ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 62)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [థుర]
సథృశానాం మనుష్యేషు సర్వేషాం తుల్యజన్మనామ
కదమ ఏకాన్తతస తేషాం పార్దానాం మన్యసే జయమ
2 సర్వే సమ సమజాతీయాః సర్వే మానుషయొనయః
పితామహ విజానీషే పార్దేషు విజయం కదమ
3 నాహం భవతి న థరొణే న కృపే న చ బాహ్లికే
అన్యేషు చ నరేన్థ్రేషు పరాక్రమ్య సమారభే
4 అహం వైకర్తనః కర్ణొ భరాతా థుఃశాసనశ చ మే
పాణ్డవాన సమరే పఞ్చ హనిష్యామః శితైః శరైః
5 తతొ రాజన మహాయజ్ఞైర వివిధైర భూరిథక్షిణైః
బరాహ్మణాంస తర్పయిష్యామి గొభిర అశ్వైర ధనేన చ
6 శకునీనామ ఇహార్దాయ పాశం భూమావ అయొజయత
కశ చిచ ఛాకునికస తాద పూర్వేషామ ఇతి శుశ్రుమ
7 తస్మిన థవౌ శకునౌ బథ్ధౌ యుగపత సమపౌరుషౌ
తావ ఉపాథాయ తం పాశం జగ్మతుః ఖచరావ ఉభౌ
8 తౌ విహాయసమ ఆక్రాన్తౌ థృష్ట్వా శాకునికస తథా
అన్వధావథ అనిర్విణ్ణొ యేన యేన సమ గచ్ఛతః
9 తదా తమ అనుధావన్తం మృగయుం శకునార్దినమ
ఆశ్రమస్దొ మునిః కశ చిథ థథర్శాద కృతాహ్నికః
10 తావ అన్తరిక్షగౌ శీఘ్రమ అనుయాన్తం మహీ చరమ
శలొకేనానేన కౌరవ్య పప్రచ్ఛ స మునిస తథా
11 విచిత్రమ ఇథమ ఆశ్చర్యం మృగహన పరతిభాతి మే
పలవమానౌ హి ఖచరౌ పథాతిర అనుధావసి
12 [షాకునిక]
పాశమ ఏకమ ఉభావ ఏతౌ సహితౌ హరతొ మమ
యత్ర వై వివథిష్యేతే తత్ర మే వశమ ఏష్యతః
13 తౌ వివాథమ అనుప్రాప్తౌ శకునౌ మృత్యుసంధితౌ
విగృహ్య చ సుథుర్బుథ్ధీ పృదివ్యాం సంనిపేతతుః
14 తౌ యుధ్యమానౌ సంరబ్ధౌ మృత్యుపాశవశానుగౌ
ఉపసృత్యాపరిజ్ఞాతొ జగ్రాహ మృగయుస తథా
15 ఏవం యే జఞాతయొ ఽరదేషు మిదొ గచ్ఛన్తి విగ్రహమ
తే ఽమిత్రవశమ ఆయాన్తి శకునావ ఇవ విగ్రహాత
16 సంభొజనం సంకదనం సంప్రశ్నొ ఽద సమాగమః
ఏతాని జఞాతికార్యాణి న విరొధః కథా చన
17 యస్మిన కాలే సుమనసః సర్వే వృథ్ధాన ఉపాసతే
సింహగుప్తమ ఇవారణ్యమ అప్రధృష్యా భవన్తి తే
18 యే ఽరదం సంతతమ ఆసాథ్య థీనా ఇవ సమాసతే
శరియం తే సంప్రయచ్ఛన్తి థవిషథ్భ్యొ భరతర్షభ
19 ధూమాయన్తే వయపేతాని జవలన్తి సహితాని చ
ధృతరాష్ట్రొల్ముకానీవ జఞాతయొ భరతర్షభ
20 ఇథమ అన్యత పరవక్ష్యామి యదాథృష్టం గిరౌ మయా
శరుత్వా తథ అపి కౌరవ్య యదా శరేయస తదా కురు
21 వయం కిరాతైః సహితా గచ్ఛామొ గిరిమ ఉత్తరమ
బరాహ్మణైర థేవకల్పైశ చ విథ్యా జమ్భక వాతికైః
22 కుఞ్జ భూతం గిరిం సర్వమ అభితొ గన్ధమాథనమ
థీప్యమానౌషధి గణం సిథ్ధగన్ధర్వసేవితమ
23 తత్ర పశ్యామహే సర్వే మధు పీతమ అమాక్షికమ
మరు పరపాతే విషమే నివిష్టం కుమ్భసంమితమ
24 ఆశీవిషై రక్ష్యమాణం కుబేర థయితం భృశమ
యత పరాశ్య పురుషొ మర్త్యొ అమరత్వం నిగచ్ఛతి
25 అచక్షుర లభతే చక్షుర వృథ్ధొ భవతి వై యువా
ఇతి తే కదయన్తి సమ బరాహ్మణా జమ్భ సాధకాః
26 తతః కిరాతాస తథ థృష్ట్వా పరార్దయన్తొ మహీపతే
వినేశుర విషమే తస్మిన ససర్పే గిరిగహ్వరే
27 తదైవ తవ పుత్రొ ఽయం పృదివీమ ఏక ఇచ్ఛతి
మధు పశ్యతి సంమొహాత పరపాతం నానుపశ్యతి
28 థుర్యొధనొ యొథ్ధుమనాః సమరే సవ్యసాచినా
న చ పశ్యామి తేజొ ఽసయ విక్రమం వా తదావిధమ
29 ఏకేన రదమ ఆస్దాయ పృదివీ యేన నిర్జితా
పరతీక్షమాణొ యొ వీరః కషమతే వీక్షితం తవ
30 థరుపథొ మత్స్యరాజశ చ సంక్రుథ్ధశ చ ధనంజయః
న శేషయేయుః సమరే వాయుయుక్తా ఇవాగ్నయః
31 అఙ్కే కురుష్వ రాజానం ధృతరాష్ట్ర యుధిష్ఠిరమ
యుధ్యతొర హి థవయొర యుథ్ధే నైకాన్తేన భవేజ జయః