థుర్ధర్షః సంమతొ ఽనధకవృష్ణిషు
ధవంసయిష్యతి తే సేనాం పాణ్డవేయ హితే రతః
8 యః పునః పరతిమానేన తరీఁల లొకాన అతిరిచ్యతే
తం కృష్ణం పుణ్డరీకాక్షం కొ ను యుధ్యేత బుథ్ధిమాన
9 ఏకతొ హయ అస్య థారాశ చ జఞాతయశ చ స బాన్ధవాః
ఆత్మా చ పృదివీ చేయమ ఏకతశ చ ధనంజయః
10 వాసుథేవొ ఽపి థుర్ధర్షొ యతాత్మా యత్ర పాణ్డవః
అవిషహ్యం పృదివ్యాపి తథ బలం యత్ర కేశవః
11 తిష్ఠ తాత సతాం వాక్యే సుహృథామ అర్దవాథినామ
వృథ్ధం శాంతనవం భీష్మం తితిక్షస్వ పితామహమ
12 మాం చ బరువాణం శుశ్రూష కురూణామ అర్దవాథినమ
థరొణం కృపం వికర్ణం చ మహారాజం చ బాహ్లికమ
13 ఏతే హయ అపి యదైవాహం మన్తుమ అర్హసి తాంస తదా
సర్వే ధర్మవిథొ హయ ఏతే తుల్యస్నేహాశ చ భారత
14 యత తథ విరాటనగరే సహ భరాతృభిర అగ్రతః
ఉత్సృజ్య గాః సుసంత్రస్తం బలం తే సమశీర్యత
15 యచ చైవ తస్మిన నగరే శరూయతే మహథ అథ్భుతమ
ఏకస్య చ బహూనాం చ పర్యాప్తం తన్నిథర్శనమ
16 అర్జునస తత తదాకార్షీత కిం పునః సర్వ ఏవ తే
స భరాతౄన అభిజానీహి వృత్త్యా చ పరతిపాథయ