ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 61)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
తదా తు పృచ్ఛన్తమ అతీవ పార్దాన; వైచిత్రవీర్యం తమ అచిన్తయిత్వా
ఉవాచ కర్ణొ ధృతరాష్ట్ర పుత్రం; పరహర్షయన సంసథి కౌరవాణామ
2 మిద్యాప్రతిజ్ఞాయ మయా యథ అస్త్రం; రామాథ ధృతం బరహ్మ పురం పురస్తాత
విజ్ఞాయ తేనాస్మి తథైవమ ఉక్తస; తవాన్త కాలే ఽపరతిభాస్యతీతి
3 మహాపరాధే హయ అపి సంనతేన; మహర్షిణాహం గురుణా చ శప్తః
శక్తః పరథగ్ధుం హయ అపి తిగ్మతేజాః; స సాగరామ అప్య అవనిం మహర్షిః
4 పరసాథితం హయ అస్య మయా మనొ ఽభూచ; ఛుశ్రూషయా సవేన చ పౌరుషేణ
తతస తథ అస్త్రం మమ సావశేషం; తస్మాత సమర్దొ ఽసమి మమైష భారః
5 నిమేష మాత్రం తమ ఋషిప్రసాథమ; అవాప్య పాఞ్చాల కరూషమత్స్యాన
నిహత్య పార్దాంశ చ సపుత్రపౌత్రాఁల; లొకాన అహం శస్త్రజితాన పరపత్స్యే
6 పితామహస తిష్ఠతు తే సమీపే; థరొణశ చ సర్వే చ నరేన్థ్రముఖ్యాః
యదాప్రధానేన బలేన యాత్వా; పార్దాన హనిష్యామి మమైష భారః
7 ఏవం బరువాణం తమ ఉవాచ భీష్మః; కిం కత్దసే కాలపరీత బుథ్ధే
న కర్ణ జానాసి యదా పరధానే; హతే హతాః సయుర ధృతరాష్ట్ర పుత్రాః
8 యత ఖాణ్డవం థాహయతా కృతం హి; కృష్ణ థవితీయేన ధనంజయేన
శరుత్వైవ తత కర్మ నియన్తుమ ఆత్మా; శక్యస తవయా వై సహ బాన్ధవేన
9 యాం చాపి శక్తిం తరిథశాధిపస తే; థథౌ మహామా భగవాన మహేన్థ్రః
భస్మీకృతాం తాం పతితాం విశీర్ణాం; చక్రాహతాం థరక్ష్యసి కేశవేన
10 యస తే శరః సర్పముఖొ విభాతి; సథాగ్ర్య మాల్యైర మహితః పరయత్నాత
స పాణ్డుపుత్రాభిహతః శరౌఘైః; సహ తవయా యాస్యతి కర్ణ నాశమ
11 బాణస్య భౌమస్య చ కర్ణ హన్తా; కిరీటినం రక్షతి వాసుథేవః
యస తవాథృశానాం చ గరీయసాం చ; హన్తా రిపూణాం తుములే పరగాఢే
12 [కర్ణ]
అసంశయం వృష్ణిపతిర యదొక్తస; తదా చ భూయశ చ తతొ మహాత్మా
అహం యథ ఉక్తః పరుషం తు కిం చిత; పితామహస తస్య ఫలం శృణొతు
13 నయస్యామి శస్త్రాణి న జాతు సంఖ్యే; పితామహొ థరక్ష్యతి మాం సభాయామ
తవయి పరశాన్తే తు మమ పరభావం; థరక్ష్యన్తి సర్వే భువి భూమిపాలాః
14 ఇత్య ఏవమ ఉక్త్వా స మహాధనుష్మాన; హిత్వా సభాం సవం భవనం జగామ
భీష్మస తు థుర్యొధనమ ఏవ రాజన; మధ్యే కురూణాం పరహసన్న ఉవాచ
15 సత్యప్రతిజ్ఞః కిల సూతపుత్రస; తదా స భారం విషహేత కస్మాత
వయూహం పరతివ్యూహ్య శిరాంసి భిత్త్వా; లొకక్షయం పశ్యత భీమసేనాత
16 ఆవన్త్యకాలిఙ్గజయథ్రదేషు; వేథిధ్వజే తిష్ఠతి బాహ్లికే చ
అహం హనిష్యామి సథా పరేషాం; సహస్రశశ చాయుతశశ చ యొధాన
17 యథైవ రామే భగవత్య అనిన్థ్యే; బరహ్మ బరువాణః కృతవాంస తథ అస్త్రమ
తథైవ ధర్మశ చ తపశ చ నష్టం; వైకర్తనస్యాధమ పురుషస్య
18 అదొక్త వాక్యే నృపతౌ తు భీష్మే; నిక్షిప్య శస్త్రాణి గతే చ కర్ణే
వైచిత్రవీర్యస్య సుతొ ఽలపబుథ్ధిర; థుర్యొధనః శాంతనవం బభాషే