ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఉద్యోగ పర్వము - అధ్యాయము - 60)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [వ]
పితుర ఏతథ వచః శరుత్వా ధార్తరాష్ట్రొ ఽతయమర్షణః
ఆధాయ విపులం కరొధం పునర ఏవేథమ అబ్రవీత
2 అశక్యా థేవ సచివాః పార్దాః సయుర ఇతి యథ భవాన
మన్యతే తథ్భయం వయేతు భవతొ రాజసత్తమ
3 అకామ థవేషసంయొగాథ రొహాల లొభాచ చ భారత
ఉపేక్షయా చ భావానాం థేవా థేవత్వమ ఆప్నువన
4 ఇతి థవైపాయనొ వయాసొ నారథశ చ మహాతపాః
జామథగ్న్యశ చ రామొ నః కదామ అకదయత పురా
5 నైవ మానుషవథ థేవాః పరవర్తన్తే కథా చన
కామాల లొభాథ అనుక్రొశాథ థవేషాచ చ భరతర్షభ
6 యథి హయ అగ్నిశ చ వాయుశ చ ధర్మ ఇన్థ్రొ ఽశవినావ అపి
కామయొగాత పరవర్తేరన న పార్దా థుఃఖమ ఆప్నుయుః
7 తస్మాన న భవతా చిన్తా కార్యైషా సయాత కథా చన
థైవేష్వ అపేక్షకా హయ ఏతే శశ్వథ భావేషు భారత
8 అద చేత కామసంయొగాథ థవేషాల లొభాచ చ లక్ష్యతే
థేవేషు థేవ పరామాణ్యం నైవ తథ విక్రమిష్యతి
9 మయాభిమన్త్రితః శశ్వజ జాతవేథాః పరశంసతి
థిధక్షుః సకలాఁల లొకాన పరిక్షిప్య సమన్తతః
10 యథ వా పరమకం తేజొ యేన యుక్తా థివౌకసః
మమాప్య అనుపమం భూయొ థేవేభ్యొ విథ్ధి భారత
11 పరథీర్యమాణాం వసుధాం గిరీణాం శిఖరాణి చ
లొకస్య పశ్యతొ రాజన సదాపయామ్య అభిమన్త్రణాత
12 చేతనాచేతనస్యాస్య జఙ్గమ సదావరస్య చ
వినాశాయ సముత్పన్నం మహాఘొరం మహాస్వనమ
13 అశ్మవర్షం చ వాయుం చ శమయామీహ నిత్యశః
జగతః పశ్యతొ ఽభీక్ష్ణం భూతానామ అనుకమ్పయా
14 సతమ్భితాస్వ అప్సు గచ్ఛన్తి మయా రదపథాతయః
థేవాసురాణాం భావానామ అహమ ఏకః పరవర్తితా
15 అక్షౌహిణీభిర యాన థేశాన యామి కార్యేణ కేన చిత
తత్రాపొ మే పరవర్తన్తే యత్ర యత్రాభికామయే
16 భయాని విషయే రాజన వయాలాథీని న సన్తి మే
మత్తః సుప్తాని భూతాని న హింసన్తి భయంకరాః
17 నికామవర్ణీ పర్జన్యొ రాజన విషయవాసినామ
ధర్మిష్ఠాశ చ పరజాః సర్వా ఈతయశ చ న సన్తి మే
18 అశ్వినావ అద వాయ్వగ్నీ మరుథ్భిః సహ వృత్రహా
ధర్మశ చైవ మయా థవిష్టాన నొత్సహన్తే ఽభిరక్షితుమ
19 యథి హయ ఏతే సమర్దాః సయుర మథ థవిషస తరాతుమ ఓజసా
న సమ తరయొథశ సమాః పార్దా థుఃఖమ అవాప్నుయుః
20 నైవ థేవా న గన్ధర్వా నాసురా న చ రాక్షసాః
శక్తాస తరాతుం మయా థవిష్టం సత్యమ ఏతథ బరవీమి తే
21 యథ అభిధ్యామ్య అహం శశ్వచ ఛుభం వా యథి వాశుభమ
నైతథ విపన్నపూర్వం మే మిత్రేష్వ అరిషు చొభయొః
22 భవిష్యతీథమ ఇతి వా యథ బరవీమి పరంతప
నాన్యదా భూతపూర్వం తత సత్యవాగ ఇతి మాం విథుః
23 లొకసాక్షికమ ఏతన మే మాహాత్మ్యం థిష్కు విశ్రుతమ
ఆశ్వాసనార్దం భవతః పరొక్తం న శలాఘయా నృప
24 న హయ అహం శలాఘనొ రాజన భూతపూర్వః కథా చన
అసథ ఆచరితం హయ ఏతథ యథ ఆత్మానం పరశంసతి
25 పాణ్డవాంశ చైవ మత్స్యాంశ చ పాఞ్చాలాన కేకయైః సహ
సాత్యకిం వాసుథేవం చ శరొతాసి విజితాన మయా
26 సరితః సాగరం పరాప్య యదా నశ్యన్తి సర్వశః
తదైవ తే వినఙ్క్ష్యన్తి మామ ఆసాథ్య సహాన్వయాః
27 పరా బుథ్ధిః పరం తేజొ వీర్యం చ పరమం మయి
పరా విథ్యా పరొ యొగొ మమ తేభ్యొ విశిష్యతే
28 పితామహశ చ థరొణశ చ కృపః శల్యః శలస తదా
అస్త్రేషు యత పరజానన్తి సర్వం తన మయి విథ్యతే
29 ఇత్య ఉక్త్వా సంజయం భూయః పర్యపృచ్ఛత భారత
జఞాత్వా యుయుత్సుః కార్యాణి పరాప్తకాలమ అరింథమ